Didžioji 1336 m. tragedija Pilėnuose

Didžioji 1336 m. tragedija Pilėnuose
Z. Ivinskis "Didžioji 1336 m. tragedija Pilėnuose" // Trimitas 1939 m. nr. 50, p. 1216-1218.

Kalbant apie karalių Gediminą, reikia dar sustoti ties jo santy­kiais su kryžiuočiais, kurie vis intensyviau ruošėsi pulti Lietuvą. Naujas ordino magistras Ditrichas von Altenburgas nuo 1336 m. pradeda savo didįjį spaudimą. Po keleriu metų pertraukos, at­naujinti žygiai į Lietuva praside­da garsiosios Pilėnų istorijos žen­klu. Kas iš mūsų nėra skaitęs is­torijos apie tą Pilėnų kunigaikštį Margį, apie tą narsų lietuvių gy­nimąsi, kai jie geriau sutiko ug­nyje sudegti, negu gyvi priešui pasiduoti. Tas įvykis pažįstamas iš plačiu Daukanto ir Narbuto is­torijų. Neiškentė jo neaprašęs ir vysk. Valančius savo „Antano Tretininko pasakojimuose“, iš ku­rių ištrauka yra dedama mokyklų skaitymo knygose. Toks drama­tiškas Lietuvos istorijos epizodas rado gyvą atgarsį ir dailiojoje literatūroje. I. Kraševskis parašė lenkiškai patriotišką apysaka „Ku­nigą“, o pagal ją M. Šikšnys (Šiaulėniškis) sudarė penkių veiksmų tragediją „Pilėnų kuni­gaikštį“. Yra pagaliau šis dėme­sio vertas įvykis ir eilėraščiais apdainuotas. Tai Liudviko Kon­dratavičiaus (Vlad. Syrokomlės) poema „Margis“.

Kur buvo Pilėnai? Jau jėzuitų istorikas XVII amž. Kojelavičius bandė Pilėnus arba Pullen identifikuoti su Punia, kur dešinėje Nemuno pusėje yra nuostabaus grožio piliakalnis. Taip pat galvo­jo ir Balinskis, o poetai — rašy­tojai Syrokomlė ir Kraševskis jau nebeabejodami Pilėnus nukėlė į Punią. Ir šiandien Punioje žmonės gali apie tą narsų lietuvių gyni­mąsi ir nemirštamos garbės ku­nigaikštį Margį daug papasakoti. Tačiau tie pasakojimai žmonėse nėra senų senovės tradicija, o to­kių romantiku ir praeities mėgė­jų, kaip Kondratavičius — Syro­komlė ir kiti, ten vietiniams at­nešti aiškinimai. Pats Kondrata­vičius pasakoja, kai jis atvykęs prie Punios (tai buvo lygiai prieš šimtą metų), vietiniai gyventojai ir bažnytkaimio žydeliai net buvę pamiršę piliakalnį, apie jį nebeži­noję ir jam parodę netikrą kelią. Inteligentai atnešė tad žmonėms iš kronikų išskaitytą pasakojimą, kurį jie mielai pasisavino, lygiai taip pat, kaip, pav., tokių pat pra­eities mėgėjų Seredžiaus didysis pilies kalnas buvo pakrikštytas Palemono vardu, nors Palemonas neistoriškas asmuo. Žmonės dabar tą piliakalnį vadina Palemono kal­nu ir vargu kam šiandien beatei­na į galvą, kad tame piliakalnyje stovėjo garsioji lietuvių Pieštvės pilis, kuri tiek daug kartų buvo kryžiuočių, apgulama, puolama, pagaliau sugriaunama ir vėl at­statoma. Tai pavyzdys, kaip tik­roji istorija buvo sukeista su vė­lybais fantastiškais aprašymais. Daug kas, tiesa, tebesilaiko tos nuomonės ir šiandien, kad Punio­je yra įvykusi Margio tragedija. Bet toji pažiūra yra reviduotina, nes ji istoriškų duomenų akivaiz­doje negali būti pateisinamą. Pi­lėnų išgriovimą mini kelios kronikos, bet plačiausiai šį faktą yra aprašęs ordino kronikininkas Vy­gandas Marburgietis. Visa, kas apie Pilėnus žinoma, yra imta iš jo aprašymo, kurio originalas bu­vo surašytas eilėmis, bet mums teišliko iš antrų, ir trečių rankų. Vygandas savo kronikoje kalba apie Pillenen in terra Troppėn. Vadinasi, norint pilį lokalizuoti, reikia nustatyti, kur buvo tie Tropai. Vieni Trapai yrą minimi XIV amž. gale prie Skaudvilės, kiti — Trapėnai, ant Nemuno prie Viešvilės; bet yra dar ir tretieji „Trappen“, būtent, į vakarus nuo Neries įtakos į Nemuną. Juos mini mums vienas 1388 metų do­kumentas. Jogaila turėjo į Trap­pen salą atsiųsti savo žmones ap­simainyti su ordino belaisviais. Šitie Trapai ir yra mums kelro­džiu.

Iš XIV a. karų ir kryžiuočių dainų žygių į Lietuvą yra aišku, kad tuo metu, kai įvyko toji Pilėnų istorija, t. y. 1336 m., kry­žiuočiai Punios dar niekada nepa­siekdavo. Apskritai, pirmoje XIV a. pusėje, kaip rodo gausūs kroni­kų faktai, kryžiuočiai tų Nemuno vietų dar nelankydavo, o daugiau­sia savo žygius kreipdavo į Nemuno žemupio sritis. Kadangi „pil­lenen“ pilis turėjo būti ant Ne­muno, tai jos reikia ieškoti že­miau Kauno, vakarų link, toje Trapų srityje tarp Kauno ir Nevėžio. Įdomų samprotavimą čia iš­kėlė K. Paunksnis. Toji Trapą že­mės sala, kurioje buvo keičiami belaisviai, esanti toji pat Nevėžio žiočių sala, kuri kituose šaltiniuose vadinama Virgalė. Todėl Pilė­nų reikia ieškoti kaip tik apie tą salą, kur Nevėžis įteka į Nemu­ną. Kas yra bent kiek keliavęs Nemunu ir žvalgęsis į jo krantus, tai žino, kad Nemuno kairiajame krante, beveik priešais Raudon­dvarį, yrą Pyplių piliakalnis, ku­rio negalima identifikuoti su kuria nors kita ant Nemuno minima lie­tuvių pilimi. Tai yra bene įdo­miausias ir gražiausias Sūduvos — Užnemunės piliakalnis, kuriuo susižavėjęs mokytojas J. Radziukynas, didelis mūsų praeities my­lėtojas, dar 1909 m. rašė: „Mylė­tojams piltinių kalnų linkiu pama­tyti Pyplių piliakalni. Lietuvis ar­cheologas neišpasakytai džiaugiasi pamatęs šitą piliakalnį ir jaučia savyje dėkingumą bočiams, kurie supylė piliakalnį taip gražioje vietoje ir suteikė jam taip gražią išvaizdą”.

Bet mūsų protėviai tai darė ne dėl to, kad palikuonių akiai būtų pažiūrėti malonu, o žiaurios gyve­nimo būtinybės verčiami, kada kiekvienu metu galėjo ateiti gin­kluotas riteris deginti jų turto ir trobų. Imti į nelaisvę jų vaikus ir moteris, o juos pačius žudyti. Per eilę metų lietuviai ir sudarė iš­tisas grupes piliakalnių, kad tik galėtų nuo įsibrovėlių apsiginti. Pyplių piliakalnis panašus į daugeli kitų XIV a. lietuvių piliakal­nių, ant kurių stovėjo jų pilys. Daug kubinių metrų žemes reikėjo pajudinti, kol jis buvo supiltas ant stačios dideles Nemuno kran­to kalvos. Piliakalnio viršūnėje didoka plokštuma. Tai pilies kie­mas, kuriame turėjo būti vienas prie kito nameliai įgulai, aptverta aukšta tvora, nuo kurios tuoj prasidėjo statūs šlaitai. Greitai nuo kalno riedą akmenys ir rąstai su­darydavo besiartinantiems kry­žiuočiams pavojų. Iš viso piliakal­nis 42 metrų. Pietiniame jo šone yra dar supiltas gražus ir dar sta­tesnis 14-kos metrų kūgis. Tai dažnai lietuvių XIII—XIV a. piliakalniuose aptinkamas sargų se­kimo bokštas, drauge ir ugnies pagalba ryšiams palaikyti su kai­myniniais piliakalniais.

Stūkso dabar Pyplių piliakalnis paslaptingai uždengęs visą savo praeiti. Bet kokia jo paslaptis? Ji labai dramatiška. Nes Pypliuo­se, turbūt, yra buvusi toji Pilė­nų istoriją, nes tos pilies reikia ieškoti apie Nevežį arba žemiau Raudondvario. Vokiečiai, žinoma, galėjo iš žodžio Pypliai, antrąja raidę p išleisdami padaryti Pilen. Pillenen (? Red). Tokių defor­muotų, kartais nelengvai supran­tamų vietovardžių, yra pilna, vo­kiečių kronikose. Bet galimas daiktas, kad „Pillenen“ yra ben­drinis daiktavardis ir turi reikšti pilį. Pasitaiko, kad į kryžiuočių kronikas tikriniais vardais pateko lietuvių žodžiai, kaip šilas, upė, dvaras. Todėl ir jų tas žodis, „pi­lis” galėjo būti išverstas į Pillenen, t. y., Pilėnus.

Prieš 603-jus metus, t. y., .1336 m. vasario 24—25 d. įvyko ši is­torija. Didvyriškų kovų, kur lie­tuviai kovodavo ligi paskutiniojo, ne maža yra buvę XIII—XV a. karuose su kryžiuočiais. Metrašti­ninkai dažnai tačiau trumpiausiai pamini: pilis su gynėjais sudeginta ar išgriauta. Tačiau Pilėnų įvykis vokiečiams tikrai buvo padaręs įspūdį. Kronikininkas šį kar­tą neiškentė nepagyręs pagonių, nors jie buvo jo didžiausi priešai. Kai lietuviai nebegalėjo apguli­mo išlaikyti, patys ėmė eiti tiesiai į mirtį t. y. žudytis. O laužas, į kurį šokęs ir pats vadas, (kroni­kos vadinamas Marger), savo pa­ties kardu nužudęs savo žmoną, priglaudė jų lavonus, paversdamas juos pelenais. Tas kronikininko Vygando aprašymas, šiek, tiek pri­menąs Kartaginos išgriovimą, smulkmenose yra, gal būt, perdėtas. Į Pilėnus vargu galėjo subėg­ti 4000 gynėjų, kurių skaičius vė­lesniuose aprašymuose išaugo į dešimtis tūkstančių. Panemuniais lietuvių pilių buvo daug, o pagal ano laiko susisiekimą ir gyvento­jų tankumą, kalba galėjo eiti tik apie keletą šimtų gynėjų. Vargu įtikėtina taip pat, kad viena sena lietuvė kirviu išžudžiusi 100 savo tautiečių, kurie, tiesa, noromis ėjo mirti. Paskui ir ji pati žuvusi. Bet visų faktų neigti negalima. Apie Pilėnų paėmimą kalba dar Sambijos kanauninko metraštis, trumpa rimuotoji kronika ir, pa­galiau jį aprašo vienas Senojo Testamento Jobo knygos eiliuotas vertimas.

Mums šiandien vargu besupran­tama, kad ano laiko lietuviai gy­vybę daug mažiau brangino ir mirties mažiau bijojo. Žmonės tuomet savo noru pasirinkdavo mirtį, štai XIII a. kronikininkas Livonijos Henrikas pasakoja, kad pagal savo religines pažiūras pen­kiasdešimt lietuviu moterų, suži­nojusios apie savo kautynėse žu­vusius vyrus, pačios savo noru nusižudžiusios. Ir kronikininkas prideda: „Nuostabu! Nes jos tiki greit su jais (t. y., savo vyrais) kartu gyventi aname gyvenime“. Toks buvo lietuvių tikėjimas!

Kadangi pagonys vyrai, jei pa­tekdavo kryžiuočiams, būdavo daž­niausiai be gailesčio žudomi, tai ir jų moterys jausdavosi šiame gyvenime – nebereikalingos ir stengdavosi persikelti kartu su jais gyventi į kitą pasaulį. Lietu­viai konkrečiai tikėjo, kad aname gyvenime jiems bus reikalingi tie patys žirgai, tarnai, sakalai ir t. t., kuriuos kartu sudegindavo. Todėl Pilėnų tragedija, su garbin­gu šūkiu — geriau žūti, bet ne­pasiduoti, yra ano meto lietuvių religiškai — psichologiškais mo­tyvais suprantama. Tai buvo tik­ras lietuvių pasiaukojimo pavyz­dys, kuris palikuonis po šešių šimtų metų stebina.

Kronikininkas šitame gražiame Pilėnų aprašyme nori parodyti ne vien tik nepaprastą pagonių nar­sumą ir pasiaukojimą. Jis baigia pasakojimą, kaip kryžiuočiai sten­gėsi būti gailestingi ir gelbėti nuo mirties, likusius pagonis, kai pa­stebėjo, kad lietuviai patys, už­degę pilį leidosi savo vado nukertami ir į ugnį įmetami. Bet užbėgę į degantį pilies kalną, kryžiuočiai radę tik Margirį su kardu rankoje, kuris ne vienam jų dar nukirtęs galvą ir nužudęs savo žmoną, dar spėjęs pats šokti į ugnį. Tad kryžiuočiams paliko tik pelenai ir degėsiai…

Gražiai baigia Valančius savo pasakojimą apie Pilėnus. Atgal į stačią pakalnę leisdamiesi, kryžiuočiai kalbėję: „Ką mes uždir­bome, kabindamiesi į tą pliką kal­ną? Būtinai nieko! Išmušėme ke­turis tūkstančius žemaičių (lietu­vių), savųjų pritrūkome nelygiai daugiaus, o nupelnėme pelenų sau­ją. Iš tikro sunku bus tokius žmo­nes pamušti, kurie geriaus velija sudegti, nekaip mūsų vergučiais būti“. O Prūsų istorikas J. Voigtas savo veikale prideda, kad kry­žiuočiai niekados nesugrįžę taip nuliūdę, kaip nuo Pilėnų.

Kiek labai netobuli šaltiniai lei­džia, atgaminęs tą senąją Lietu­vos praeiti, ne be susijaudinimo lips kiekvienas nuo stataus Pyplių kalno, kuris buvo mūsų protėvių narsumo ir didelės aukos vieta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *