Velžių kaimo piliakalniai

Velžių kaimo piliakalniai
B. Buračas "Velžių kaimo piliakalniai" // Mūsų kraštas. 1938 m. lapkričio 17 d. Nr. 46 p. 6.

Pusiaukelyje tarp Radviliškio ir Šedu­vos miestelio, kur plačios pelkės ir ma­ži išretėję miškeliai supa mažą Verdulių ežeriuką Žirnį, senovėje buvęs didelis miestas. Taip sako senų žmonių padavi­mai. Dabar šioje vietoje, palei Žirnio ežeriuką, matyti keli neaukšti kalneliai: Pilė, Milžinkapiai ir Bažnyčkalnis. Spren­džiant iš kalnelių pavadinimų, atrodo kad čia senovėje buvusi pilis, alkvietė ir ka­pai. Kiek žinoma, ši vieta archeologų ne­tyrinėta, be to, ji dar maža kam ir žinoma.

Pats gražiausias Velžių kaimo piliakalnis — Pilies kalnas. Kalnelis neaukš­tas ir kiek pailgas. Didesnė piliakalnio dalis pušimis ir eglėmis apaugusi. Kal­nelio šlaitus skalauja Žirnių ežerėlio vandenys. Vietelė maloni ir graži, mylintį savo kraštą keleivi viliote viliojanti ja pasigrožėti. Todėl lankytojų piliakal­nyje niekados netrūksta.

Ten pat už kokio 100 ar 150 metrų yra antras piliakalnis — Milžinkapių kalnas. Milžinkapių kalnelyje seniau buvę žymūs apskriti kapčiai, aplink akmeni­mis apdėti, lyg koki darželiai, vietos gyventojų milžinkapčiais vadinami. Vel­žių kaimą skirstant į vienkiemius, Mil­žinkapių piliakalnis teko ūkininkui Ba­naičiui. Statydamas naujus trobėsius, ūkininkas išlupinėjo akmenis iš milžinkapčių ir sudėjo juos į statomų namų pamatus, o paskui ir milžinkapčius suarė, sulygindamas juos su žeme. Ardydamas milžinkapius, tikėjosi rasiąs paslėptų milžinų lobių, bet kalnelyje rasta tik sutrūnijusiu milžinų kaulų.

UŽ kokio 100 metr. į pietus nuo Pi­lies kalno yra trečias piliakalnis — Bažnyčkalniu vadinamas. Šis piliakalnis jau baigiamas naikint, imant iš jo keliams taisyti ir statybos reikalams žvyrą. Se­niau Bažnyčkalnis buvęs didelis ir at­rodęs gražiai. Dabar šis kalnelis ma­žesnis už Pilies kalną. Išdalinus kaimą į vienkiemius. Bažnyčkalnis teko ūkinin­kui Senuliui. Ūkininkas Senulis, prisi­klausęs senų žmonių pasakojimų, tikėjo, jog Bažnyčkalnyje tikrai galį būti pasėlptos milžinų bažnyčios brangenybės. Kaip jis pats sakosi, atsidėjęs kalneli kasinėjęs ir šį tą tikrai radęs, lyg ir pa­našų į kokius ne šių laikų bažnytinius daiktus. Rastieji daiktai nebuvę tikro aukso, nes buvo apžaliavę. Bažnyčkal­nyje rastųjų radinių Senulis dabar jau nebeturįs, nes visus tuos radinius vaikai bežaisdami sudaužę ir išmėčioję.

Šios apylinkės senieji gyventojai mena miglotus padavimus apie šio krašto to­limą praeiti — milžinų gadynę, gamtos stebuklus, buvusi miestą. Velžių kaimo gyventojas Senulis pasakojo, jog prieš šimtus metų iš nežinomo krašto padan­gėmis atslinkęs juodas, kaip miškas, de­besys ir pakibęs ore ties Velžių kaimu. Debesys ilgą laiką baisiausiai ūžęs šniokštęs ir visaip gąsdinęs žmones. Gyventojai supratę, jog tai esanti Dievo rykštė. Kad apsisaugotų nuo Dievo rykš­tės bausmės, žmonės melsdavęsi, visokias aukas nešę ir visaip spėlioję ežero var­dą, kad tik jis nekristų žemėn. Netikė­tai viena Virdulių dvaro boba ežerą pa­vadinusi žirnio vardu. To tik ir reikėjo: tuojau debesys tiškęs žemėn su didžiau­siu trenksmu, taip smarkiai, kad ežero vandenys jo pakrantėse net kalnus su­vertę, kaip pilte supylę. Ežeras nukri­tęs su visomis žuvimis.

Milžinų gadynėje Velžių apylinkėje buvęs kažkoks milžinų miestas. Ant Pi­lies kalno gyvenęs vienas milžinas, o ant Kapų arba Milžinkapių kalno — kitas. Tarp kalnelių yra Žirnio ežerėlis, o nuo vieno iki kito kalnelio yra apie 1 km. tolumo. Milžinai buvę toki dideli, kad sėdi būdavo vienas ant vieno kalne­lio, o kitas ant kito, ir ranka rankon per Žirnio ežerėli vienas kitam tabokinėmis pasidalindavo…

Ant Bažnyčkalnio senovės mieste sto­vėjusi milžinų bažnyčia, dėl to ir dabar šis kalnas Bažnytkalniu vadinasi. Siame kalnelyje, sako, randama senovės baž­nytinių daiktų.

Kartą vienas žmogus, šventadienio pačioje dvylikėje, užmigęs pogulio ant Bažnyčkalnio. Sapne jis girdis, kažkas jį žadinąs sakąs ausin: „Žmogau, ne­gulėk čia šiame kalnelyje, eik sau iš tos vietos, čia man reikia mišias laikyti!” Žmogus labai persigandęs ir pabudęs iš miego, bet kai apsidairęs — niekur nematęs nė gyvos dvasios.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *