Akmeniu virtusi karalaitė

Akmeniu virtusi karalaitė
B. Buračas "Akmeniu virtusi karalaitė" // Trimitas 1939 m. nr. 34, p. 831.

Padavimas apie Jučionių akmenį

Dešiniajame Nemuno krante, tarp didelių girių, Kulautuvos pu­šynuose, yra Jučionių kaimas. Kaimo pakluonės tankioje girioje sruvena versmingas Neriepos upe­lis, kūrime riogso žemėn įsmegęs Karalaitės akmuo. Žiūrint į jo iš­vaizdą, kai kam jis primena pana­šumą į mergaitę. Senieji žmonės šneka, jog tas akmuo — tai užkeik­toji karalaitė, akmeniu pavirtusi.

Mozūriškių kaime girdėjau šne­kant, jog kažkada senovėje čia pa­nemunėje gyvenęs nežinomas Že­maičių karalius. Kartą mūsų kraš­tą užplūdę baisūs priešai ir ėję vi­sais panemuniais žudydami žmones, degindami sodybas ir plėšda­mi turtą. Tuojau kas tik gyvas griebėsi ginklo ir stojo ginti savo gimtąjį kraštą nuo priešų. Tik vie­na Jučionių karalaitė jauna nėjo tėvynės ginti, bet slapčia pabėgo girion kartu su savo mylimu bernužėliu.

Sužinojo karalius apie tokį duk­relės pasielgimą ir supyko neper­maldaujamai. Jis šaukėsi savo ga­lingųjų dievų didžios rūstybės taip tardamas:

— Nelaiminga ta duktė, kuri negina savo brangiosios Tėvynės. Dievų vardu atsižadu jos ir prakeikiu ją amžinai. Perkūne galingasai, nubausk ją!

Tuo pat metu karalaitė stovėju­si girioje ties Neriepos upeliu ir gyva akmeniu pavirtusi. Taip ji ten ir likusi, primindama visiems, jog savo tėvynę turi ginti kiekvie­nas, kas tik gyvas.

Šis akmuo dar tuo esąs labai nuostabus, kad jis dar šiandien gyvas. Kartais, sako, vaikščioją girioje uogautojai ir grybautojai aiškiausiai mato, jog Neriepos upely Karalaitės ak­muo tikrai yra. Kitą sykį gi, nors ir šviesiausią dieną, Karalai­tės akmuo dingsta, kaip nebuvęs. Ir kaip neieškok, vis tiek jo niekur nerasi, nors geriausiai žinai, ku­rioje vietoje jo būta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *