Alkos kalnas

Alkos kalnas
J. Mačiukiškis „Alkos kalnas“ // Trimitas. – 1926, Nr. 44, p. 1376-1377;

Sunkiai užkopiamas milžinkalnis, apaugęs dagiais medžiais. Apsuptas nepereinamų pelkių ir upelio. Senovėje buvęs prabočiaus aukuras. Kryžiuočiai ji išgriovę, Pakalnėje daug didelių įvairiai ta­šytų akmenų. Seniau rusų kareiviai iškasę druskos.

Netoli Mikytų kaimo Platelių valsč., piliečio A. Malakauskio žemėje yra labai aukštas kalnas, iš visos apylinkės aukščiausias, vadinamas „Alkos kalnu„. Tas alkakalnis užima savo plotu apie tris hektarus ir visas yra apaugęs spygliuočiais medžiais. Jis yra apsuptas iš trijų pusių pelkėmis, o iš ketvirtosios ran­dasi upelis. Tas upelis be pa­liovos kalba milžinui kalnui, ką matęs ir girdėjęs senovės ne­įžengiamose giriose, ir pasako daug paslapčių, kurių žmogus nežino ir nežinos. Senovėje tos pelkės, spėjama, buvo neįžen­giamos, nes mūsų laikais vendenys labai sumažėjo, bet visgi pelkė, gulinti rytinėje kalno pusėje yra tokia klampi, kad sun­ku yra žmogui išeiti. Tas kalnas iš dviejų pusių yra taip status, kad vos galima prilipti viršūnę, bet žiemos laiku, kuo­met kalnas būna apsnigtas, jokiu būdu negali įlipti, nors ir yra medžiais apaugęs. Iš vakarų pusės yra daug žemesnis, o iš vasaros rytų galima net su arkliais užvažiuoti. Žiemos ry­tų kalno pusėje yra daugybė įvairių akmenų, matyt nuriedė­jusių nuo kalno. Vieni iš jų yra įgrimzdę į pelkę, kiti pakalnėje įsigulėję į žemę, o kiti tėra visai ant paviršiaus matomi. Tarp tų akmenų, netoli nuo kalno viršūnės, guli du milžinišku akmeniu, o pakalnėje yra keletas akmenų nutašytų žmogaus ran­ka. Keletas iš jų yra nutašytų dviejų ar trijų pusių; keleto aplinkui yra iškalti apskritus ravai. Ant kalno viršūnės senovėje stovėjo milžiniškas aukuras, ant kurio degindavo mūsų senuoliai aukas savo dievams. Tą auku­rą statė ne žmonės, bet milži­nai. Mūsų senuolių milžinišką jėgą, energiją ir pasišventimą darbui liudija mums nuriedėję į pakalnę didžiausi akmenys. Reikia atminti, jog tais laikais, kuomet buvo statomas tas auku­ras, nebuvo tokių nei vežimų nei mašinų parengtų akmenimis vežti ir kilnoti, kaip kad turime šiais laikais. Tą aukurą išardę iš pamatų žiaurūs ir plėšrūs kryžiokai, kurių tikslas buvo ne krikščionybę skelbti mūsų tau­tai, bet plėšti ir visiškai pavergti mūsų tėvynę Lietuvą. Daug kraujo praliejo mūsų protėviai begindami tą brangų savo aukurą, bet daug dau­giau priešas paguldė galvų, kol užkariavo tą kalną ir nu­griovė aukurą. Senieji žmonės pasakoja, kad ant jo kalno vir­šūnės esąs senovės žemaičių „Maldų Šulinys”. Senieji nuro­do net ir vietą, kame tas „Maldų Šulnys” esąs. Be to senuo­liai ir apylinkės gyventojai pa­sakoja, kad tas alkakalnis esąs nepaprastas, nes tenai vakarais vaidinasi ir t. t. Pasakoja ir tai, kad rusų kareiviai iš tenai išsikasdavo druskos. Mat seniau rusų vyriausybė išskirstydavo savo kareivius po kaimus žiemoti.

Šiaip kokių nors senovės lie­kanų musų laikais nėra rasta, gal ir dėl to, kad nei žvyras nėra iš jo vežamas, nei jis yra ariamas, nei jokie archeologiniai tyrinėjimai daromi, nei vandenų ir potvynių jo šlaitai negriauna­mi, bet stovi jisai sau ramus, apaugęs samanomis ir eglynais.

Kalnas — labai gražus, įdo­mus ir daro labai gražų įspūdį žiūrėtojams. Be to, jis primena kiekvienam lietuviui senovės laikus, kuomet tų laikų žemai­čiai meldėsi prie savo dievų, aukojo jiems aukas ir prašė pa­laimos savo kraštui ir ginklams.

Senovėje, kur degė amžina ugnis, kur skambėjo skambūs ir garsūs vaidilų ir vaidilučių bal­sai, kur senovės lietuviams bu­vo visų brangiausia vieta, dabar ji stovi visų apleista ir beveik visų užmiršta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *