Ežeringieji Veisiejai

Ežeringieji Veisiejai
J. N. „Ežeringieji Veisiejai“ // Ateitis – 1944 m., Nr. 352, p. 3

Veisiejai yra dzūkų miestelis už apie 12 km į šiaurę nuo Kapčiamies­čio ir maždaug tokiame pačiame at­stume į rytus nuo Leipalingio reto gražumo ežeringoje vietoje. Mieste­lis nedidelis, jame gyvena apie 1500 žmonių. Jis medinis, gerokai apnai­kintas gaisrų. Čia valsčiaus centras ir pašto paskirstymo vieta.

Ežerų čia daug, ir jie visi ties Veisiejais taip glaudžiai vienas prie kito, jog miestelis atrodo esąs tary­tum ežero saloje. Neplati sąsmauka tarp dviejų ežerų miestelio ribose taip pat perkasta perkasu. Prie pat miestelio gražus ir gana didelis miškas, kadaise buvęs natūrali garsių­jų Augustavo miškų tąsa. Ežeruose daug saulės, o miške pušų kvapų.

Vieta labai sena, gal net seniausiai žinoma naujojoje Suvalkijos istori­joje. Ji minima jau XIII a. nors tikresnių žinių apie Veisiejus ran­dame tiktai XIV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje. 1501 m. didysis kunigaikštis Aleksandras Veisiejus atidavė su­rusėjusiam totorių kilmės didikui Jonui Glinskiui, o po kelerių metų jų valdytoju, jau buvo Mykolas Glinskis, vienas mėgiamiausių didžiojo kunigaikščio favoritų ir patarėjų, istorijoje giliai įspaudęs pėdsakus savo avantiūromis ir intrigomis. Po didžiojo kunigaikščio Aleksandro mirties naujasis Lietuvos valdovas didysis kunigaikštis ir karalius Žygimantas Senasis nemėgo nei Mykolo Glinskio, nei jo patari­mų, ir šis keršydamas naujajam val­dovui, sukėlė Lietuvoje maištą, o maištui nepasisekus, pats paspruko į Maskvą, iš kur intrigomis ir pa­sienio pilių puldinėjimais įnešė ne­maža sąmyšio į Lietuvos saugumą. Veisiejai iš Mykolo Glinskio buvo atimti ir atiduoti Slucko kunigaikš­čio našlei Anastazijai. Šiame dova­nojimo akte, padarytame 1509 m., tarp kitko rašoma: „Lenkėsi prieš mus… Anastazija Slučkiškė, kad mes jai davėme mūsų dvarą Liškia­vą su jo dvareliu Veisiejais, kurį bu­vo laikęs mūsų išdavikas Glinskis, ir prašė, kad mes jai tą dvarą duo­tume iki jos gyvos galvos“. Besidomintiems mūsų krašto istorija, ne vieną kartą teko stebėtis greitumu, kuriuo keitėsi vienos ar kitos vietos šeimininkai. Veisiejai nebuvo išimtis. Kunigaikštienei Anastazijai Veisiejai buvo atiduoti 1509 m. 1516 metais didysis kunigaikštis Žy­gimantas Senasis Veisiejus dovanoja savo raštininkui Kapočiui Vasiljevičiui, kuriam kartu su dvareliu ati­duodama šešios žmonių tarnybos, daug laukų ir girių apylinkėse, bet yra žinių, jog tarp kunigaikštienės Anastazijos ir Kapočiaus Vasiljevičiaus šį dvarą valdė Borisas Obraz­covas, didikas, pabėgąs iš Smolens­ko. Pats Kapočius Vasiljevičius Vei­siejus taip pat laikė neilgai. 1525 m. Veisiejai jau priklauso Slucko kunigaikščiui Jurgiui, kuris kreipia daugiau dėmesio į Veisiejus negu ankstesnieji jų šeimininkai. Atrodo, jog jis Veisiejus net pamilsta ir čia duoda pradžią miesteliui. Kunigaikštis Jurgis Veisiejuose pastatydino pir­mąją bažnyčią, įvedė čia turgus ir kreipėsi į didįjį kunigaikštį ir karalių Žygimantą Senąjį, prašydamas pa­tvirtinti jo darbus. Šis patvirtini­mas gautas 1526 m., ir tie metai yra laikomi Veisiejų miestelio pra­džios metais.

Naujasis šimtmetis Veisiejams duoda naujus šeimininkus. Yra žir­nių, kad Slucko kunigaikščių šeimi­ninkavimo laikais ir parapija ir pats miestelis gyveno savo žydėjimo pe­riodą, bet XVII a. pradžioje kuni­gaikščiai Masalskiai maža tesirūpi­no miesteliu, stengdamiesi iš dvaro ir aplinkinių kaimų išplėšti galimai daugiau naudos. Masalskių nerūpes­tingumas geriausiai atsispindėjo miestelio veide, kuris sunyko, pa­virto beveik kaimu, o parapija re­tai kada turėjo kunigą. Tik vėliau, vėl besikeičiant Veisiejų šeiminin­kams, čia gerėdavo, čia vėl pablogėdavo miesteliui sąlygos, kurios niekuomet nebuvo pakankamos Vei­siejams tapti miestu, bet kurios 1790 m. miestelį buvo pavertusios paprasčiausiu kaimu, kurio gyven­tojai buvo padaryti baudžiauninkais.

Veisiejai prasidėjo tuo metu, kai visa Suvalkija buvo didžiulė giria, Kunigaikštis Jurgis anuo metu buvo vienas žymiausių ir didžiojo kunigaikš­čio labiausiai mėgiamų didikų, gar­sėjo kaip geras karys, daug kartų mušęs totorius ir rusus, ir buvo žino­mas kaip protingas žmogus. Labai galimas daiktas, jog šis didikas pra­matė kuo gali virsti Suvalkijos miškai, ir todėl tikėjo didele savo miestelio ateitimi. Jis savo fundaci­joje Veisiejų klebonijai jau 1526 m. pabrėžė, jog klebono pareiga Veisiejuose įsteigti ir išlaikyti mo­kyklą. Dabar sunku pasakyti, ar ta mokykla Veisiejuose buvo įsteigta, ar ne, bet jei ji buvo įsteigta, tai Veisiejų mokykla yra pirmoji mo­kykla Suvalkijoje. Apie Veisiejų mokyklą jokių žinių neturime išti­sus 250 metų. Pirmosios žinios apie ją yra iš 1781 m. Tais metais mo­kykloje mokėsi 2 šlėktų, 10 mies­tiečių ir 20 kaimiečių vaikai. Po po­ros metų vėl išnyksta šios mokyklos pėdsakai, ir jie užtinkami tik 1804. Miestelio apylinkės tokios skur­džios, kaip ir pats miestelis. Žemė visur liesa, smėlėta. Čia puikiai de­ra lubinai ir kartais neblogą derlių duoda bulvės, bet ir vienų ir antrų per maža sulopyti nuolat skylėtai ūkininko kišenei.

Miestelyje gerai išlikusi didžiulė XIX a. pradžioje statyta mūrinė bažnyčia, kurioje įmūryta Tadui Oginskiui paminklinė lenta su įdo­miu anuos laikus ir mirusį didiką charakterizuojančiu užrašu: „…gar­bino Dievą, buvo palankus žmonėms, mylėjo vaikus ir žmoną“. Bet mies­telyje kur kas įdomesni dvaro rūmų griuvėsiai, esą didžiuliame parke, turinčiame ir iš kitų kraštų atvežtų medžių. Rūmai statyti ir parkas už­veistas XIX a., kai Veisiejuosę šei­mininkavo ir čia nuolat gyvendavo Oginskių šeimos žmonės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *