Perloja senovės prisiminimuose

Perloja senovės prisiminimuose
B. Buračas „Perloja senovės prisiminimuose“ // Ateitis – 1944 m., Nr. 355, p. 3

Kur tyras Merkio vandenėlis tarp kalnelių pakalnėlių Dzūkijos smė­lynais vingiuodamas teka ir nuo amžių nuo seniausių tyliai lietuviš­ką pasaką seka, ten senovėj stovėjo lietuvių pilis Perloja. Kur senovėj aukštųjų pilių būta, ten šiandien belikę tik kalneliai sunykę, nuplikę.

Nors šiandien vargingas Dzūkų kraštas, bet jis lietuvio širdžiai gra­žus, malonus ir brangus. O Perlo­jos apylinkės gamtos grožiu nema­žiau turtingos, negu kuris plačiai išgarsintas Dzūkijos kampelis. Kiek čia kalnų ir kalnelių, nė nesuskaity­si: visi aukšti, visi gražūs, lyg ty­čia supilti. Nors šiandien ant tų kalnų senų pilių nematyti, bet dai­nos ir padavimai jų dar nepamiršo.

Šių dienų menka Perloja praeity yra buvusi stipri pilis ir didelis miestas. Seniau Perloja stovėjo prie didžiojo Vilniaus vieškelio, kuriuo kasdien raiti žirgais jodinėdavo Merkinės, Leipalingio ir kitų Daina­vos šalies didikai, jų pasiuntiniai, kariai ir tarnai į didžiąją Lietuvos sostinę Vilnių. Tuomet Perloja bu­vusi pakelės sustojimo ir poilsio vie­ta. Čia kelionėje jie stabtelėdavo pailsėti, žirgų pasiganyti ir tyru vandenėliu pasigirdyti. Svečiams su­stoti Perlojos miesto viduryje stovėjo graži, rašytais kokliais išpuošta, ka­rališkoji smuklė. Šiandien tos smuk­lės senieji perlojiečiai mums tik pa­matus nurodo. Buvusios karališko­sios smuklės atrasta keletas koklių su briedžio atvaizdu ir įrašu: „ANNO DOMINI 1793“. Tikriausia tatai pa­minklinis ženklas anų laikų, kada 1791 m. karalius Stanislovas Augus­tas Perlojai yra suteikęs miesto tei­ses ir ženklą.

Apie Perlojos miesto magdeburgiškų teisių raštą yra įdomus pasako­jimas. Pasakojama, kad Perlojos miesto įstatymų knyga buvusį su stipriais odiniais raikščiais. Jeigu reikėdavo kam nors tą knygą paro­dyti, tai rodantysis jos raikščiais prisirišdavęs prie savo rankų ir lai­kydavęs, kad knygos iš jo kas ne­atimtų.

Perlojos apylinkės gražios ir įdo­mios ne tik pasižvalgyti, bet taip pat turi didžią ir garbingą savo praeiti. O Perlojos praeitis senų žmonių at­siminimuose, dainose ir padavimuose tebėra gyva ir dabar. Neturint ra­šytinės šios vietovės praeities, ją bent kiek gali nušviesti per kartų kartas einantieji pasakojimai.

Anot padavimų, prieš šimtmečius, Perloja buvęs didelis miestas, o jo sienos siekusios net Merkinę ir Va­rėną, Perlojos mieste buvusios sep­tynios bažnyčios ir vienuolynas. Bu­vęs net stiklo fabrikas, kelios vario liejyklos, bent 20 karališkų kalvių, karo sandėliai, vadinamos parakaunės, raitelių kareivinės ir kiti svar­būs įrengimai. Karališkųjų kalvių buvimo vieta ir šiandien Kavoliškiais tebevadinama. Ten randama anglių, kažkokių degėsių, o prieš ke­letą metų čia rastas milžiniškas kūjis ir kitokie radiniai.

Kaip dzūkų legendos sako, seno­vės laikais Perlojos mieste stovėju­si labai graži bažnyčia, kuri buvusi perlais išpuošta, dėl to ir šis mies­tas buvęs pavadintas Perloja.

Senos dzūkų legendos mini, kad senovėj prie Mildupio stovėjusi stabmeldžių šventykla. Ten pat au­gęs ir šventasai miškas. Prie Mildu­pio žmonės eidavę melstis ir šven­tuoju vandeniu praustis Mildupis, išteka iš raisto versmių netoli Per­lojos ir ten pat įteka į Merkį. Toje vietoje, kur Mildupis įteka į Merkį, senovėje buvęs aukuro akmuo, jame būvę matyti iškalti nežinomos reikš­mės ženklai. Tiesiant plentą pro Perloją, tą akmenį suskaldė ir į grin­dinį sudėjo. Kitas ten pat prie Mildupio esąs milžinas: akmuo, irgi ver­tas dėmesio, kuriam dzūkai teikia didelės pagarbos. Spėjama šį akme­nį buvus senovės stabmeldžių au­kurą. Sako, po šiuo akmeniu esą pakasti senybės laikų lobiai.

Kita žymesnė senovės Perlojos šventvietė — tai Ašarinis kalnas, Ašarinis ežeras ir ten pat esantis Ašarinis upelis. Nuostabi senovės lietuvių šventvietė, kuri šiandien mažai bepastebima. Aukštas ir skar­dus Ašarinis kalnelis žaliomis eg­lėmis ir pušelėmis apaugęs rymo Ašarinio ežerėlio krante. Apie šios vietos paslaptingą praeitį daug pa­sakoja senosios dzūkų poringės. Kalbama, senovėj čia buvus kažko­kios raudų ir ašarų aukovietės. Čia ateidavę žmonės verkti, ašaroti ir dievams raudų raudoti.

Senieji dzūkai porina, jog Ašari­nio ežere esą paskendę dideli senybių lobiai. Lobiai esą pakerėti, to­dėl jie ir liko gulėti ežero dugne niekieno nepasiekiami. Ašarinio eže­ro dugne gyvenanti karaliūtė Ašarūnė, kuri viliojanti į to ežero gel­mes ten besimaudančius jaunuolius. Tarp Ašarinio ežero ir balų, kur vieta sunkiai prieinama, yra buvusi pilaitė, lyg kokia sala. Senovėj čia stovėjusi pilis. Toji pilis esanti le­kiančio smėlio užpilta. Ji piliakalnį primena ir dabar. Šiame ir kituose apylinkės kalneliuose aptikta prieš­istorinių sodybų žymės. Randama molinių puodų šukių, titnaginių, pei­lių, kaulinių meškerių, stiklinių ka­rolių, varinių žiedų, apyrankių, iečių galų ir kitų ginklų.

Perlojos apylinkės senovės radi­niais gana turtingos, nors archeolo­ginių kasinėjimų čia nebūta, gana vertingų senienų rasta pripuolamai. Paskutiniu metu, kasant bažnyčiai pamatus, rasta senovės laikų apei­ginis molinis puodas. Seną šulinį valant, buvo rastus vytautinis pini­gas su Vyčiu ir įrašu 1405 m. data. Kitas įdomus radinys senas žalva­rinis Vyties ženklas. Randama daug akmeninių kirvukų.

Kitas reikšmingos paskirties senovėj, matyt, turėjęs Radziūnakalnis. Šis kalnas yra prie Perlojos — Šačių kelio. Ant Radziūnakalnio yra iš se­novės laikų likę du įdomios išvaizdos akmenys, vadinami Baublys su seserimi, kurie žmonių laikomi ypa­tingoje pagarboje. Apie šiuos akme­nis girdėti būdingų pasakojimų. Pa­sakojama, jog senovėj ant Radziū­nakalnio prie Baublio akmenų susirinkdavę žalčiai. Čia ateidavęs ir žalčių karalius su daugeliu kitų žal­čių. Akmenys Baublys ir jo sesuo naktimis šiame kalne ne tik vaikš­čiodavę, bet ir kalbėdavę, kaip gy­vi padarai. Kartais jie nuo šio kal­no pragaišdavę ir vėl atsirasdavę.

Už poros km į šiaurę nuo Perlo­jos, pakeliui einant į Ašarinio eže­rą, prieiname Kartuvių kalną. Kalnas eglėmis ir pušelėmis apaugęs, o šalia jo telkšo Ašarinio ežeras. Nors kalno vardas ir baisus, tačiau jo grožis ir reikšminga pasagos pavi­dalo išvaizda keleivį patraukia. Anot padavimų, Kartuvių kalnas nuo se­nų laikų pagarsėjusi bausmių vieta. Stabmeldybės laikais čia buvę baudžiami doroviniai nusikaltėliai. Baudžiavų laikais ponai čia bausdavę savo baudžiauninkus. Pasakojama, kad pagautiems pono miškuose bičių medų kuopinėjant būdavo pri­rišamas avilys ir gyvas žmogus su juo paritinamas nuo stataus Kar­tuvių kalno į ežerą.

Netoli Perlojos, kur dabar gyvena Baublys, yra Kaulinės ar Kiaulinės kalnas, apie 50 ha ploto. Seniau čia buvęs žiauraus ir pikto pono dva­ras. Baudžiavos panaikinimo metais įširdę žmonės dvarą sudeginę, iš jo neliko nieko. Vėliau dvarvietėj po akmenų grindiniu rasta dėžė pi­nigų.

Jeigu prakalbėtų tylūs Perlojos kalneliai, pilys, ežerėliai, oi, daug pasakytų mums apie didžią Daina­vos krašto praeitį! O šiandien mig­lota Dainavos senovė jau beatsispin­di dzūkų dainose ir poringėse.

Štai viena tokių Perlojos dzūkų dainų:

Vai, berneli, vai, raiteli,
Ko nejoji Perlojėlėn?
Ar mergelės ten negražios,
Ar berneliai neuliauni? —

Vai, sesiule, vai, viešnele,
Byzgia kulkos Perlojėlėn,
Byzgia kulkos Perlojėlėn,
Skamba šveitrios šoblužėlės,

Byzgia kulkos Perlojėlėn,
Skamba šveistrios šoblužėlės,
Vai, nuklota bernužėlių,
Tilteliai nugrįsta. —

Narsūs buvo Dainavos kareliai — Perlojos raiteliai. Jie niekados nepaleisdavo ginklo iš rankų ir retai tenulipdavo nuo žirgo. Taigi ne vel­tui perlojiečių dainos dainuoja apie jų aukštas pilis, aštrius kardus, aik­lius žirgus ir šaunius karius — Dai­navos raitelius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *