Karsakiškis

Karsakiškis

Karsakiškis. Iš vietinio gyventojo, Pane­vėžio mokytojų seminarijos auklėtinio J. Paštuko, dar gavau įdomių apie Karsakiškį žinių.

Karsakiškis seniau buvęs di­džiausias to meto Lietuvos mies­tas. Jo pradžia buvusi prie Akmenių kaimo, o pabaiga prie Pa­liūniškio dvaro Jis turėjęs 3 mylias skersai ir tiek pat išilgai. Pats centras buvęs toje vietoje, kur dabar yra Naujikų kaimas. Ten buvęs geležies fabrikas. Vieno ūkininko lau­ke yra juodos, it nudažytos, žemės pilotas. Nors dirvožemis žvyras, bet derlius esąs visados geras. Ten ir spėja tą fabriką buvus.

Miestą sunaikinę, vokiečiai. Tatai, atsitikę prieš 600 (kitų nuomone prieš 400) metų. Tuokart buvę trys dideli mūrai: 1) ties Savistopoliu, 2) ant Būtėnų kal­no ir 3) prie Titagalių kaimo (Gasparoj).

Dabar prisižiūrėkime arčiau, toms vietoms: 

Savistopoliu vadinamas ne­aukštas dvilypis kalnelis, Pinia­vos valsčiuje Karsakiškio parapijoje. Iš šiau­rės ir rytų prisės jis apaugęs pušynu. Seniau ir pats kalnelis vadinęsis Papušyne. Jame yra du kaimai Žiauniai ir Savistopolis. Paskutinysis esąs dvarininko Petkevičiaus žemėje, jo įkurtas ir tuo vardu pramintas. Bedirbdami žemę, žmonės ten randa „dzydų“, pentinų ir pinigų. Bekas­dami duobes bulvėms slėpti kar­tą radę kelis eilėje, suguldytus žmones. Prie vieno radę kapšiuką su pinigais. Kelis pinigus davę Karsakiškio klebonui ir tas sakęs, kad tatai esą vokiečių pinigai. kiti vėl darbininkai radę lovyje palaidotą žmogų. Velionis buvęs vilnone juosta apjuostas.

Pilkapiai, vadinami "Alkaviete." Panevėžio rajonas. Karsakiškio apylinkė. Tiltagalių kaimas
Pilkapiai, vadinami „Alkaviete.” Panevėžio rajonas. Karsakiškio apylinkė. Tiltagalių kaimas. A. Daniliauskas 1958 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Žmonės mano, kad čia buvęs pirmasis su vokiečiais susispyrimas kur nugalėję lietuviai.

Antrasis susispyrimas buvęs ant Butėnų kalno, Palaukių kaimo lauke, prie Paežerių ežero. Katrie čia nusigalėję, žmonės nežiną.

Senieji žmonės, sakydavę, kad po to mūšio lietuviai taip kal­bėję: „Jau du kartu mušėmės, bet kai trečiu kartu susiremsim, vokiečiai neišeis iš Lietuvos”.

Ir tas trečias mūšis buvęs prie Titagalių kaimo. Ten buvęs pats didžiausias susigrūdimas. Net kalnai buvę krauju aplieti. Toji vieta vadinasi šiais vardais: Užumarnakė, Alka, Sąspara. Pats vardas (Sąspara) rodo susigrūdimą, susispyrimą.

Po mūšio, kurį lietuviai visiškai laimėję, Alke buvo laidojami žuvusieji: lietuviai ir vokiečiai (?).

Senkapiai. Panevėžio rajonas. Karsakiškio apylinkė. Tiltagalių kaimas
Senkapiai. Panevėžio rajonas. Karsakiškio apylinkė. Tiltagalių kaimas. A. Daniliauskas 1958 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Ant Savistopolio buvusi pastatytas koplyčia ir padaryti dideli kapai. Vienas ūkininkai nesenai atkasęs tos koplytėlės pamurauką.

Breiviškių kaime, ūkininko Breivės lau­kė, prie Lėvens, vanduo išplo­vęs žalvarinį lenciūgą ir nedai­laus darbo aukso žiedą, Žiedą, žinoma, persikaldino…

Prie Karsakiškių kapų esanti užkasta bačka aukso. Žmonės iešką, bet nerandą.

Pastebėtinas žmonių nusaky­mas, kad per didįjį karą vokiečiams užėjus Lietuvą, pastarieji savo planuose rasdavę, kad čia, girdi, didelio miesto būtą… Tokius dalykus nebe pirmoje vietoje girdžiu.

Dar gavau žinoti, kad miške, netoli buvusios traukinio sustojimo vietos „Verenija”, ant kalno augąs senas ąžuolas. Žmonės rodydavę šaką, ant kurios 1863 metais, kazokai sukilėlius kardavę.

Balys J. Dar apie Karsakiškį / J.B. // Panevėžio balsas. – 1927, Nr. 38, p. 3-4.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *