Rumbonių valdovai ir vaiduokliai

Rumbonių valdovai ir vaiduokliai

Rumbonių valdovai ir vaiduokliai. Tarp Alytaus ir Punios šilo, Nemuno pakrantėje glūdi Rumbo­nių bažnytkiemis. Greta jo — to paties vardo dvaras. Tai nuošalus Dzūkijos kampelis, tylus, romantiš­kas, senovės legendomis ir pada­vimais apipintas. Čia pat stūkso Piliupio (Rumbonių) piliakalnis. Senovės pada­vimai byloja, kad šis piliakalnis buvo supiltas kunigaikščio Margio, Punios valdovo įsakymu. Kalno viršūnėje stovėjo stipri pilaitė, iš kurios ąžuolinių kuorų buvo ma­tyti visa plati apylinkė. Iš pilies rūsių ėjo, paslaptingi požeminiai urvai net po Nemunu. Jie vingia­vosi keletą kilometrų ir jungė Piliupį su Punios pilimi. Ir Punios pilies kryžiuočiai nebūtų įveikę, jei nebūtų suradę šių požeminių kelių, kuriais Margio karžygiai atsiga­bendavo sau maisto ir ginklų ne iš Piliupio. Tačiau atsirado išda­vikas, kuris ir parodė priešams paslaptingus požemius. Jais kry­žiuočiai įsiveržė į Punios tvirtovę, kurioje rado tik liepsnojančius laužus ir lavonus. Pilies gynėjai bevelijo mirti, negu pasiduoti į žiauraus priešo nelaisvę.

Vėliau kryžiuočiai ir Piliupio pilį išgriovė. Tačiau ir čia nieko nelaimėjo. Visi turtai ir brangeny­bės buvo užkasti požemiuose. Ir dažnai Rumbonių gyventojai ma­tydavo naktimis paslaptingas lieps­nas ant piliakalnio — tai užkeikti lobiai vėdinosi, laukė drąsuolių, kurie atspėtų užkeikimo žodį ir pa­siimtų sau aukso katilus, sidabro pilnas skrynias. Piliakalnio įdubime girdėjosi dejavimai ir aimanos. Tai vaitojo išdaviko dvasia, pasmerk­ta amžinai klaidžioti požemių tamsoje. Tik vieną kartą per metus prakeiktoji dvasia išlįsdavo į Ne­muną ir pasivertus žuvimi mėgin­davo patekti į žvejų tinklus. Jei kuris žvejys būtų ją pagavęs ir tikru vardu pavadinęs, ji galėjo išsigelbėti. Bet už tai žvejys tu­rėjo nukentėti. Jam buvo lemta žūti požemiuose. Taip ir atsitiko.

Rumbonių piliakalnis.
Rumbonių piliakalnis. Zenonas Bulgakovas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga.

Dar prieš prancūzmetį Nemuno pakrantėje, dabartinių Rumbonių dvaro vietoje gyveno drąsus žve­jys Maikus. Išplaukė jis vieną sek­madienio rytą žvejoti. Užmetė tinklą ir — nebegali ištraukti. Vos, vos ištraukė, ogi žiūri — didžiulė žuvis tinkle daužosi. Galva, kaip kiaulės, o akys, kaip lėkštės. „Kas čia dabar per prakeikta dvasia!“, sušuko Maikus. O žuvis jam ir sa­ko: „Dėkui, kad atspėjai mano vardą, dabar aš esu išvaduota iš didelių kančių. Už tai aš esu tau dovanosiu didelius turtus. Nukirsk Nemuno pakrantėje augančią pušį, po jos kelmu rasi slaptą angą. Eik į požemį — tenai rasi aukso ir sidabro lobius“. Maikus žuvį palei­do į Nemuną, o pats nuskubėjo pušies kirsti. Rado angą į požemį, iš tolo pamatė aukso žibėjimą ir puolė į vidų. Vos tik jis įlindo į urvą, anga užgriuvo, ir nelaimin­gas žvejys buvo gyvas palaidotas. Taip ir klaidžiojo jis požemiuose, kol numirė, o jo dvasia dar ir da­bar klaidžioja. Naktimis iš Piliupio girdėti Markaus dūšios vaito­jimai. O Nemuno žvejai labai sau­gosi, kad į jų tinklus nepatektų Maikaus dūšią, kad neištiktų jų Maikaus likimas. Jei tinklas už ko nors stipriai užsikabina, geriau jį palikti Nemune, negu traukti pa­vojingą laimykį. Maikaus trobelė ilgai stovėjo apleista, kol Rumbo­nių dvaro ponas įsakė ją nugriauti.

Prieš, „krakusmetį“ Rumbonių apylinkėje buvo labai daug dvarų. Dvarai buvo maži, jų ponai netur­tingi, bet užtat labai išdidus ir pik­ti. Kiekvienas dvaras turėjo savo valsčių, laikė raštininkus ir valdė baudžiauninkus savo nuožiūra. Kartą Rumbonių ponas lošė kortomis su Rutkos bajoru ir pralošė jam savo mužiką Bundorių, kurį kitą dieną turėjo atiduoti Rutkos ba­jorui. Bundorius buvo jaunas, stip­rus vyras, geras darbininkas, to­dėl ponui jo pagailo. Jis vietoje Budoriaus pasiuntė į Rutką savo vežiką Gavelį. Tačiau bajoras Gavelio nepriėmė. Išplakė bizūnu ir grąžino atgal. Bet ir rumbonietis nenusileido: jis taip pat įkirto baudžiauninkui ir vėl liepė eiti į Rutką. Taip baudžiauninkas vaikš­čiojo nuo vieno pono pas kitą visą savaitę, vis plakamas ir varinėja­mas. Pagaliau iš nusiminimo nuėjo ant Piliupio, įlindo į požemį ir čia mirė badu. Bet ir ponui jo mirtis neišėjo į sveikatą. Nelaimingasis mirdamas užkeikė poną įvairiomis nelaimėmis. Po savaitės Rumbonių ponas, vaikščiodamas ant piliakal­nio, įsmuko į duobę ir nusilaužė koją. Paskiau jo žmona pagimdė aklą ir nebylį sūnų, vėliau ir pati išėjo iš proto. Iš tos altaracijos po­nas pradėjo baisiai girtauti. Per dieną išgerdavo po gorčių degti­nės. Net ir naktį prie lovos stovė­davo indas su degtine, iš kurio pa­budęs jis pasisemdavo stiklinę. Taip vieną rytą tarnai jį ir surado nebegyvą, nuo degtinės užtroškusį. Vėliau dvaras atiteko kitiems ponams, Krzyvkovskiams.

Rumbonių piliakalnis
Rumbonių piliakalnis.  Akimirka iš mokytojų vasaros kursų išvykos.  Kitoje pusėje ranka įrašyta: „Rumbonių pil. (nuo š.).“ XX a. 4 deš., Alytaus r. Fotografas nežinomas, galimai Benediktas Bučinskas. © Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Baisius laikus išgyveno rumboniečiai 1918 — 1919 m. Vokiečiai okupantai dienomis plėšė gyven­tojus viešai, o naktimis jų pačių kareiviai, užsidėję kaukes ir gin­kluoti šautuvais, plėšikavo. Prie jų prisidėjo iš Vokietijos grįžtantieji rusai belaisviai. Visų plėšikų lizdas ir slėptuvė buvo garsiajame Punios šile. Iš čia jie puldavo žmones ant kelių ir namuose, reikalaudavo auksinių rublių ir ostmarkių, ne­duodančius ar neturinčius badyda­vo peiliais, lupinėdavo nagus ir svilindavo padus. Kartą keturi vo­kiečių dezertyrai užpuolė kelyje tris vežimus, kuriais ūkininkai vežė į Vilnių miltus ir lašinus. Vyrai buvo ginkluoti, drąsūs, jie plėšikus nuginklavo ir… niekas nežino, kur dingo keturi vokiečiai. Vieni sako, kad prie Piliupio užkasti, kiti tvirtina, kad Nemunu nuplaukė.

Baliūnas K. Rumbonių valdovai ir vaiduokliai // Sekmadienis. – 1938, Nr. 33, p. 4

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *