Prie išnykusio Gondingos miesto

Prie išnykusio Gondingos miesto

A. Vilainis „Mūsų tėviškės „Prie išnykusio Gondingos miesto“ // Ateitis. – 1943, Nr. 63, p. 3

Jau arti vidudienis. Lengvo vėjo supami vos vos siūbuoja nuogi krūmai. Senojo Gondingos piliakalnio šlaituo­se žaliuoja rugiai. Šalia jų tęsiasi krūmų juosta. Kai kurie medeliai ap­dengti iš rudens užsilikusiais paru­davusiais lapais. Paties piliakalnio viršukalnėje juoduoja rudens arimai. Pro piliakalni slėniu vingiuoja Bab­rungas. Jo krantai statūs, vietomis apgriuvę.

Apie Gondingą iš lūpų į lūpas yra pasklidę daug pasakojimų. Kituomet čia buvusi stipri pilis, o prie jos bu­vęs didelis ir gražus senovės miestas. Ir nesunku tuo patikėti. Statūs krantai, pati gamtos aplinka aiškiai rodo, kad čia tikrai būta pilies. Netoli nuo jos, kur dabar pradėti arti laukai, su­randama daug iškasenų. Po negiliu žemės sluoksniu rasta daug iečių, pentinų, arklių žąslų, žiedų ir senovi­nių papuošalų. Toliau laukais tiesiasi senų sodybų liekanos, atrasti plytų ir akmenų pamatai, senovinių puodų šukės ir kitos iškasenos, liudijančios apie tose vietose buvusias sodybas. Tačiau visa tai amžių bėgyje buvo sunykę. Ant viso senojo miesto ir pi­liakalnio buvo išaugą krūmai, medžiai. Tik prieškariniais laikais ple­čiant sodybas, nykstant žemaičių miškų gojams vėl čia sujuodavo arimai, pradėjo siūbuoti javai. Tačiau ir dabar daug kur yra išsimėčiusių krū­mų. Šalia jų galima užtikti ir vieną kitą senesni medį, Išskėtusi savo šim­tametes šakas.

Bevaikščiojant, bestebint piliakal­nio šlaitus, krantus, netyčia tenka su vienų kitu sodiečiu išsikalbėti. Ir ką jie pasakoja? Kažkaip keista ir nuos­tabu darosi besiklausant jų kalbų. Jie sako, kad šiame piliakalnyje esąs už­burtas dvaras, pilis. Kadaise jauni vyrai bandė prisikasti pilies duris. Tačiau tą, ką dienos metu jiems pavykdavo atkasti, naktis visą jų darbą pavesdavusi niekais. Žemės užgriūdavusios ir sugrįždavusios į savo vie­ta nepalikdamos jokių pėdsakų. Iš­rauti, iškirsti krūmai atgal į žemę suleisdavo savo šaknis, vėl žaliuodavę ir ošdavę ryto vėjui papūtus…

Tačiau pilin esą galima įeiti. Tik reikia surasti paslėptus pilies durų raktus. Jis esąs padėtas po vienu ties pilimi akmeniu ir kas įspėsiąs burtažodį, tas galėsiąs surasti raktą ir įeiti į pili. Pačioje pilyje esą daug lobiu. Auksiniai šarvai, kardai ir krū­vos aukso…

Matyt, kai kieno šia pasaka tikė­ta. Viename piliakalnio šlaite yra iš­rausta gili duobė. Ir dabar matyti at­kastų degėsių liekanos, o kasant gi­liau buvę surasti ir apdegę, apsvilę rąstai. Šiuo metu duobė gerokai ap­griuvusi. Rudens vėjai daug čia pri­nešę nuo krūmų nubirusių lapų. Pa­čius piliakalnio šlaitus beariant taip pat randama įvairių senovinių iška­senų. Kartais į tuos radinius nekrei­piama ir reikiamo dėmesio. Ant ari­mų ilgai gulėjusios kelios išverstos ietys.. Surūdijęs geležis nepatraukęs artojo akies. Tik prieš metus buvusi atvykusi kažkokia moksleivių eks­kursija ir surūdijusias ietis susirin­kusi ir išsinešusi. Kiek toliau nuo pilies yra ankšto­ka kalva. Ją iš visų pusių supa že­maičių trakos. Kituomet ten stovėjęs puikus dvaras. Jis visas spindėjus, tartum auksas. Kai apšviesdavusi saulė, jis suliepsnodavęs puikiomis varsomis. Didikams išmirus, sunykęs ir dvaras. Tik po šimtmečio, kito, kai buvo pradėti čia arti laukai, atras­tos dvaro pamatų liekanos. Pamažu ėmė aiškėti ir pati nuostabiojo bliz­gančio dvaro paslaptis. Jis nors bu­vęs iš plytų pastatytas, tačiau jo vi­dus ir sienos buvusios padengtos dai­liais spalvotais kokliais. Jų nuolaužų, nuotrupų ir dabar lengva rasti arimuose.

Gandingos piliakalnio rytinis šlaitas
Gandingos (Gondingos) piliakalnio rytinis šlaitas. 1984-04-12. Nuotraukos autorius V. Balčiūnas

Pasitaikė proga šitų iškasenų dalį vėliau pamatyti. Išnykusiojo miesto legenda ir dvaras, rodos, su tuo šiek tiek daugiau įgyja tikrovės šviesos. Štai vartome kitą koklių nuotrupą. Ji melsvai žalsvos spalvos. Išmargin­ta gėlėtais rašmenimis. Plačios žal­varinės sagos su gyvatės pavidalo su­raizgytais kabliais. Tokį papuošalą kituomet nešioję kariai, kuomet jie vilkėdavę be šarvų. Tame pačiame rinkinyje matome keletą storu žal­varinių žiedų. Stori žalvario pentinai, surūdijęs sulūžęs kardas ir keletas kitų archeologinių radinių liudija Gondingą buvus pilimi. Kažkoks keis­tas įspūdis susidaro juos bevartant. Atrodo, tartum su jais keltus ir pati praeitis. Lyg vėl anas senasis dvaras pradėtų blizgėti saulėje auksinėmis varsomis, o prie pilies pasigirstų skardus ragas ir pasirodytų raitelių pulkai…

Tačiau greitai viskas vėl iš atmin­ties išdyla. Juk prieš akis pasilikę tik keli šie senosios praeities liudy­tojai. Žmonės pasakoja, kad prie pilies jų buvę tiek daug surasta, kad būtų buvę galima sverti pūdais. Ta­čiau anais prieškariniais laikais, o net ir vėliau mažai kas tais archeolo­giniais radiniais tesidomėjo. Jie ėjo iš rankų į rankas, jais žaidė vaikai tar­tum žaislais, kol retesniais atsitiki­mais patekdavo į suprantančias jų vertę rankas ir atsidurdavo kur nors svetimuose kraštuose, muziejuose. Tačiau ir šiandien išardytoje žemėje praeities tyrinėtojas šių senovinių radinių galėtų daug atrasti. Tačiau kai šiandien mus spaudžia daugybė kasdieninių rūpesčių, senoji praeitis, kuri žavi tartum pasaka, vėl pamirš­tama. Vienur ją slepia žalia veja, ki­tur — juodi arimai, o kai kur ją laiko apglėbę po savo stipriomis ir į žemę giliai įleistomis šaknimis stori ąžuolai.

Ir vis dėlto nors čia dar ankstyvas pavasaris, nors nežaliuoja nei krū­mai, nei laukai, pajuntamas kažkoks neįprastas jausmas. Rodos, ši sena pilis, rymojus ištisus šimtmečius po žaliu gamtos apsiaustu, savyje tebe­slepia kažką gilaus. Atrodo, kad ties šiuo piliakalniu mūsų senosios pra­eities istorijos puslapius būtų leng­viau vartyti. Pajuntame, kad čia mes esame ne ateiviai, kad čia mūsų že­mė, nusėta sentėvių kaulais ir lais­tyta per šimtmečius krauju. Aukštai iškilęs vieversėlis virš šių pilkų arimų gieda savo amžinąją giesmelę. Ir kartais taip į jausmo jūras nugrimzdus norėtųsi šio pilkojo vyturėlio paklaus­ti, ar iš ne tas pats, ar ne ta pati jo giesmelė, kuomet čia kadaise stovėjo tvirta pilis, gražus miestas ir jojo vie­nas prie kito raiteliai pagirdyti savo žirgų į srovenančius Babrungo vandenis…

Viena mintis apie „Prie išnykusio Gondingos miesto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *