Šviesa į Vilniaus proistoriją

Šviesa į Vilniaus proistoriją

E. Erdvinis „Šviesa į Vilniaus proistoriją“ // Ateitis. – 1943, Nr. 30, p. 6

Lietuvos sostinės praeitis, kaip ne­daugelio senųjų žymiųjų miestų, yra gaubiama pasakų, legendų šydo, ku­ris jo istoriją nukelia į dar neištirtą proistoriją. Viena tokių plačiai žino­mųjų legendų apie Vilniaus įkūrimą yra legenda apie Gedimino sapną.

Didžiausią lig šiol Vilniaus istoriją parašęs žinomasis rašytojas J. I. Kra­ševskis žinomą legendą apie geležinį vilką priima kaip visišką tikrovę. Jis rašo: „… rimtiems tyrėjams gali tai atrodyti pasakėlė, tačiau rimtai tiriant, ji turi visiškos tiesos pobūdį“. Jis ir įrodinėja, kad Lietuvos kuni­gaikščiai labai tikėję sapnais, o Krivių Krivaitis buvęs įpareigotas sap­nus aiškinti. Todėl, kai Lizdeika Ge­diminui sapną išaiškinęs, Gediminas visiškai rimtai jį realizavęs, nes tame matęs dievų jam duodamą įsakymą.

Tačiau dabar mes gerai žinome, kad legendos susidaro jau post factum. O kad taip yra ir su Gedimino sapno legenda, nesunku yra spręsti iš pačios sapno legendos. Juk sapną aiškino vyriausios Lietuvos dievų šventyklos – dievaičio Perkūno šventyklos, kuri buvo čia pat, Šven­taragio slėny, Neries ir Vilnios san­takoje, kunigas – Krivių Krivaitis, kuris čia pat gyveno su visa kunigų svita, su vaidilučių vienuolynu, su vi­su dideliu vyriausios šventyklos ap­tarnavimo personalu. Visi jie gyve­no čia. Vadinasi, kai Lizdeika aiški­no Gediminui sapną, Vilnius jau egzistavo. Jeigu Gediminas sumanė perkelti į Vilnių savo sostinę, tai Vilnius jau buvo pranašesnis už ki­tus miestus. Aišku tas dar ir iš to, kad jau Gedimino laikais Vilnius vai­dino žymų vaidmenį ne tiktai Lietu­vai, bet ir tarptautine prasme.

Iš tikrųjų J. F. Rivijaus kronika jau 1306 metais mini Vilniaus namus pirkliams, o 1315 m. mini jau dvejus pirkliams namus ir vieną cerkvę. Taigi, Vilnius įkurtas neabejotinai anksčiau, negu mini legenda ir negu Rivijaus kronika konstatuoja na­mus pirkliams, nes namai pirkliams galėjo atsirasti tada, kai per Vilnių galėjo eiti prekyba, o prekyba ėjo tada, kai čia jau buvo keliai, kai čia telkėsi gausiau žmonių, nes ply­name miške, kuris neabejotinai den­gė Panerius ir Pavilnią ankstyves­niais laikais, pirkliams negalėjo būti pastatyti namai, be to, be reikalo. Visa tai tegalėjo atsirasti tiktai nuo­seklioje gyvenimo raidoje, pagrįstoje gyvenimo reikalavimu. 

Taigi, tesižavi, kas gali, tikrai gra­žia Vilniaus įkūrimo legenda, bet ta legenda yra sukurta jau istoriniais Vilniaus laikais, žymiai vėliau, negu iš tikrųjų Vilnius įkurtas. Kas iš le­gendos lieka, tai tas, kad Gediminas tikrai Vilniuje įkūrė Lietuvos sostinę. Bet tai jau yra istorija.

Dabar jau ir daugiau yra surasta faktų, kurie Vilniaus proistoriją nu­kelia dar toliau į gilesnę praeitį, – tai archeologiniai tyrimai, įvairūs numizmatiniai radiniai ir t.t.

M. Limanovskis sako, kad naujau­sia antropogeografijos šaka – topo­logija – dabartinėmis sąlygomis daugiausia galį nurodyti, kur reikia ieškoti Vilniaus pradžios ir jos prie­žasčių.

Topologija ir teigia, kad senovės laikais, kai prie Juodųjų jūrų susikū­rė tirščiau gyvenamieji centrai, kai tie centrai pradėjo prekybą su Skan­dinavais, vienas didžiausių kelių tie­siai vedė pro Vilnių, kaip jungiąs Juodąsias jūras su Baltijos jūromis. Bet Vilniuje kryžiavosi ir daugiau prekybos kelių: iš Uždnieprio pro Minską į Kauną ir Baltiją bei Rytų Prūsiją, be to, Naugardo – Polocko – Vilniaus – Gardino – Lvovo ir dar kelias į Rygą.

Kodėl gi tie keliai turėjo kryžiuo­tis būtinai Vilniuje? – Pasižiūrėki­me į žemėlapį – čia veda vandens arterijos, čia tikrai kryžiuojasi tuo­metinių aktingųjų tautų interesų traukos gairės. Be to, kas nepapras­tai tiems laikams svarbu, čia gamtos sudarytas labai patogus persikėlimas per upę – Nerį, kuri kitose vietose turi stačius krantus ir gilią vagą. Vilniaus miesto vietovėje, kur Vilnia įteka į Nerį, žemės paviršius pamažu nusileidžia ligi upės. Vilnios kriti­mas į Nerį sudarė Neryje seklumų, kuriomis pradžioje galima buvo per­bristi, o vėliau čia ir pastatyti tiltų. Taigi, Vilniaus vieta buvo patogi ke­liaujantiems dar tais laikais, kai ne­buvo čia tiltų. Bet kai keliauninkai, eventualiai – pirkliai – čia atvyk­davo, reikėjo pailsėti, perkrauti pre­kes, pernakvoti, pasiruošti tolimesnei kelionei. Taip atsirado prieglaudos reikalas – namų reikalas, o kai buvo gabenami nemaži turtai, reikėjo ir apsaugos. Taip čia pradėjo kurtis miestas. Bet ligi čia pradėjo kurtis miestas, jau čia gyveno žvejai, nes upių santakoje daugiausia veisiasi žuvies. Žinoma, žvejai keleiviams pradėjo nurodinėti brastas, padėda­vo ir persikelti, ypač, kad iš to pra­dėjo atsirasti ir reali nauda, kaip atlyginimas už darbą.

Bet kada gi galėjo būti Vilniaus pradžia ? Archeologiniai radiniai rodo, kad IX šimtmetyje Vilniaus persikėlimą per Neries upę žinojo Normanų Vi­kingai, kurie tais laikais vedė pre­kybą su Juodųjų jūrų pakrančių gy­ventojais. Darant kasinėjimus ties Vilniaus Verkiais, yra rasta nemaža arabiškų pinigų, kuriuos Vikingai vartodavo atsiskaitymui. Tai pinigai iš 896 – 943 metų. Iš tų laikų Ute­nos ir Ukmergės apskrityse yra ras­ta išdirbinių, kurie iš Juodųjų jūrų pakrančių tegalėjo atsirasti tiktai su­minėtais keliais. Taigi, apie 896 – 943 metus pro Vilnių ėjo jau gyva prekyba, jau Vilnius tais laikais turė­jo tiltus, ties kuriais rasti suminėtie­ji pinigai.

Tokiu būdu, vien jau iš šitų faktų galima teigti, kad Gedimino sapno legenda yra pasivėlinusi mažiausia keturiais šimtais metų. Ir tai, kas lig šiol buvo tiktai proistoriją, šian­dien, gavus daugiau faktų šviesos, tampa jau istorija.

Bet toli gražu tai dar ne visa, kas apie Vilniaus praeitį reikia žinoti, reikia ištirti, reikia nustatyti. Be to­pologijos yra dar prekybos, tikybinių, diplomatinių saitų, kronikų ir t.t. ke­liai. Norint sužinoti Vilniaus praei­ti, reikia visa tai tirti. Iš tikrųjų, jeigu vieton leidus pinigus tuš­tiems plepalams apie keliones po Eu­ropą, nieko bendra neturinčias su Vilnium, būtų pasirūpinus surinkti dokumentus, tai lig šiol būtų jau su­rinkta medžiaga iš Karaliaučiaus, Romos, Vatikano, Hanzos miestų ir t.t. muziejų, ir šiandien jau mes tu­rėtume žymiai daugiau tikrų duome­nų apie Vilniaus praeitį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *