Prie legendinio Džiugo piliakalnio

A. Treigūnas „Prie legendinios Džiugo kalno“ // Ateitis. – 1943, Nr. 147, p. 3

Stovime Džiugo piliakalnio viršū­nėje. Medžių šešėliai dengia mus nuo vasaros saulės kaitros. Piliakalnio šlaitai statūs, apaugę storais me­džiais. Keletas jų auga ir viršūnės plokštumoje. Aplinkui banguoja iš­plaukusių rugių laukai. Žalsvos, vėjo supamos vilnys įspūdingai veikia į mus. Jos čia primena amžinai alsuo­jančią jūrą ir didingą gamtos har­moniją. Už banguojančių rugių ma­tyti vieškelis. Jis eina iš Telšių į Alsėdžius.

Kiek atvėsę, dar vieną kitą kartą apeiname piliakalnį. Visur čia auga vešli žolė. Atrodo, lyg čia žemė bū­tų nuolat patręšiama ir palaistoma. Ant piliakalnio yra keletas išraustų duobių. Viena jų pačiame viduryje labai didelė ir gili. Jos tik krantai apaugę žole, giliau matyti juoda že­mė. Ant jos guli užvirtęs storas, pa­kirstas medis. Vakarinėje piliakal­nio pusėje yra nedidelis medžiais apaugęs raistas. Už jo stovi Džiuginėnų dvaras, kurį supa šimtamečiai medžiai.

Besigėrėdami piliakalnio ir laukų grožiu, prisimename ir vieną kitą apie jį legendą. Pasakojama, kad jo vardas yra kilęs nuo kadaise čia gy­venusio didvyrio, milžino Džiugo. Tas milžinas esąs čia palaidotas, ir jam supiltas piliakalnis. Nuostabus tai buvęs karžygys. Jis vienas su kuoka mušdavęs ištisus pulkus prie­šo kariuomenės. Supykęs jis virsdavęs tikra audra. Raudavęs medžius su šaknimis ir kalnus pernešdavęs iš vienos vietos į kitą. Ir pats Telšių miestas esąs jo rankomis pastatytas. Šio karžygio kariuomenė ir dabar tebemieganti užburta po šiuo pilia­kalniu. Seniau buvę žmonių, kurie tą kariuomenę esą matę.

Vidunaktį pasigirsdavęs skardus trimitas. Tuoj imdavę ošti, siūbuoti medžiai. Atsiverdavusios su triukš­mu pilies angos, ir pasirodydavę rai­teliai. Jie išslinkdavę, kaip kokie tamsūs šešėliai. Visa ši nuostabioji vilkstinė pasukdavusi į vieškelį. Po valandėlės šiuos raitelius būdavę galima sutikti už keturių kilometrų — Telšių priemiestyje. Tada pasigirsdavę kovos balsai, nes kita to­kia kariuomenė pasirodydavusi iš kitos pusės miesto. Gaidžiams pra­gydus, kovos garsai nutildavę, ir Džiugo kariuomenė vėl grįždavusi į pilį. Prie pilies dar kartą suskardėdavęs pergalės trimitas, ir vėl už­viešpataudavusi nakties tyla.

Kitoje legendoje vėl pasakojama, kad tame piliakalnyje gyvenąs pats nelabasis. Naktimis jis čia ūbaująs su pelėdomis, karstęsis po medžius, einantiems keleiviams vieškeliu pa­stojęs kelią. Pasivertęs gražiai apsi­rengusiu ponaičiu, jis pirma malo­niai užkalbinąs praeivius. Šypsodamasis jiems kalbas:

— Gal pamėgintumėm lenktyniau­ti. Na, taip, sakysim, porą kilometrų risčia. Jei jūs laimėsite, aš duosiu visa puskvorte raudonųjų… Keleiviui suvilioti jis panosėn pa­kišęs puskvortę raudonųjų. Jei ke­leivis nesutinkąs lenktyniauti bėgi­me, tai velnias siūlęs jam išmėginti jėgas grumtynėse, laipiojant po medžius, šokant per griovį ir t. t. Ir nelaimė tam, kurį velnias sugundo savo raudonaisiais. Toks, įsileidęs su velniu į kalbą, išėjęs lenktynių, esą, žuvęs. Velnias jį pagriebiąs už sprando ir pasmaugiąs. Tada jis už­šokąs ant piliakalnio ir pradedąs velniškai kvatotis: „Cha-cha-cha…“ Nuo jo juoko drebąs kalnas, gaudžią medžiai, iš lizdų išskrendą pabaidyti paukščiai. Gal būt, tie velnio raudo­nieji bus sugundę ir neprašytuosius piliakalnio tyrinėtojus. Jie čia anks­čiau naktimis išrausdavę daug gilių duobių, matyt, ieškodami paslėptų lobių. Žinoma, dar nė vienas čia jų nėra radęs. Vėliau vienas kitas yra daręs kasinėjimų tyrinėjimo tikslu, tačiau ir jie nieko reikšmingesnio neradę.

Įdomus yra ir greta piliakalnio sto­vįs . Jis anksčiau priklausė grafams Pliateriams. Šiame dvare keletą metų yra gyvenusi ir mūsų rašytoja Žemaitė. Tada to dvaro valdytojai buvo ją pasisamdę prižiūrėti — slaugyti vieną ponią. Užtai ji gaudavo dvare visą išlaiky­mą ir 30 rublių metinės algos. Pagal to meto atlyginimus, tai buvusi la­bai didelė alga. Mokyklų mokytojai tada gaudavę 50 rublių metinės algos. Čia begyvendama, ji susipaži­no ir įsimylėjo Lauryną Žymantą. Jis ėjo to dvaro girininko pareigas. Žymantas buvęs kilęs iš baudžiau­ninkų. Žemaitė, už jo ištekėdama, įėjo į vargingųjų luomą.

Pats dvaro gyvenamasis pastatas, rodos, ir dabar tebėra tas pats. Jis didelis, bet medinis. Dvare yra dide­lis vaisinių medžių sodas, apsodintas storais medžiais, alėjomis. Ir kiti dvaro trobesiai skęsta šimtamečių medžių pavėsyje.

Šiame dvare bolševikų valdymo laikais įvyko skaudi tragedija. Dva­rą tada valdė dailininkas Sarpinskis. Nors jis laikė save lenku, tačiau jo kūryba daugiausia vaizdavo lietuviš­ką buitį. Paveiksluose, grafikos dar­buose mes matome mūsų piliakal­nius, kryžius ir savo krašto papro­čius. Paimtos iš mūsų krašto praei­ties ir buities temos ir kita parodo dailininką buvus mums artimu ir savo siela.

Atėję bolševikai visą Sarpinskio dvarą nusavino, nepalikdami jam nei žemės, nei kito turto. Dailinin­kas, negalėdamas išgyventi to sun­kaus smūgio, pasikorė. Dailininko kūriniai daugiausia pateko į muziejus. Jo kūrinių nema­ža rinkinį turi Šiaulių „Aušros“ mu­ziejus. Saulei dar tebekaitinant, leidomės toliau kelionėn. Danguje rinkosi ne­dideli debesėliai ir vakare buvo ga­lima laukti lietaus. Pro akis slinko tie patys gražūs gamtovaizdžiai, kol privažiavome Telšių — Alsėdžių miš­kus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *