Raudondvario pilyje

Raudondvario pilyje

V. Sapniūnas „Raudondvario pilyje“ // Ateitis. – 1943, Nr. 159, p. 3

Dangus pilkas. Vėjas padangėje veja lengvus debesis. Tačiau jie tik uždengia saulę. Žemės jie nedrėkina lietaus lašais. Pakelėse vis matyti vienas prie kito prisiglaudę priemiesčio namai. Jie nusidriekia beveik iki Raudondvario. Pastebima, kad kituomet Kauno miestas sparčiai augo. Nedaug būtų reikėję metų, kol Raudondvaris būtų prisijungęs prie Kau­no.

Priartėjome prie Nevėžio upės. Per Nevėžį tenka pervažiuoti medinį til­tą. Anksčiau buvęs puikus gelžbeto­ninis tiltas, karui prasidėjus, bėgan­čių bolševikų buvo susprogdintas. Dabar tik matyti vienoje ir kitoje upės pusėje buvusio tilto žymės. Pats Raudondvaris dabar karo liko nepa­liestas. Ant aukštokos kalvos stovi puiki balta bažnyčia, kurios aukšti bokštai sminga į pilką dangų. Ši bažnyčia pastatyta 1936 m. Ji at­statyta pagal italų architekto L. C. Anichini projektą. Anksčiau grafų Tiškevičių pastatyta bažnyčia pagal to paties architekto projektą per di­dįjį karą buvo sugriauta. Tą puikųjį meno pastatą sugriauti buvo įsakęs Kauno tvirtovės komendantas Grigorjevas.

Čia pat, aukštuose Nevėžio kran­tuose raudonuoja Raudondvario pilis. Jos bokštų kuorai matyti ir pro ža­liuojančius šimtamečius parko me­džius. Į pilį tenka vykti topoliais ap­sodinta alėja. Iš jos išsisukus, ko­piame stačiu šlaito keliu, apaugusiu parko medžiais. Vienur kitur ant šio kelio matyti sutrupėjusių plytų ga­balai. Parko medžiai čia stori — tik­ri mūsų girių milžinai. Užkopus vir­šun, randame didoką aikštę, kurioje išstatyta pilies ir dvaro pastatai. Vi­si šie pastatai turi raudoną plytų spalvą. Dauguma šių pastatų — gy­venamieji namai. Buvusios dvaro arklidės ir oranžerija taip pat yra netoli pilies. Arklidės kitumet buvu­sios moderniškos. Jose tam tikroje salėje buvę arkliai dresiruojami. Vie­name salės kampe buvo įruoštas tam tikras balkonas, iš kurio patys gra­fai Tiškevičiai žiūrėdavę arklių dre­siravimą. Dabar tose arklidėse yra salė, kur daromi Raudondvario orga­nizacijų ir visuomenės susirinkimai, pramogos ir kt. Kol nebuvo dar pa­statyta bažnyčia, čia buvo laikomos pamaldos. Dauguma oranžerijos lan­gų užmūryta ar užkalta lentomis. Oranžerija dabar tuščia — paprastas sandėlis. Palmės ir kitos retesnės gė­lės, kurios čia dar buvo užsilikusios, buvo išgabentos į Botanikos sodą Kaune.

Pilyje ir kituose gyvenamuose pa­statuose dabar įsikūrusi prieglauda. Vaikų šiuo metu joje yra apie 180. Tai vargšai našlaičiai — pamestinu­kai. Čia atiduodami ne tik kaunie­čiai vaikai, bet ir iš plačios apylin­kės. Kaip pasakoja tos prieglaudos vedėjas V. Paukštys, prieglauda čia esanti įsteigta apie 1925 m. Prie­glaudoje yra vaikų darželis ir pra­džios mokykla. Vėliau gabesnieji vai­kai leidžiami į gimnazijas, o kiti ati­duodami į specialias ar amatų mo­kyklas. Prieglauda naudojasi ne tik dvaro ir pilies pastatais, bet ir čia esančiu 10 ha parku. Atsilankymo metu matėsi palei pilį vaikščioją ar žaidžią vaikai. Kiek paūgėję vasaros metu išleidžiami pas ūkininkus ganyti gyvulius. Prieglaudoje, kaip matyti, yra visur tvarka ir švara.

Patys pilies rūmai atrodo gražūs ir didingi. Kurių nors irimo žymių dar negalima pastebėti. Įėję į vidų, tuo­jau pajuntame vėsią oro srovę. Šios viduramžių stiliaus pilies sienos yra virš metro storio. Koridorių skliau­tai gotiško stiliaus. Salėse ir kam­bariuose dar ir dabar tebėra sveiki freskai ir karnyzai. Grindys parke­to. Kai kuriose salėse šis parketas ypatingai brangus ir puošnus. Pada­rytos jame gėlės ir kiti pagražinimai ne išdažytos, bet iš atskiro medžio išpjaustytos ir į parketą įleistos. Daugelyje kambarių dar tebėra seno­viški židiniai. Jie ir dabar primena tą romantišką laiką. Viena rūmų salė ypatingai puošni. Jos sienos išmuštos raižytu riešuto medžiu. Rai­žiniuose matyti vynuogių kekės, gė­lių lapai ir kita. Ant kiekvienos sie­nos išpjaustyta po vieną erelį. Pati salė keturkampė. Čia ir parketas taip pat puošnus. Visa salė rusvos spalvos. Ir dabar ši salė naudojama iškilmingesniais momentais. Sienoje kabo paveikslai ir Vytis.

Mūsų dėmesį atkreipia ant sienos kabąs spalvotas Raudondvario pa­veikslas. Paveikslas jau atspaustas litografinių būdu. Kur yra pats originalas, nežinia. Šis paveikslas, kaip pasakoja prieglaudos vedėjas, pada­rytas labai seniai, beveik prieš 300 metų. Kaip atrodo, jis pavaizduoja to meto Raudondvarį. Pilis, kaip ir dabar, skęsta parko medžiuose; ma­tyti tik pilies kuorų viršūnės, Nevė­žio upės slėnis ir pats Raudondvario miestelis.

Ši pilis, kaip mini istorijos šalti­niai buvo kryžiuočių pastatyta 1405 m. Per 1831 m. sukilimą ji buvo su­griauta, sudeginta. Grafai Tiškevičiai ją atstatė 1841 m. Kaip spėti, ji buvo atstatyta pagal anksčiau minėtą paveiksią. Todėl ji iš­laikė pirmykštę išvaizdą. Grafai Tiš­kevičiai Raudondvario pilį ir apylin­kę valdė nuo XVIII šimtmečio. Anks­čiau šią pilį valdė didikai Radvilai.

Iš salės vykome apžiūrėti pilies bokšto. Nors pilies bokštas nėra la­bai aukštas, ne ką aukščiau iškilęs už pilies pastatą, tačiau, kai jis stovi ant aukšto Nevėžio kranto, į jį įko­pus ir žvilgtelėjus žemėn, nepratu­siam laipioti pasidaro kiek šiurpu. Bokšto laiptai, kuriais lipome, pada­ryti laivo stiebo pavyzdžiu. Kitaip sakant, jie sukasi aplink jų viduryje esantį stiebą. Žvelgiant iš bokšto žemyn, matyti labai puikus vaizdas. Nevėžio slėnis atrodo kaip puiki juosta, išmarginta medžiais, pievo­mis, laukais. Vingiuota vaga meta savo šviesų atspindį. Tolumoje ma­tyti Kauno radijo bokštai, Prisikėli­mo bažnyčia, tačiau paties Kauno nugrimzdusio slėnyje, nematyti. Žvelgiant aplinkui, už laukų stūksą miškai. Anksčiau čia jų buvo kur kas daugia. Tai patvirtina veisęsi miškų žvėrys. Kaip pasako­jama, čia buvęs nušautas paskutinis mūsų krašto girių lokys. Patys Tiš­kevičiai turėję keliolika išdresiruotų lokių. Tokius išdresiruotus lokius jie parduodavę arba skolindavę keliau­jantiems meškininkams. Šie lokiai buvę labai gerai išdresiruojami. Jie mokėdavę šokti, pasisveikinti savo gauruota letena, nulenkti žemai gal­vą, išgerti stiklą degtinės. Mokėdavę ir kitų triukų padaryti ir palinks­minti dvaro ir kaimų žmones.

Palikę pilies rūmus ir puikųjį par­ką, vėl įsukame į platų vieškelį. Jis, bėgdamas per lygius laukus, priarti­na mus prie Nemuno kranto. Dangus kiek pragiedrėja. Vienas kitas debesėlis, prabėgdamas pro saulę, meta žemėn šešėlį, kuris bėga per laukus, lyg padange praskrendąs paukštis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *