Ten kur Raigardas prasmego

Ten kur Raigardas prasmego

Pravažiuojant Druskininkų – Gardino plen­tu, negalima nesustoti prie puslankiu nutįsu­sio stataus šlaito briaunos ir atsigėrėti tais nuostabiais vaizdais, kurie atsiveria žiūrint į platų, gilų ir pelkėtą slėnį su besirangančia jame mėlyna Nemuno juosta. Tarp vienur ir kitur išsimėčiusių kauburėlių ir ežeriukų pa­sagų kiek akys užmato plyti neaprėpiama pievų platybė ir klampios Kubilnyčios pelkės. Ant aukšto skardingo kranto auga pu­šys, kadagiai, o kiek žemėliau – eglės, lazdy­nai, alksniai ir viena kita be perstojo virpan­ti drebulė.

Nuo šio skardžio Čiurlionis tapė savo žino­mąjį triptiką „Raigardas”. Čia gimė ir ne viena jo sonata, nuskambėjo Moniuškos pre­liudas… Mėgavosi šio vaizdingo kampelio ramybe ne vienas dzūkų dainius. Švelnus vakaris kedena jaunučių pušų gar­banas. Praeitame amžiuje miškų ūkio darbuotojai rūpestingai apsodino Švendubrės kai­mo dykynę, kurioje anksčiau negalėjo įsi­tvirtinti jokie augalai. Vėjas dūko po nuvar­gusį smėlį, supustydamas jį į įvairiausius kauburius, kopas bei pylimus, dar labiau iš­ryškindamas tą egzotišką gamtos skulptūrą.

Čiurlionis Raigardas
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis „Raigardas”

Šiurkščiai graži ir vaiski gamta įaugo į Dai­navos šalies žmonių buitį ir sąmonę, kaip ir pats Nemunas – į jų gyvenimą. Nuo amžių nešė Nemunas gyvybę Dzūkijos smėlynams, matė šių nuoširdžių žmonių vargą ir džiaugs­mus, tik nemokėjo jų paguosti. O kad prabil­tų slėpiningas Raigardo slėnis! Jis paporintų, kaip du šimtmečius šias apylinkes puldinėjo kraugeriai kryžiuočiai, kaip vėliau Raigardo raistai slėpdavo ponų persekiojamus bau­džiauninkus. Padavimai skelbia, kad senovėje slėnyje buvęs garsus Raigardo miestas. Jame gyvenę labai netikę žmonės, kurie net paties dievo neklausę. Velnias nešęs milžinišką akmenį, norėdamas sudaužyti legendinę Raigardo bažnyčią, bet, gaidžiams pragydus, jį išmetęs. Tai Švendubrės „puntukas”. Po juo esama urvo, kuriuo Joninių naktį du Lipliūnų vyru­kai prasigavę iki paties jau nugrimzdusio Raigardo miesto. Tas miestas už jo gyventojų puikybę buvęs paskandintas – prasmegęs su visais gyventojais. Retkarčiais iš po žemių čia sklindą duslūs vario varpų dūžiai.

1951 m. Lietuvos Geologijos ir geo­grafijos instituto kompleksinė ekspedicija Kubilnyčios pelkėje, maždaug 6 m gylyje, ap­tiko kietą pagrindą. O pastaraisiais metais, vykdant Raigardo slėnyje nusausinimo dar­bus, paaiškėjo, kad vidutiniškai ši pelkė tėra 4 m gylio. Ir taip iš požemio sklindantį gūdų Raigardo bažnyčių varpų skambėjimą pakei­tė gyvas ekskavatorių burzgimas. Dalis nie­kam nenaudingų pelkių buvo nusausinta, su­kultūrinta. Dabar kasmet čia prišienaujama nemaža puikaus šieno, vasarą ganomi ūkio gyvuliai. Šios Nemuno slėnio atkarpos plotas ne didesnis kaip 20 km2, tačiau koks jame krašto­vaizdžių margumas! Versmėti šlaitai ir dur­pingos klampynės, ne kartą prarijusios besi­ganančius galvijus, kaitaliojasi su vešliomis pievomis ir derlingais, upės sąnašų patręštais arimais. Šalia sumirkusių klonių ir Nemuno senvagių, tęsiasi praeityje upės potvynių su­krauti, o dabar jau velėna apaugę smėlio vo­lai, vadinamosios rumbės. Dėmesį patraukia kaip stalas lygūs terasinių aikštelių fragmen­tai – upės stumdymosi į šonus ir jos graužimosi gilyn išdava. Tačiau bene didingiausiai atrodo tarp pušų baltuojančios vėjo supustytos kopos. Net ir dabar čia pasitaiko keliau­jančio smėlio plotelių.

Kaip niekur kitur, čia galima matyti visą šiuo metu vykstančių ir paviršių keičiančių procesų kompleksą. Čia ir vėjai pusto kopas, ir Nemunas, besistumdydamas į šonus, krečia išdaigas panemuniečiams, čia, žiūrėk, jau jis susikrovė salelę, o po kiek laiko ir vėl ją iš­griovė, čia, štai, šaltinio pragraužtas krantas nušliaužė, o kitur jau užžėlę Nemuno senva­gės ežeriukas. Ir taip visą laiką. Vienas svarbiausių Raigardo slėnio pavir­šių keičiančių procesų yra Nemuno stumdy­masis į šonus, stipriausiai pasireiškiantis pa­vasario potvynių metu. Tai ryškiai matyti iš skardingų šlaitų ir salpos, kuri čia prasiple­čia iki 6 km pločio. Šis platus slėnio dugnas atsivėrė, Nemunui nuardžius dešinįjį aukštą smėlėtą krantą. Nors praeityje čia buvęs staigus vingis, kuris susidarė ilgą laiką besistumiant Nemunui į dešinę, ir buvo atkirstas, o upė vėl atsitraukė prie kairiojo šlaito, Nemuno vaga šiame ruože dar ir dabar yra la­bai nepastovi. Tokie „nenumatyti” vagos pa­kitimai praeityje padarydavo daug nemalo­numų panemunės gyventojams. Upė, staigiai pakeitusi tekėjimo kryptį, atrėždavo pievos gabalą iš švendubriečių ir „padovanodavo” jį kitame krante esančių Gerdašių bei Lipliū­nų kaimų gyventojams ir atvirkščiai. Dėl šios priežasties žmonės bylinėdavosi. Šienapjūtė kasmet prasidėdavo muštynėmis. Tie vaidai dėl pievų minimi netgi dainose. Prisiminęs liūdną praeiti, Švendubrės kaimo gyventojas Antanas Radzevičius padainavo šias eilutes:

„Oi kur mes augom, ar ne Švendubrėj?
Kur mes gyvenom, ar ne Švendubrėj?
Diena mūsų, diena išrūstinta.
Kada Lipliūnai reikia sunaikinti.
Kieno dalgė žibėjo, ar ne Švendubrės,
O kieno skobos traškėjo, ar ne Lipliūnų?
Diena mūsų, diena išrūstinta,
Kada Lipliūnai reikia sunaikinti”.

Stumdydamasis į šonus, Nemunas savo vago­je drauge ir sąnašas klosto. Susidaro salos ir seklumos. Maždaug nuo XX a. pradžios iki šių dienų čia susidarė daug naujų salų ir sek­lumų, tačiau kai kurios išnyko, o tose vieto­se smarkiai pasikeitė ir pačios vagos krantų apybraižos.

Slėnio šlaitus labai paveikia šaltiniai ir griovinė erozija. Grauždamasis gruntinis vanduo formuoja staigiai žemėjančius lankų pavidavo įdubimus, vadinamuosius cirkus. Šį procesą palankiai veikia ir stora smėlio dan­ga. Keli cirkai pietrytinėje Raigardo slėnio šlaito dalyje yra tokie platūs ir tarpusavyje suaugę, kad sudaro vieną puslankio formos segmentą, o šaltiniams, išplaunant smulkiau­sias padermes, viršutinės rupesnės padermės nušliaužia žemyn. Taip formuojasi nauji cir­kai. Šis nuošliaužinis cirkas laikomas didžiau­siu Lietuvoje. Į rytus nuo Švendubrės, šiauri­niame Raigardo šlaite aptinkamos įdomios cirkų pavidalo griovos. Tai tokios griovos, kurių viršutinėje dalyje formuojasi nauji cirkai.

Pastebimai slėnio reljefo išvaizdą keičia upinės kilmės ežerėlių – senvagių užaugimas. Šiuo metu Raigardo slėnyje yra trys pasagos pavidalo senvagės. Didžiausią iš jų vietiniai gyventojai vadina Dvarnu, o mažesnioji taip ir vadinama Senuoju Nemunu. Netgi pats Nemunykštis taip pat yra Nemuno vagos lie­kana. Visos šios senvagės susidarė Nemunui pakeitus savo tekėjimo kryptį. Potvynių me­tu jos susilieja su upe ir nustoja savarankiš­kai gyvenusios. Tokių upinės kilmės ežerėlių Raigardo salpoje yra buvę ir daugiau, tačiau dabar jie jau užaugę. Prieš kelerius metus krūmais apžėlusiose Nemuno pakran­tėse pasirodė reti mūsų upių gyventojai beb­rai. Atsirado naujas vietovardis – Bebrų sala.

Nenuostabu, kad tokia gamtinės veiklos įvairovė patraukė gamtininkų dėmesį. Tačiau darbo šiame įspūdingame mūsų krašto kam­pelyje yra ir archeologams. Vietos gyvento­jai pasakoja apie Kapinyne randamus senus pinigus ir kaulus. Kai Nemunas slėnį užtvin­do, jis virsta didžiuliu ežeru, iš kurio kyšo pi­liakalnio formos kalvos – Juodasis kalnas, Užubalis bei kiti. Apie juos pasakojami pada­vimai. Prasmingi yra ir su šiuo slėniu susiję pavadinimai – Raigardas, Užubalis, Astra­vas, Dvarnas, Kapinynas, Švendubrė, Pervelkas ir kt. Aplinkinių kaimų – Švendubrės, Pervalko, Gerdašių, Lipliūnų ir Diržių – gy­ventojai pasakoja nemaža legendų, padai­nuoja įdomių liaudies dainų.

Gražus estetiniu požiūriu ir įdomus savo gamta Raigardo slėnis, juo mėgsta pasigėrėti Druskininkų kurorto poil­siautojai, sustoja Gardino plentu pravažiuo­dami keleiviai, vis dažniau aplanko turistai.

A. Mikalauskas / Mokslas ir gyvenimas 1961 m. nr. 6. p. 23 – 25.

Viena mintis apie „Ten kur Raigardas prasmego

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *