Kauno pilis

Kauno pilis

Tai vienas seniausių ir žymiausių kovų su kry­žiuočiais dalyvis ir liudininkas. Tačiau apie šios pilies įrengimus, be kai kurių metraščių duomenų ir poros XIX a. graviūrų bei XVIII – XIX a. sena­miesčio planelių, tiksles­nių žinių mažai turėta. 1930 m. nugriovus lūšnas, kurios buvo užgožusios pi­lies griuvėsius ir pašalinus apie 2 m storio griuvenų ir sąvartų klodą, paaiškėjo, kad daugiau negu du trečdaliai pilies aikštės su buvusiais mū­rais yra Neries nunešti, žemės paviršiuje išliko tik pietinė pilies kiemo dalis, pietryčių bokšto liekanos ir rytinės kiemo sienos da­lis su vartų anga. Be to, visu ilgiu atsidengė pie­tinė kiemo siena, pietva­karių bokšto pamatai ir vakarinės sienos fragmen­tas. Atsidengė pietryčių bokštą puslankiu juosusios, bet tuomet dar neži­nomos paskirties, mūrinės sienos viršūnės

Kauno pilies rajonas apie 1930 m.
Kauno pilies rajonas apie 1930 m.

1954 m. Mokslinės – restauracinės dirbtuvės pra­dėjo šių liekanų konserva­vimo ir tyrimo darbus. Jau atskleistas visas pluoš­tas nežinotų ir net nesiti­kėtų tolimos Kauno pra­eities duomenų.

Ieškant pirminio piliavietės paviršiaus, 3 – 5 m gilumoje, virš žmogaus ne­liestų geologinių formacijų, aptiktas seniausias šio­je vietoje 0,3 – 0,8 m sto­rio kultūrinis sluoksnis. Jame gausu anglių, per­degusių židinio akmenų, gyvulių kaulų, lipdytų ir žiestų molinių puodų šu­kių, rečiau pasitaikančių metalinių ir stiklinių dirbi­nių, buvusių pastatų ar tvorų basliaviečių. Šio sluoksnio sudėtis ir jame rasti dirbiniai rodo, kad prieš mūrinių sustiprinimų pastatymą, nuo IV – V iki XII – XIII a. čia pastoviai gyventa didesnės bendruo­menės. Neabejotina, kad su šiaurine piliavietės dalimi Neris sunaikino ne tik pilies liekanas, bet ir dalį senojo kultūrinio sluoksnio, kuriame turėjo būti daugiau ir žymiai se­nesnių žmonių gyvenimo pėdsakų. Matyti, kad pir­mieji medžio ir molio su­stiprinimai buvo statyti ne plikame lauke, bet senoje gyvenvietėje. Mažiausiai prieš 1500 m. pačioje san­takoje įsikūrusias sodybas tenka laikyti Kauno už­uomazga. Gali būti, kad jau senoji gyvenvietė va­dinosi Kaunu, kurį 1140 m. mini arabų geografas Ibn Idrisi. Netenka abejoti, kad senosios bendruome­nės įsikūrimą ir vystymąsi lėmė santakos geografinė padėtis, vandens ir sausu­mos kelių kryžkelė, turė­jusi didelę strateginę reikšmę.

Nuo pastatų nuvalytas pilies rajonas
Nuo pastatų nuvalytas pilies rajonas

Tyrimai atskleidė naujų duomenų ir apie senuosius Kauno pilies sustiprinimus. 1930 m. per pilies kiemą kastoje bandomoje perka­soje buvo aptiktas apie 2 m storio degto molio gabalų klodas. Sprendžia­ma, kad pilies kieme deg­to molio yra 1500 – 2000 m3. Molio gabalų šo­nuose išlikę atspaudai ro­do, kad žalias molis buvo plūkiamas tarp medžio klojinių. Į plūkiamą molį, matyti, įrengimams su­stiprinti, dėta žabų. Vis la­biau įsitikinama, kad ši didžiulė degto molio masė susidarė vienu metu iš su­griautų ar sugriuvusių mo­linių sustiprinimų, čia bu­vusių prieš mūrinės pilies pastatymą. Pažymėtina, kad degto molio gabalų didesni kiekiai randami ir piliakalnių pilyse – Vil­niaus Kreivojoje, Sere­džiaus, Veliuonos, Jurbar­ko. Taigi, tokių sustiprini­mų statymo tradicija, ma­tyti, plačiai buvo pa­plitusi. Bet kokie tie su­stiprinimai buvo, ar molis tarp medinių klojimų sudarė tik užpildą, ar jis iš­degė atsitiktinio gaisro metu, ir kiti su molio įrengimais susiję klausimai, tenka tikėtis, paaiš­kės toliau tiriant pilies kiemą.

Didelę pažintinę reikš­mę turi 1362 m. kryžiuo­čių sugriautos pilies lieka­nos. Tai pirmas istoriniuo­se šaltiniuose minimas šios pilies sugriovimas. Met­raštininko Vygando Marburgiečio liudijimu 1362 m. Ordino žygyje dalyvavo kuo ne visa Vakarų Eu­ropa. Kauno gynėjai, kaip matyti iš Vygando kroni­kos, parodė retą didvyriš­kumo, kovingumo pavyz­dį. Visa įgula. Išskyrus 36 – bajorus, kuriuos kry­žiuočiai paėmė į nelaisvę, gindama pilį žuvo. Iš mi­nimo Vygando aprašymo numanu, kad gynėjų pa­sipriešinimą galutinai pa­laužė ne priešų jėga, bet pilies kieme sukeltas gais­ras.

Seniai visus domino su­žinoti, kokia buvo toji 1362 m. pilis, kokie jos įrengimai, kiek gausi turė­jo būti jos įgula, kad išti­sas tris savaites galėjo at­laikyti dieną naktį truku­sį kryžininkų puolimą. Maža ką bendra su tik­rove turėjo Narbuto su­kurtasis Kauno pilies vaiz­das. Tyrimų iš­davoje paaiškėjo, kad 1362 m. pilis turėjo dve­jas mūrines sienas. Vienos sudarė netaisyklingo ke­turkampio formos pilies kiemą, antrosios, eidamos apsauginio griovio dugnu, 18 – 30 m atstume nuo pir­mųjų, iš visų pusių juosė kiemą, sudarydamos taip vadinamus priešpilius. Priešpilių sienos stovėjo 5 – 6 m žemiau už kiemo sienas. Spren­džiant iš likusių kiemo ir priešpilių sienų dalies, kie­mas turėjo mažiausiai 4000 – 5000 m2, priešpiliai 6000 – 7000 m2. Visų kie­mo sienų ilgis buvo 270 – 300 m., priešpilių sienų il­gis 400 – 450 m. Bendras kiemo ir priešpilių sienų ilgis 670 – 750 m. Šie minimalūs sienomis apsaugo­to ploto ir sienų ilgio duo­menys padeda suprasti, kiek žmonių pilis galėjo sutalpinti ir kokios įgu­los reikėjo visų sienų ap­saugai apgulimo metu.

Narbuto vaizduojama 1362 m. Kauno pilis
Narbuto vaizduojama 1362 m. Kauno pilis

Apie sienų aukštį, jose buvusius įrengimus, jų mūrijimo techniką, apie tai, kaip pilis ir sienos atrodė, sprendžiama iš liku­sios 0,5 – 2 m aukščio ant­žeminės sienų dalies, iš tų griuvenų bei kitų geriau išlikusių to laikotarpio pi­lių. Klemo ir priešpilių sienų buvusiam aukščiui nustatyti padeda ir tų sie­nų santykis su apsauginiu grioviu ir priešpilių aikš­telėmis. 1,3 – 2 m storio priešpilių sienos, stovėda­mos 6 – 7 m žemiau už priešpilių aikšteles, be abejo, turėjo dengti, už­stoti tas aikšteles, todėl jų (sienų) aukštis galėjo būti ne mažesnis 10 – 11 m. Kie­mo sienų būta 2 – 2,2 m storio ir 12 – 13 m aukš­čio. Ne tik kiemo, bet ir priešpilių sienos, kaip tai matyti iš Vygando aprašy­mo, buvo pritaikytos ak­tyviai gynybai. Sienų vir­šūnėje pasieniais iš vi­daus pusės ėjo, lyg tiltai, taip vadinami, šaulių ta­kai, ties kuriais buvo šau­dymo angos. Pati sienų viršūnė, kuri yra buvusi dantyta, taip pat buvo pri­taikyta šaudyti ir stam­biems daiktams – rąstams, akmenims – mėtyti. Išliku­sioje priešpilių sienų da­lyje ir jų griuvenose ply­tų nerasta, vadinasi, jos buvo statytos vien iš ak­menų. Akmeninės buvo kiemo sienos, bet išorėje išilgai sienų ties viduriu jos turėjo apie 2 m pločio plytomis dengtą juostą. Tenka manyti, kad plytomis buvo aprėmintos šaudymo angos. Visi sienų paviršiai, išskyrus plyto­mis dengtą juostą, buvo nuglaistyti, lyg nutinkuoti kalkių skiediniu. Iš tolo pilis atrodė balta. Baltose jos sienose aiškiai išsisky­rė plytų juosta ir vieno­dais tarpais išdėstytos šaudymo angos. Klemo ir priešpilių vidus, nuglaisty­tų sienų paviršių atšvies­tas, buvo šviesus. Pilis ne­turėjo bokštų. Jų pėdsakų nerasta išlikusioje pilies dalyje, jų nemini ir Vy­gandas pilies sugriovimo aprašyme.

1362 m. Kauno pilies rekonstrukcinis piešinys paskiausių tyrimų duomenimis
1362 m. Kauno pilies rekonstrukcinis piešinys paskiausių tyrimų duomenimis

Kiek ilgai ši pilis iki 1362 m. įvykusio sugriovi­mo gyvavo, kada ji galė­jo būti statyta, rodo jos egzistavimo metu priešpi­lių aikštelėse susiklostęs 2 – 4 m. storio atskirų sluoksnių klodas. Vieni šio klodo sluoksniai yra supilti, kiti per ilgą laiką klostėsi savaime. Spren­džiant vien iš šių sluoksnių klodo apimties ir iš jame esančių ilgalaikių sluoksnių, galima tvirtinti, kad kiemo ir priešpilių sienos statytos XIII a. Ypatingai svarbiais tenka laikyti tuos duomenis, ku­riais remiantis išaiškinta, kad kiemo ir priešpilių sienos statytos ne vienu metu. Minėtame sluoksnių klode išliko aiškūs pėdsa­kai, kurie rodo, kad prieš­pilių sienos žymiai anks­čiau statytos už kiemo sienas. Tikslesnės priešpi­lių sienų statymo datos tenka ieškoti apie XIII a. vidury. Tai rodo ir didelis sienų paviršių susidėvėji­mas. Jos labiau susidėvė­jusios už kiemo sienas. Ankstesnis priešpilių sie­nų pastatymas yra susijęs su jau minėtais moli­niais sustiprinimais. Sta­tant priešpilių sienas, jos buvo derintos su dar bu­vusiais moliniais įrengi­mais. Tik po kurio laiko, šiems sugriuvus, arba nebepasitikint jų tinkamu­mu gynybai, buvo stato­mos mūrinės kiemo sie­nos. Kiemo sienos greičiausiai buvo statytos dar prieš 1291 m., t. y. prieš Veliuonos mūrinės pilies pastatymą. Veliuonoje iš­liko dviejų, ne vienu me­tu ir ne toje pačioje vie­toje statytų, mūrinių pilių pėdsakai. Pirmoji 1291 m. statyta piliakalnyje, ant­roji 1411 m.— „zamkaus” pilies kalne. Neabejotina, kad dėl didelės Neries santakos strateginės reikš­mės, Kauno pilis turėjo būti reikiamai sustiprinta dar prieš 1291 m.

Ankstesnis priešpilių sie­nų pastatymas, pakartoti­nai pastebėtas jų atskirais tarpais atstatinėjimas, vė­lesnis kiemo sienų atsira­dimas ir 1291 m. Veliuo­nos pilis rodo, kad XIII a. antrojoje pusėje mūrinių pilių statyba jau buvo ne tik prigijusi, bet nuo­latos praktikuojama, ugdo­ma. Tai patvirtina gerai iš­silaikiusios tokios pačios mūrijimo technikos Medi­ninkų ir Lydos pilys. Ir šių pilių tikslaus statymo laiko rašyti šaltiniai nenurodo, bet XIV a. pra­džioje jos jau minimos.

Tenka tikėtis, kad XIII a. statytų pilių liekanų dar bus rasta ir kitose Lietu­vos vietose.

Po pirmojo 1362 m. įvy­kusio sugriovimo sekė vi­sa eilė šios pilies atstaty­mų ir sugriovimų. Pirmų kartų lietuvių atstatyta pi­lis metraščiuose minima 1376 m., vėliau minimi 1384, 1385, 1391, 1394, 1398 – 1400 m. atstaty­mai. Sprendžiant iš met­raščių, išeitų, kad piliavietėje turėtų būti bent kelių atstatytų pilių pama­tai. Iš tikrųjų gi, išlikusio­je piliavietės dalyje yra tik vieni, visai iš naujo atstatytos pilies pėdsakai. Tai rodo, kad po pirmojo atstatymo, visi vėliau mi­nimi buvo tiktai daugiau ar mažiau apgriautų mūrų ir įrengimų remontas, stip­rinimas, bet ne pilna to žodžio prasme atstatymas. Kitur santakoje nerasta pi­lies liekanų, vadinasi, pi­lis visų laikų buvo toje pačioje vietoje.

Per ilgų pirmosios pilies egzistavimo laikų žymiai pasikeitė, patobulėjo pi­lių sienų griovimo ir iš viso kovos technika ir tak­tika. Gindami savo ir pul­dami kryžiuočių pilis, lie­tuviai įgijo didelį patyrimą, kurį panaudojo atstatydami sugriautąją pilį, pritaikydami ją naujiems reikalavimams. Dėl to ne tik Kauno atstatytoji, bet ir kitos, žymiai anksčiau, XIV a. Lietuvoje statytos pilys – Vilniaus Gedimino kalno, Trakų pusiasalio, Liškiavos, Naugarduko – sienų storiu, įrengimais, mūrijimo technika iš pa­grindų skiriasi nuo XIII a. pilių.

Apie 1376 m. atstatyto­sios pilies 3,5 m storio ir apie 10 m aukščio sienos išmūrytos ant 1362 m. su­griautų kiemo sienų lie­kanų, o jų kampuose bu­vo pastatyti masyvūs bokš­tai. Bokštai, kie­mo sienos ir apsauginis griovys sudarė pagrindi­nius atstatytos pilies su­stiprinimus. Buvusių prieš­pilių sienos buvo panau­dotos apsauginio griovio šlaitams sustiprinti. Prieš­pilių aikštelės, padengus jas žemėmis, buvo per­formuotos į apsauginio griovio šlaitus. Visais įrengimais, visomis konstrukcijomis tai buvo bū­dinga XIV a. antrosios pusės aptvarinio (kastelinio) tipo pilis. Ją kryžiuo­čiai nuolatos puldinėdavo, apgriaudavo, todėl ji bu­vo vis remontuojama bei stiprinama. Kelis kartus ši pilis ėjo iš rankų į ran­kas, kol 1398 m. lietuviai vėl pastoviai ir visam lai­kui joje įsitvirtino. Ypa­tingai svarbų vaidmenį ji atliko ruošiant žemaičių sukilimus prieš kryžiuo­čius ir rengiantis lemtin­gajam Žalgirio mūšiui. Didžioji dalis šiuo metu že­mės paviršiuje esančių mūrų yra šios pilies lie­kanos.

1376 m. pilies rekonstrukcijos piešinys
1376 m. pilies rekonstrukcijos piešinys

Mažiausiai tikėtu fortifi­kaciniu radiniu tenka lai­kyti XVI a. priešpilį – barbakaną (koponirą). Tai gana sudėtingas, didelių gabaritų, vien paraku šau­namiems ginklams pritai­kytas įrengimas. Jo pa­grindą sudaro pietryčių bokštą puslankiu juosianti, pamatuose 5 m storio, bu­vusi 12 – 14 m aukščio mūro siena. Jos lanko dia­metras turi apie 40 m. Siena statyta apsauginio griovio dugne. Pietinėje ir šiaurinėje jos lanko da­lyse išmūrytos po tris x formos šaudymo angos. Ties šiaurinėmis angomis, tarp pietry­čių bokšto ir sienos, pasta­tyta 12×4 m cilindriniu skliautu dengta galerija. Ji 7×2 m pože­miniu praėjimu sujungta su bokštu ir per bokštų su pilies kiemu. Antroji gale­rija ties pietinėmis šaudy­mo angomis, dėl nežino­mų priežasčių, nebuvo įrengta. Tenka manyti, kad barbakanas buvo planuo­tas dviem aukštais. Žemai esančios galerijos skirtos pabūklams. Virš galerijų buvusi aikštelė, kurių ry­tinėje kiemo sienoje esan­tieji vartai jungė su pilies kiemu, buvo numatyta šauliams. Visas įrengimas skirtas flankuoti apsauginį griovį ties rytine ir pieti­ne kiemo sienomis. Žinių, kada šis įspūdingas, pas­kiausi pilies stiprinimo etapų vaizduojantis įrengi­mas buvo statytas, neturi­ma, taip pat nežinoma, ar jis bent kartą buvo panaudotas pilies gynybai. Vie­na aišku, kad tuo metu kada jis buvo statomas, visi pagrindiniai pilies su­stiprinimai – kiemo sie­nos ir bokštai – dar te­bebuvo. Remiantis rašy­tais šaltiniais ir radiniais, galima spėti, kad barbakanas statytas 1560 – 1580 m. laikotarpyje.

Vykdant šios pilies mū­rų konservavimo ir piliavietės tvarkymo darbus paaiškėję duomenys ver­čia pakeisti kai kurias is­torikų tarpe įsivyravusias nuomones. Pirmiausia, kad mūrinių pilių Lietuvoje pa­plitimu, mūrinės statybos tradicijų prigijimu tenka laikyti ne XIV, bet XIII a. Kauno pilies gynybinių įrengimų ruošimas baigėsi ne Žalgirio mūšiu, bet XVI – XVII amžiumi. Be to, tyrimai atskleidė, kad Kau­no pilis iš kitų lietuvių pilių tarpo išsiskiria ne tik savo vaidmeniu ir stra­tegine reikšme kovų su kryžiuočiais metu, bet ir tuo, kad ji yra seniausias Lietuvoje žinomas architektūros paminklas, turįs didelę reikšmę mūrinės statybos, mūrinių pilių rai­dos pažinimui.

XVI a. priešpilio (barbakano) galerijos vidus, šaudymo angos iš vidaus, šviesos ir ventiliacijos angos lubose
XVI a. priešpilio (barbakano) galerijos vidus, šaudymo angos iš vidaus, šviesos ir ventiliacijos angos lubose
Kauno miestas ir pilis pagal Makausko graviūrą
Kauno miestas ir pilis pagal Makausko graviūrą

K. Mekas / Mokslas ir gyvenimas 1960 m. nr. 4. p. 28 – 32.


3 pagalvojo apie „Kauno pilis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *