Vilnius Brauno pasaulio miestų atlase

Vilnius Brauno pasaulio miestų atlase

Plečiantis prekybiniams ryšiams tarp Europos valstybių ir užjūrio ša­lių, reikėjo vis daugiau miestų planų ir valstybių bei kraštų žemėlapių. Vokiečių geografas, kilęs iš senos rašytojų šeimos, Georgas Braunas, bendradarbiaudamas su piešėjų ir raižytoju Pranciškum Hogenbergu, pa­rengė stambų net 6 knygų didžiųjų pasaulio miestų atlasą (Civitates Orbis Terrarum) su panoraminiais miestų planais, vaizdais ir aprašymo teks­tais. Tokių dalykų atlase yra 350. Pirmoji atlaso knyga išspausdinta Kel­ne 1572 m. Trečioje knygoje, išėjusioje taip pat Kelne 1576 m., yra Vil­niaus miesto (Vilna Lityaniae Metropolis) planas. Jis iš didelio, per vi­durį sulenkiamo, prie knygos nugarėlės priklijuoto lapo. Jo priekiniame puslapyje, pažymėtame 59 numeriu, išspausdintas lotyniškas miesto ap­rašymas. Iki 1618 m. Brauno atlasas pakartotinai išėjo lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbomis ir Europoje labai paplito. Neabejotina, kad Vil­niaus miesto panoraminis planas su gatvių tinklu ir žymesnių pastatų siluetais padarytas pačiame Vilniuje, nors nėra žinių, kad Braunas ar Hogenbergas būtų čia lankęsi. Greičiausiai buvo atvykęs koks nors kva­lifikuotas jų bendradarbis. Į atlasą įdėtas planas yra seniausias, nes dar senesnio neaptikta. Kas parašė tekstą, nežinoma, tačiau reikia manyti, kad tas pats žmogus, kuris rinko duomenis planui, nes tekste yra žinių, gautų iš pačių miestiečių, kurie, pasakodami įdomybes, nelabai rūpino­si jų patikimumu.

Tekstas paimtas iš leidinio Janson J. Iliustriorum principumąue urbium septentrionalium Europae tabulae Amsterodami, apie 1660, p. 52. Vertė Eugenija Ulčinaitė.

Vilnius

Vilnius yra gausiai gyvenamas, didelis miestas, Lietuvos vyskupys­tės ir šios kunigaikštystės centras. Vietinių gyventojų vadinamas Vilenszki, o vokiečių — die Wilde nuo to paties pavadinimo pro šalį te­kančios upės, kuri, prasidėjusi Lietuvoje, susijungia su Nemunu ir įsi­lieja į Mare Prutenicum [Prūsų jūrą]. Miestą supa mūrinė siena su var­tais, kurie niekada neuždaromi. Namai daugiausia mediniai, žemi ir ma­ži, be miegamųjų ir be virtuvių (netgi be tvartų, nors daugelis laiko gal­vijų ir šiaip gyvulių), išsklaidyti ir pastatyti be jokios tvarkos. Tačiau kai kurias gatves, ypač Vokiečių ir Pilies, puošia mūriniai gražūs na­mai, pastatyti kitataučių, kurie lankosi šiame mieste prekybos reika­lais. Vilniuje yra dveji karaliaus rūmai, iš kurių vieni didžiuliai, su dau­geliu keliais aukštais išdėstytų kambarių. Kiti rūmai su bokštais, mato­mi ant kalno. Jo papėdėje įrengtas ginklų sandėlis, kuriame yra nema­žai visokių kariškų ginklų, nors visoje Lietuvoje nėra jokio metalo ka­syklų nei telkinių.

Bažnyčios daugiausia mūrinės, nors yra ir medinių. Jose atliekamos apeigos įvairių religijų tikintiesiems. Gražus yra Bernardinų vienuoly­nas, pastatytas iš degtų plytų, garsus savo nuostabia architektūra. Taip pat garsi Rutenorum aula [Rutenų[1] salė], kurioje pirkliai išdėsto savo prekes, atvežtas iš Maskvos, kaip antai: vilkų, lapių (daugiausia baltų­jų), kiaunių, sabalų, šermuonėlių, leopardų ir kitokių žvėrių puikiau­sius kailius.

Įvairiose gatvėse yra šaltinių, skirtų naudotis miestiečiams. Visi jie atvesti iš to paties pagrindinio šaltinio, įrengto šalia Vokiečių vartų.

Priemiesčių nėra daug ir įvairių kaip gerai išplanuotuose miestuose, kur jie vadinasi skirtingais vardais, bet yra tik vienas, išsistatęs prie jį juosiančios Vilnios. Jame daugybė mažų lūšnelių, pastatytų be jokios tvarkos, be gatvių, vien pagal nemokytų barbarų norą, kaip lėmė burtas ar atsitiktinumas, ir tarsi prisėtų. Mat tas savo lūšnas, iš pušinių rąstų labai primityviai kur nors kitur suręstas, čia atveža ir kur nori stato.

Už vartų, kurie yra prie karaliaus pilies, už pusės mylios nuo Vil­nios karalius Žygimantas Augustas pastatė karaliaus rūmus, medinius, skirtus tam, kad galėtų pabėgti nuo miesto rūpesčių ir pailsėti. Rūmų teritorijoje yra maža giraitė ir vivariumas, kuriame laikomi visokie žvė­rys, įsigyti už didžiulius pinigus; jis paprastai vadinamas Viršupiu, t. y. esančiu šalia vandens, greta kurio iš tiesų stovi.

Vilniaus žmonės, ypač gyvenantys priemiesčio lūšnose, yra nemo­kyti, vergiškos prigimties, nematę jokių laisvųjų menų ar mokslų ir į juos nelinkę, neveiklūs, tinginiai ir dykūnai, neturintys jokios laisvės, tikri vergai, laikomi kilmingųjų nuosavybe. Tačiau jie patys, kaip atro­do (nuostabu girdėti!), džiaugiasi tokiu gyvenimu. Savo šeimininkus tuo karščiau myli ir rodo jiems tuo didesnį paklusnumą ir ištikimybę, kuo žiauriau ir negailestingiau šie juos bara ir muša. Tuo tarpu tuos šeimi­ninkus, kurių nėra kaip reikiant mušami, taip pat tuos, kurie neišmoko gerų papročių arba yra jų atžvilgiu nelabai palankiai nusiteikę, pa­meta.

Vyno neturi, tačiau išgerti mėgsta. Geria midų, alų, labai mėgsta pašildytą vyną, svogūnus ir česnakus. Namuose amžinai skendi dūmuo­se (mat visai neturi kaminų) ir todėl apanka; niekur nėra tiek daug aklų žmonių kaip tame mieste.

Jų namuose nėra jokių papuošimų ar brangių namų apyvokos daik­tų. Tėvai kartu su vaikais, galvijais ir žvėrimis gyvena kartu nešvaria­me hipokauste[2]; čia pat ant kieto suolo guli gimdanti šeimininko žmo­na, kuri jau trečią ar ketvirtą dieną po gimdymo dirba visus sunkius darbus viduje ir lauke. Visame mieste niekas neturi lovų. To negana, minkštai miegoti laikoma nuodėme. Daug yra netgi turtingesnių, kurie miega ant suolo, pasikloję tiktai meškos kailį. Ne ką geresnis ar prana­šesnis yra kilmingųjų gyvenimo būdas, tik tiek, kad jie dėvi prabanges­nius rūbus, papuoštus ir išsiuvinėtus auksu bei sidabru, ir taip rodo savo kilmingumą.

Miestiečiai džiaugiasi galėdami gražiau papuošti savo žmonas, o visi kaimiečiai dėvi pačius pigiausius, tos pačios spalvos ir išvaizdos rūbus.

Šiame dideliame mieste nėra nė vienos ligoninės ir jokios prieglau­dos neturtingiesiems, kur jie galėtų atgauti jėgas, gailestingųjų šelpia­mi.

Prisigėrę midaus, šildyto vyno arba stipraus alaus ir girti, ginčijasi, pešasi, sužeidžia vieni kitus, žiauriai mušasi. Jei sumuša svetimšalį, ne­laikoma tai mirtinu nusikaltimu, tik reikia išpirkti savo gyvybę šešioli­ka talerių. O jeigu kas užmuša lietuvį, tada, jei žmogžudžiui pasiseka pabėgti, nužudytojo artimieji ir giminaičiai lavoną balzamuoja ir laiko nepalaidotą, kad pagautam žmogžudžiui galėtų parodyti negyvą kūną; kitu atveju negalima jo bausti mirties bausme. Jeigu nužudytasis palai­dojamas pirmiau, negu pagaunamas žmogžudys, nusikaltimas nelaiko­mas mirtinu ir nebaudžiamas pinigine bauda, tada pagautą žmogžudį tegalima išplakti rykštėmis.

Priemiesčiuose gyvena daugiausia totoriai, kurie verčiasi žemdirbys­te arba dirba vežikais bei nešikais; jų pagalba žiemą reikalinga pir­kliams, kurie prašosi nuvežami dviračiais vežimais į apylinkės kaimus. Apskritai, ateiti į šį miestą ir išeiti iš jo galima tik žiemą, nes visa Lie­tuva yra apsupta pelkių ir didelių miškų, o žiemą, užšalus pelkėms bei ežerams ir pasnigus, keliai pasidaro tinkami, ne išmalti ir išvažinėti, bet tokie, kokius padaro minėtas metų laikas.

Kinkomieji gyvuliai yra tokie pat kaip ir vežikai, t. y. stiprūs ir žiau­rūs. Jie [vežikai] valgo prastą duoną, česnakus, gyvena vargingai, vie­toj pagalvės pasideda lentą ar akmenį. Kinkomiesiems gyvuliams ne­kloja šiaudų, o pavargusius apdengtus arba apsnigtus nuveda į girią, kur šie ėdesio išsikasa kojomis iš po sniego, kartu pasidarydami sau kelią ir praėjimą. Vežikai totoriai visiems pirkliams, net ir svetimša­liams, labai ištikimi. Tačiau jeigu iš tų, kuriuos nuvežė, negautų raštiš­ko ištikimybės, stropumo ir sąžiningumo paliudijimo ir nenuneštų jo savo šeimininkams, kurių vergai yra, tuojau būtų pakarti.

Šiame mieste išpažįstamas keistas tikėjimas. Žmonės labai pamal­džiai klauso bažnyčiose mišių: tiesiog stebiesi, kai, žiūrėdami į kunigą, atidengiantį kieliką ir aukojantį, jie pamaldžiausiai mušasi ne tik į krūtinę, bet ir į veidą. Kas praėjusią naktį neleistinai sanguliavo ar pa­leistuvavo, tie, tikėjimo sujaudinti, tą dieną neina į bažnyčią, bet stovi lauke už durų ir pro sienos plyšį žiūri į apeigas atliekantį kunigą. Taip stropiai laikosi šio papročio, kad galima lengvai atpažinti paleistuvavu­sius jaunuolius ir nusidėjusias merginas. Dažnai nustatytu laiku švenčia šventųjų šventes, tarp jų vieningai gerbia ir garbina šv. Povilą ir Mi­kalojų, o jų atvaizdus neša aplink bažnyčią; šiose procesijose dalyvau­ja gausiai, nešdami ant galvų apavą ir tuo parodydami savo paklusnu­mą kilmingiesiems. Neturtingi avi prastesnius batus, o turtingesni — auksu ir šilku išsiuvinėtus. Kai mirtis išvaduoja juos nuo šios baisios ver­gijos, kurios jie patys, vargšai, nesupranta, gražiai aprengti ir pinigais kelionei aprūpinti, yra laidojami; kartu įdedami laiškai artimųjų ir tų, kurie gyvenime buvo brangūs, parašyti ir skirti šv. Petrui, kad šis, bū­damas dangaus vartininku, lengviau įsileistų mirusiuosius į dangų. To­kių ir daugelio kitokių prietarų laikosi net ir tie, kurie yra priėmę krikš­čionių tikėjimą,— juk senais laikais jie garbino kaip dievus žalčius, saulę, kūjus ir ugnį.


[1] Rutenais vadinami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baltarusiai ir ukrainiečiai.

[2] Taip buvo vadinamos patalpos su židiniu aslos viduryje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *