Dionizo Poškos tėviškėj

Dionizo Poškos tėviškėj
A. Vaidatonis "Dionizo Poškos tėviškėj" // Trimitas 1938 m. nr. 41, p. 993-994.

Už Kryžkalnio, važiuojant didžiuo­ju Palangos vieškeliu, pervažiavus Ančios upę, yra nedidelis, vienkie­miais išmėtytas, Bardžių kaimas. Pro šią vietą pravažiuoja, šimtai vasaroto­ju, bet labai retas čia sustoja ir žino, kad už pusvalandžio kelio yra didžio­jo žemaičiu romantiko Dionizo Poš­kos tėviškė — garsusis Baublys.

Mes, keturiese išvažiavę iš Kryžkalnio, garsiai paprašėme konduktorių bilieto ligi artimiausios nuo Baublio vietos, šis, truputį pagalvojęs, paima kainoraštį, bet, jį kiek pavartęs, pa­deda ir pasilenkęs, klausia šoferį. Tas neigiamai papurto galvą. Kondukto­rius kalto žmogaus šypsena manda­giai kreipiasi į keleivius, ar nežinąs kas, kurioje vietoje yra Baublys. Mūsų autobuse 26 keleiviai, čia keletas ka­rininkų, studentų, vienas Kauno laik­raštininkas, keletas žinomų Kauno po­nių ir kitų.

Visi nemaloniai tylime.

Pačiame autobuso gale sėdi pagyve­nęs ūkininkas. Jis ramiai pasako Bardžių kaimą, paaiškindamas, kad nuo jo Baublys visai arti, girdi, net ir miesto panelėms su aukštais batukais lengva būtų ten patekti. Aišku, pašiepia. Bet ką gi į tai? Mandagiai atsi­sveikinę; išlipame ir greit nueiname. Mus prisiveja dar vienas kauniškis.

Baublio apylinkės nieku ypatingu nepasižymi; tačiau pats Baublys yra ant gražios kalvos, apaugęs aukštomis liepomis ir klevais. Iš tolo matyti gra­ži mokykla, didelis tvenkinys ir dvi pilaitės, ant jų paminkliniai akmenys Vytauto Didžiojo metams pažymėti. Apie pilaites tankia žole užaugę kadaise žvirgždu pilti takai. Tylūs, pa­veikti iškilmingo medžių šlamėjimo, einame prie didžiojo Baublio. Mus pa­sitinka vaikas. Jo rankose svečių knyga. Tylėdamas, nė nepasisveikinęs, at­rakina jis duris, kurios, lyg daržinės plačiai atsiveria. Viduje matome Baublį, žmonės jam padarė pastatą nuo darganų ir vėjų ir čia jį įspraudė. Tas pastatas mums atrodo lyg juokin­ga dėžė, o pats Poškos kūdikis — lyg surakintas kalinys. Mes spraudžiamės į dėžę, įeiname į Baublio vidų. Jis la­bai apleistas ir prišiukšlintas: pilna papirosų nuorūkų ir popierių: Skai­tome nublukusius parašus, skaitome Poškos pranašavimus, jo testamentą; Savo Matuzalį, savo tikrąjį brolį, jis paliekąs ateities kartoms, jis prašo kaimynus, gimines ir pažįstamus ne­judinti jo Baublio. Lyg įspėdamas gimtojo krašto audringą ateitį, lyg aiškiaregis, jis prašo ir ginkluotą ka­reivio ranką pagailėti jo vaiko. Ir ru­sų žandarai, ir okupantai vokiečiai, ir bolševikai su bermontininkais pro šią vietą praėjo nuleidę savo žvangan­čius kardus. Tiek daug galios buvo Poškos žodžiuose.

Štai čia ilsėdavęs Baublio šeimi­ninkas. Dar tebėra išlikęs ir audeklu dengtas suolelis, tebėra nedidelis sta­las ir įvairūs daiktai, čia vėl netvar­kingai suversti senovės kareivių šar­vai, tinklinės, pabūklo sviedinys, ma­muto iltys ar suakmenėję medžiai. Ir niekur jokio paaiškinimo, jokio užra­šo, niekur nesimato rūpestingos ran­kos. Ir mes stebimės, kad ir šie daik­tai sulaukė tokio ilgo amžiaus. Sako, seniau daug daugiau įvairenybių bu­vę, bet „paslaugūs“ lankytojai jas iš­nešioję. Išlipame iš dėžės, žiūrinėjame keistus akmenis, labai primenan­čius mažus, vaikus. Pasakoja, kad tai maži pagoniukai, virtę akmenimis. Senovėje čia buvusi lietuvių šventovė.

Taip pat tylėdamas vaikas mums paduoda knygą. Tai paprastai įrišta liniuoto popieriaus nedidelė buhalte­riška knyga. Pusė jos prirašyta. Jai penkeri metai. Atsargiai vartome lapus, ieškome žinomų vardų, įdomių lankytojų įrašų, štai sumirga keli ži­nomi vardai. Profesoriai Dovydaitis, Pakštas, Kolupaila, dailininkas žmuidzinavičius, d-ras Bačkus, architek­tas Liandsbergis su žmona, Kraštoty­ros d-jos nariai teisėjas Pečkauskas, Liutikas, inžinieriai Tamašauskas, Turlajus, kaunietis verslininkas Ur­bonas ir dar keletas kitų profesijų ži­nomesnių vardų. Tai ir viskas.

Didžioji lankytojų masė — pradžios, Žemės ūkio ir vienos kitos gimnazi­jos mokiniai, mokytojai, dvasininkai ir kiti, kuriems vardas — gimtojo krašto mylėtojai. Skaitome tų žmonių įrašytus žodžius, mintis. Jie lygiai kaip ir mes, liūdnai nuteikti, įvairiais gražiais vardais vadindami senelį Baublį jaučia dėl jo likimo baimę, nepatenkinti abuojumu šiai vietai. Ro­dos, jie kartu su mumis klausia, kur mūsų studentija, šaunioji inteligenti­ja, kur mūsų rašytojai, žurnalistai, tie populiarintojai gražiųjų mūsų krašto vietų; Randame užsienio lietuvių, ran­dame jau ir lenkų, ekskursijų iš Var­šuvos, dalyvių parašus. Nustebę žiūri­me į jų drąsius ir ryškius parašus. Jau ir jie suspėjo apeiti šią vietą. Su­kandę dantis skaitome vieną lenkiškų įrąšą: „Naujieji pastatai tyli, senovės griuvėsiai kalba apie praeiti… len­kiškai“. Jie juokiasi iš mūsų, jie savinasi Baublį, jie mato, kaip mes jį mažai gerbiame. Taip, jie teisūs.

Paniurę apleidžiame šią brangių vietą. Einame iš dvaro tuo pačiu ke­liu, kuriuo jo senasis šeimininkas pas­kutini kartą iškeliavo į amžinojo po­ilsio vietą. Dar kartą sustojame. Prie pilaitės papėdės sėdi mergaitė. Jos rankose ilgi virbalai ir kamuolys siū­lų. Ji mus stebi, pagauna musų žvilgs­nius ir kartu su mumis žiuri į Baublį. Paskiau jos žvilgsnis grįžta prie mu­są. Mes nepažįstami, bet jos liūdnos akys supranta mus. Mes ją sveikiname ir pamažu keleliu nueiname, o ji vis dar mus akimis lydi, kol išnykstame nedidelio upelio dauboje.

Dionizas Poška ramus ir išdidus il­sisi Kaltinėnų kapuose, tikėdamas, kad jo testamento vykdytojai šventai pil­dys jo pomirtinę valią.

Tad. kol nevėlu, susirūpinkime ir pagerbkime Baublį, jį lankydami, nes niekas ji aplankęs nesigailės sukoręs tuos du kilometrus į šalį nuo didžio­jo vasarotojų tako į Baltijos jūros krantus.         

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *