Kryžių kalnas

Kryžių kalnas

Kryžių kalnas

Kryžių kalnas. Paėjus plentu iš Šiaulių į Jo­niški kokį 10 km., nustebins ke­leivį nepaprastai keistas reginys. Pamatysime lyg mišką kryžių ant vieno dailiai supilto piliakalnio. Jis visas nustatytas aukš­tais mediniais kryžiais. Tai ne kapai, nes niekuomet čia niekas nieko nelaidojo. Čia statomi pa­minklai tik gyviesiems, kurie šio­kiu ar tokiu būdu išsigelbėjo nuo mirties. Tai apžadų kryžiai, pa­žadėti sergančių ir šiaip nelai­mingųjų.

Kalne kryžių dabar stovi daugiau kaip 400. Nors daug jų nuolat virsta ir žūva, tačiau kry­žių skaičius nemažėja, nes nuo­lat vis naujus stato atvykę žmo­nės iš įvairių Lietuvos vietų, net iš Latvijos.

Kryžių yra gražių ir paprastų, didelių ir mažų — kokį tik kas išgali. Daug kryžių yra nešte neštų net keliasdešimts kilometrų

Kol kas, kalno niekas neliečia. Vienas drąsuolis, bandęs kasti, ieškoti turtų, bet tuoj buvęs su­trauktas į krūvą. Kai pasižadė­jo kalne kryžių pastatyti, vėl li­ko sveikas.

Senovėj čia žmonės pradėda­vo rinktis šv. Jono išvakarėse. Sunešdavo daug aukų, susikurdavę didžiulius laužus, giedodavę giesmes.

Kryžių kalno padavimai

Gyvenąs prie Kryžių Kalno šimtametis senelis pasakoja taip, kaip jis yra girdėjęs iš seno sa­vo tėvo dar vaiku būdamas, o jo tėvas girdėjęs iš senelio šitokį pa­davimą:

„Prieš daug šimtų metų, kada čia dar nebuvo, nei Šiaulių, nei Joniškio, nei Meškuičių, šio kal­no taip pat nebuvę. Toje vieto­je, kur dabar kalnas, buvo smar­kus mūšis. Kare žuvo daug ka­reivių, žuvusius garbingai palai­doję, toje vietoje gyvieji riešku­tėmis supylę šį kalną. Kalnas dar ir dabar didelis, o senovėj buvęs dar didesnis. Kalną pylę tris dienas ir tris naktis. Kada kalnas buvęs baigtas pilti, tuo­met kareiviai ant kalno aukoję dievams aukas ir nuo to laiko ant kalno gyvenęs vaidila ir vaidilu­tės. Buvo kūrenama šventoji ugnis. Vėliau, įvedus Lietuvoje priverstiną krikštą, aukuras bu­vęs nugriautas, vaidila ir vaidi­lutės išvaikyti.

***

Kitas padavimas dėl kryžių statymo taip sako: Vienas žmo­gus turėjęs mylimą vienturtę dukrą, kuri susirgo sunkia liga. Kas tik kokį vaistą žinojęs, nešė tai mergaitei. Bet. deja, mer­gaitės sveikata ėjo vis blogyn. Vieną naktį tėvas pats budėjo prie sergančios savo dukters ir pačiame vidurnakty apėmė jį toks saldus miegas, kad jis ne­pajuto kaip užsnūdo ant dukters priegalvio. Sapnavo, kad nepa­prasta moteris šviesiais rūbais jam pasirodė ir sako: „žmogau, jei nori kad tavo dukrelė pa­sveiktu, tai turi padaryti medinį kryžių ir pats jį nunešti į kalną ir ten jį pastatyti. Nuo to mergai­tė pasveiks”, tai pasakius, mo­teriškė dingusi.

Pabudęs tėvas nesuprato, ar jis užmigęs sapnavo, ar jam to­kia mintis kilo. Nutarė padaryti gražų kryžių ir kuo greičiausiai nurodytoje vietoje pastatyti.

Kaip tik kryžius buvo pa­dirbtas, padaręs apžadus dukters sveikatai išprašyti. Išėjo tėvas kryžių nešinas pilies kalno link. Kryžius buvęs sunkus, o sveika­ta silpna, bet stengėsi iš visų jė­gų pažadus ištesėti. Trylika va­landų ėjęs, kol pasiekė pilies kalną, pabučiavęs kryžių ir pa­statęs jį patį pirmąjį kalne.

Grįždamas namo dar pusiaukely susitikęs ateinant pasveiku­sią dukterį su motina jo pasitikti. Tėvas net apsvaigęs matydamas tokį stebuklą,

Vėliau, išgirdę kiti apie tokius stebuklus, kas tik kuo susirgda­vo, tuoj pasižadėdavo Pilies kal­ne kryžių pastatyti ir tuoj ligonis pasveikdavęs. Kas pasižada ir nepildo žodžio, vėl susirgdavo.

Tokiu būdu atsiradę čia iš įvairių Lietuvos vietų sunešti kryžiai. Nors vėjas ir audros daugybę kryžių išlaužo, tačiau kryžių skaičius nuolat auga.

***

Be to, dar pasakojama, kad ant kalno stovėjusi bažnyčia, Kuri kažin kodėl nugrimzdusi. Vie­nas kunigas kasęs kalną, kur ra­dęs taurę ir montranciją, bet ant tų šventenybių tupėjęs šuo ir že­mėmis bėręs į akis. Pačiame kalne kadaise yra buvęs pavers­mis, kuris turėjęs gydomosios galios.

Pasakoja, kad ūkininkas norė­jęs kalno šlaitus išarti ir pasėti javus. Bet vos išarė keletą vagų ir tuoj jo arkliai ir jis pats buvo į kuprą sutraukti.

Dabartiniu laiku kalnas yra pailgos formos. Per pati vidurį, įdubęs. Aplink minėtą kalną yra ir daugiau panašių kalnų.

Pšvė „Kryžių kalnas // Sekmadienis 1932 m. Sausio 17 d. nr. 3(202), p. 3;


Jurgaičių piliakalnis
Jurgaičių piliakalnis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *