„Stebūklingas” Užpalių šaltinis

„Stebūklingas” Užpalių šaltinis

„Stebūklingas” Užpalių šaltinis

„Stebūklingas” Užpalių šaltinis. Šventoji, taip saldžiai Bara­nausko apdainuota, vingiuojąsi pašlaite, smiltėtas kalnas aukštai iškilęs, rūpestingai saugo koply­čią.

Prie koplytėlės čiurlena šalti­nis. Lengvi šios žiemos šalčiai jo neužspaudė, o gal jis visados čiurlena. Tai stebuklingas šalti­nis Krakula. Šv. Treybėj esą gau­sūs atlaidai, suvažiuoją iš visos apylinkės. Maldingi žmonės ir da­bar lanko koplyčią, plauja žaiz­das, pasižada melstis, kol žaizda ar koks sielvartas išgyja.

Už kilometro — Užpalių mies­telis. prie Šventosios pasidraikęs ilsis su turgais, su nuovada ir be­konais.

Užpaliečiai didžiuojasi savo stebuklingu šaltiniu, kuris sutrau­kia visos apylinkės maldininkus, daug išgydo, nuo visokių „noglų” apsaugo.

Prie šaltinio sutikau pilną die­voto nusižeminimo moterį. Ji at­ėjusi prie šaltinio apsiplovė akis, išsiėmė rožančių, pasimeldė.

Matydama manė besidairantį prie šaltinio, godžiai sekė. Kai iš­siėmiau foto aparatą, ji atsisuko objektyvo pusėn.

Po valandėlės mudu kalbėiom apie šaltini. Užpalius.

Stebuklingas šaltinis

– Sugedo svietas, čist suge­do. Kas čia seniau būdavo, kiek svietelio suplaukdavo. Kunigas, būdavo, bent puspūrę varioku surenka. Žiema, vasara, čia būdavo žmonių, o šv. Treybėj — spūstis, susikimšinas. Dabar ateina koks vienas, „ronas” apmazgojo, po­terėlį sukalba, ir viskas.

Užklausiau, ar yra žmonių, ku­re išgijo.

Ji pastate akis, tarsi aš būčiau savo pavardės paklausęs.

— Argi ponas nežinai? Kiek, čia „koliekų” pagijo, piktos dvasios apsėsti „pakajų” rado! An­tai, iš Užpalių Šal-nė, akių nega­lėjo išgydyti, nors pinigų turi, kaip vandens. Vaikšto, visi matydavom, paraudusiais blakstienais, į žmogų negali pažiūrėti. Vi­sus daktarus apvažiavo, šundak­tarių apkalbėtu vandeniu plovė, ko nedarė, o vis nieko. Akys vi­sai užsiraukė, tik ašaros bėga. Girdėjo kas dedasi prie Krakulos, kiek Šaltinis išgydė, o ji vis ne­tikėjo. Šalta buvo prie bažnyčios. Pagaliau, taip vieną vakarą, slap­čia atėjo prie šaltinio, apsiplovė. Ir ką? — Ji įsmeigia į mane akis.

— Ką pasakysi, po mėnesio ji buvo sveika, akys, kaip sagos, žvilga, sakytum naujai atgimę.

Moteris kažin ką galvoja, ap­žiūri mane nuo kojų iki galvos.

— O čia ar ne Dievo galybė. Ten už Užpalių, vienkiemy gyve­no vyras su žmona. Abu gyve­no sočiai, ale kažin kas ten buvo, kad gimė tik dukterys. Penkios dukterys zujo po pirkią, o berniu­ko vis nėra. Sugalvojo vargšė žmona. Atėjo prie šaltinio, ap­žadus padarė, ir štai, po metų sūnus. Kaip iš vario nulietas. Ar čia ne Dievo apveizda?

Po valandėlės abu pasukom į miestelį. Balta, tarsi iš krakmo­lo išlieta bažnyčia kyla aukštyn, bokėtai dairosi apylinkėje

Saulė už miško nuskendo.

Užpalių bažnyčia

— Graži Užpalių bažnyčia, — sakau moteriškei. Ar seniai sta­tyta?

— Seniai pastatė. Septyniuo­se parapijose „kvastavojo”, iš vi­sur pinigus rinko, užtat tokią bažnyčią dar prie rusko pastatė. Ir daina yra sudėta.

Miestelis niūrus, keli muri­nai namai paklydę tarp medinių, kalba apie miestelį, kur iš tikrųjų, — namai visokių „gatunkų”.

Turgaus aikštėje auga maži medeliai, ožka nuėjo prie vals­čiaus valdybos, du kalakutai bur­buliuoja prie klebonijos.

„Stebuklingas” Užpalių šaltinis // Sekmadienis 1932 m. Vasario 7 d., nr 6 (205), p. 4;


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *