Ariogala – piliakalnių kraštas

Ariogala – piliakalnių kraštas

Ariogala – piliakalnių kraštas

Ariogala – piliakalnių kraštas. Kartu su senosios Lietuvos kuni­gaikščių didybe dingo ir Ariogalos garsas. Dubysos upės vanduo plūdo kaip plūdęs, tačiau laikas išgriovė pilis, apie kurias buvo kalbama nuo Baltijos krantų Iigi Maskvos ir dar toliau, ir išdildė būtųjų dienų žymes. Šiandien Ariogala atrodo kaip paprastas miestelis, kurių mūsų krašte yra daugybė.

Tenka dabar kasti Ariogaloje šulinį ar kokį rūsį. Dažniai pasitaiko, kad būna pri­kasamas kažkoks grindinys. Gal tai garsingos Ariogalos pilies liekanos — niekas nepasako. Seni žmonės kalba, kad pati pilis stovėjusi, ten pat, kur dabar stovi evangelikų bažnyčia. Kai žiūri, turėtų bū­ti tai teisybė! Kalnas rodo, kaip tik pi­liai statyti supiltas. Jį supa iš vienos pu­sės Dubysą, o iš antros gana gilus, stačiais krantais griovys. Pati kalno viršūnė yra keturkampė, lyg kieno sukasta.

Piliakalniai

Bent per kilometrą nuo šios kalvos, kitoje Dubysos pusėje, stūkso Baisiakalnis. Tai aukščiausias piliakalnis visoje apylinkėje. Nuo jo matosi kaip ant delno nė tik pati Ariogala bet dar Betygalos ir Gėluvos piliakalniai, dideli plotai žemės ir Dubysos šlaitai net per 20 kilometrų. No­risi manyti, kad senovėje ir čia pilies sto­vėta, nes netoli nuo čia yra vieta, žmonių vadinama kapeliais. Beariant žemę arba žvyrą beimant, dažnai čia randama žmonių kaulu ir senoviškų ginklų. Kartą buvo rasta viena kaukolė, net persmeigta durtuvu. Kaukolę vaikai sunaikino ar vėl užkasė, o durtuvą pražudė, nes tų radinių vertės ligi šiol žmonės nesuprato. O jų gausu. Turėtų kuris nors archeologas ar senienų žinovas į šią vietą užklysti Ir išaiškinti turėtu. O gal čia tik pėdsakai tų kariautojų, kurie žuvo, kadaise besigrumdami dėl Ariogalos.

Tokių pat liekanų daug pasitaiko ir Geluvos dvaro laukuose. Čia taip pat stūk­so piliakalnis. Jo viršukalnė apvesta iš vi­sų keturių pusių gana aukštais pylimais, o vidurys įdubęs ir apaugęs medžiais. Be­kasinėjant įdubimą, randama anglių, de­gėsių, plytų ir šiaip senų daiktų. Seni Žmonės pasakoja, kad žiloje senovėje ant šio, kalno stūksojo aukuras, ir buvo kūre­nama amžinoji ugnis.

Šio piliakalnio papėdėje yra iškastas 50 metrų ilgumo ir 20 metrų, platumo tvenkinys. Jo dugnas ir šonai išgrįsti ta­šytais akmenimis. Pasakoja, šį tvenkinį iškasė rusai 1831 metais, kai buvo kilęs sumanymas Dubysą sujungti perkasu, su Venta. Kada tai apylinkės gyventojai užsimanė tvenkinį išleisti, tačiau sumanymo neįvykdė.

Kiek atstu nuo Ariogalos stūkso dar vienas piliakalnis, kurį žmonės vadina Aukštonos kalnu. Pro vieną jo pusę teka Dubysa, o pro kitą būta pravesto griovio, kurį nesunku pastebėti dar ir dabar, Netoli nuo griovio kadaise, matyt, būta ko­ktu tai pastatų, nes randama ten orna­mentuotų plytų, čerpių ir kitų statybos liekanų. Apie patį piliakalnį žmonės pa­sakoja daug gražių legendų, kuriose, yra minimas kažkoks kunigaikštis, kurį palaidoję čia sidabriniame karste.

Ariogala šiandien

Nors pati Ariogala, šiandien niekuo jau nuo kitų miestelių nebesiskiria, tačiau ji gali didžiuotis praeities paminklais. Pri­menančių senovę liekanų čia galima rasti kiekviename žingsnyje. Paminėjau piliakalnius tik kelis, bet jų čia daugybė, kurie neturi nei kokio vardo. Ir nenuostabu, nes Ariogala buvo uola, į kurią trupėjo visa senosios Lietuvos priešų galybė.

Ariogala – piliakalnių  kraštas // Lietuvos aidas. – 1935, rugpj. 7, p.7


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *