Rambyno padavimas

Rambyno padavimas
T. Tumosas „Rambyno padavimas” // Trimitas 1938 m., nr. 25, p. 600.

Rambynas senovės ir dabartiniais laikais lietuviams buvo brangi vieta. Garsūs padavimai nupasakoja apie jo praeitį. Senovės laikais Ragainės pi­lyje gyvenęs Nemunas. Jis turėjo tris sūnus: Tilžaitį, Vilmantą ir Rambyną. Paūgėjus sūnums, tėvas išdalijo že­mę. Rambynas gavo gražų kalną prie pat Nemuno. Ten jis pasistatė didin­gą pilį. Kalno pašlaitėje paguldė di­delį akmenį. Akmuo buvo pailgai keturkampis. Saulė apšviesdavo jo paviršių nuo pat ryto ligi vėlyvo va­karo. Ant akmens matėsi įspaustas didelis kardo pavidalas. Buvo mato­ma delno nuospaudų ir visokių gyvu­lių pėdų. Kol akmuo gulėjo, šitas kraštas nebijojo jokių priešų. Vienas malūnininkas Švarcas norėjo malūną statyti. Jam buvo reikalinga girnų. Jis įsižiūrėjo į tą šventą akmenį ir nutarė iškalti iš jo porą girnų. Vie­tos gyventojai už jokį atlyginimą ne­sutiko prie darbo prisidėti. Jie bijo­jo tos nelaimės, apie kurią vienas val­tininkas jiems buvo pasakojęs. Tas valtininkas kas naktis sapnuodavo, kad Rambyno kalnas stovėjo liepsno­se ir laumės šaukėsi pagalbos. Mat, po akmeniu gyveno laumės. Jos sau­gojo šią šventovę. Be to padėdavo paklydusiems keleiviams kelią atrasti, saugodavo susirgusius, neturtingiems atnešdavo dovanų, globodavo našlai­čius. Valtininkas perkėlė valtele lau­mes į antrą Nemuno pusę. Perkūno aukure užgęso amžinoji šventoji ug­nis. Laumės sakė, kad žmonės įžeidę Perkūno akmenį. Jos sušukusios: „Tepuola šitam kraštui sunkūs laikai. Telieka jis kitų vergovėje“. Bet ma­lūnininkas nekreipė jokio dėmesio į vietos gyventojų perspėjimus. Jis pakvietė darbininkus iš tolimų kraštų. Bet pirmajam darbininkui, kirtusiam į akmenį, akmens skeveldra pataikė į akį. Jis apako. Antrasis darbininkas sunkiai susirgo ir greit mirė. Bet vis­gi malūnininkui pasisekė akmenį išimti. Bet ir jis buvo nelaimių lan­kytas. Pradėjo girtauti ir pagaliau visai pavargo. Tada jis gavo darbo viename Tilžės malūne. Tenai girnos sukosi iš aukuro akmens. Jis pakliu­vo į ratus ir buvo visiškai sutrintas. Laumių pranašavimai išsipildė. Kryžiuočiai užpuolė ir pavergė kraš­tą. Ta vergovė tęsėsi apie 700 metų. Užimtojo krašto gyventojai turėjo pri­imti krikščionybę. Nors ir lietuviams nepaprastai brangus aukuras dingo, bet visgi Rambynas pasiliko lietuvių šventovė, čia kur lietuvybė nyko, ji vėliau pradėjo ir atgyti. Kada lietu­viai, vergovės laikais neturėjo drau­gijų, buvo bandoma lietuvių susieiti ant Rambyno kalno. Ten buvo pasi­kalbama, gražiai lietuviškai padai­nuojama. 1885 m. ant Rambyno kal­no jau susirado Mažosios Lietuvos lietuviai: Martynas Jankus, Zaunius, Smalakys, Kriaučiūnas, Anderjatis, Voska ir kiti. Viso to meto buvo su­sirinkę per 60 lietuvių. Sielininkai nepaprastai gražiai sudainavo lietu­viškų dainų. Už tai jiems Tilžės lie­tuvis Smalakys nupirkęs visą statinai­tę alaus ir jie čia gražiai linksminosi. Susitarta kasmet susirinkti Joninių šventei Rambyno kalne. Rambyno lankytojų skaičius kasmet didėjo. 1895 m. pirmoji Mažosios Lietuvos lietuvių tautiškoji draugija „Birutė“ suruošė žiemos metu visą eilę šven­čių. Gauta iš jų apie 1200 markių pelno. Iš vieno ūkininko nusipirko 13 margų Rambyno kalno. Jie gra­žiai sutvarkė Rambyną. Nuo to laiko Rambynas buvo lietuvių susirinkimo vieta.

Didžiausią Rambyno dalį turi nu­pirkusi švietimo Ministerija, „Auku­ro“ draugija ir Pagėgių apskrities valdyba. 1928 m., per Lietuvos Ne­priklausomybės dešimtmetį, keli lie­tuviai ant Birutės Draugijos dalies pastatė gražų aukurą. Rambyno šventės vietos ir apylinkės gyventojų mėgiamos ir gausiai lankomos, čia atsilanko ne vien lietuviai iš Didžio­sios Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Vo­kietijos, Amerikos, Anglijos ir net iš Vilniaus krašto. Joninių šventes dau­giausia dabar rengia šauliai.

Netoli Rambyno gyvenao Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jan­kus, čia rinkdavosi knygnešiai ir nešdavo lietuvišką spaudą į Didžiąją Lietuvą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *