Smalininkų ledo tiltas

Smalininkų ledo tiltas

Ties Smalininkais skersai Nemuną ėjo sek­luma. Vandeniui nusekus, dažnai užkliūdavo prikrauti laivai. Daug vargo turėdavo tuomet laivininkai, kol laivus išsilaisvindavo. Ne vie­nas prisikamavęs keikė kietaširdę kunigaikš­tytę, tu nelaimių kaltininkę, šnairai žvelgda­mas į anapus stūksančią aukštumą.

Kol kryžiuočiai čia nebuvo pasistatę Jonapilio, stovėjo puiki ir garsi pilis. Joje gyveno turtingas ir galingas kunigaikštis. Jis turėjo visko, ir jam labai sekėsi, tik dukters trūko. Pagaliau Laima apdovanojo jį ir dukteria. Už tai geroji deivė susilaukė gausiausių aukų. Bet užmiršta Laumė nesitvėrė pavydu ir sumanė atkeršyti. Ji pasiuntė kūdikėliui puikiausio audimo drabužėlį, kuris pasižymėjo stebuklin­ga galia: vaikelis turėjo pasidaryti gražiausias. Padarė tai slapta, lyg būtų pasiuntusi viena ku­nigaikštienės draugė.

Dovana buvo maloniai priimta. Apvilko dukterėlę. Mažytė kasdien ėjo gražyn. Visi tai pastebėjo. O kai duktė užaugo ir galėjo da­lyvauti šventėse, tėvai be galo buvo patenkin­ti; jie matė, kaip jų duktė savo grožiu visus ža­vėjo, visus stebino. Tėvai džiaugėsi ir nežino­jo, kaip atsidėkoti Laimai.

Bet Laumė šypsojosi ir raizgė visokius su­manymus. Diena iš dienos ji siuntė būrius sve­čių. Smalsuolių, besigėrinčių ir mylinčių skai­čius taip išaugo, jog ir didelėj pily nebegalėjo jie sutilpti. Niekas nebežinojo, ką daryti: pa­iro tvarka, viskas vertėsi per galvą. Išvargę tėvai skundėsi, kad duktė esanti tikra ne­laimė.

Prie visa to dar prisidėjo barniai ir nesuti­kimai, net peštynės. Visai sumišęs, kunigaikš­tis nutarė su savaisiais slapta persikelti į vie­nus girios medžioklės namus, kad tokiu būdu pabėgtų iš sunkios padėties. Bet meilė kelią surado ir ten. Pabėgėliai buvo sugrąžinti džiū­gaujančios ir klykaujančios minios.

Atrodė, kad dukrai šis žiaurus žaidimas pa­tiko, — ji net juokavo dėl jaunikaičių kančių. Pagaliau, vienas jai atvirai pasakė:

„Tu graži ir neturi sau lygios, bet tavo šir­dis kaip ledas. Esi nelyginant voras. Ir kaip voras, kuris visa, kas artinasi prie tinklo, pa­gauna, taip darai ir tu. Mus visus sužavėjai ir stumi pražūtin. Dabar, kad mūsų kančios pa­sibaigtų, pasakyki, kurį iš mūsų pasirenki?”

Užuot susijaudinusi, kuone juokdamasi ji atsakė: „Man prikiša, kad aš su garbingais vyrais šalta. Kietaširdė, todėl negaliu jos niekam dovanoti. Nagi, dabar prižadu savo ranką tam, kuris, dar vasarai nepasibaigus, viena nakčia pastatys per Nemuną ledinį tiltą ir pats pervažiuos juo į šią pusę”.

Kaip suledėję, valandėlę sėdėjo jaunikai­čiai, nebetekę jokios vilties. Vienas po kito paliko pilį. Pirmą kartą po daugelio metų sve­čiai gerokai praretėjo. Kunigaikštis su savai­siais galėjo vėl šiek tiek atsikvėpti.

Juo gyvesnis gyvenimas darėsi anapus Ne­muno. Darbininkų būrys išsijuosęs plušėjo nuo ryto iki vakaro. Greit išnyko miškas kranto aukštumoje. Paupyje gulėjo nugenėtų medžių krūvos, storos lentos ir rąstai. Ten stovėjo tankus ir ilgas ilgas tinklas. Kam toks buvo padarytas, niekas nežinojo.

Pilies valdovas ir jo sūnus maž visuomet bu­vojo šitoj aikštėj ir maloniai skatino dirbti. Bet tuo tarpu nepamiršo aplankyti ir Perkūno ąžuo­lo ir atnešti didelių aukų. Taip praėjo keletas savaičių. Galų gale, abipus Nemuno aprimo: ten dėl pabaigto darbo, čia dėl jaunikaičių su­mažėjimo.

Vieną naktį pilėnus išgąsdino smarki per­kūnija.

Audra kriokdama siautė, medžius su šak­nimis rovė, braškančius stogus draskė ir švais­tė ant žemės kaip plunksnas. Smarkūs ledai prapliupo iš dangaus, viską pliekė prie žemės. Pilies languose neliko nė vieno sveiko stiklo. Audra siuto visą naktį be pertraukos. Pagaliau pragiedrėjo dangus. Saulė malo­niai prašvito.

Kunigaikštis išėjo pasižvalgyti, ką pada­rė audra. Atviroj vejoj jis rado daug žmonių, kurie nustebę žiūrėjo upės link. Nespėjo jis ir paklausti, kai suskambėjo balsai:

„Ledo tiltas! Ledo tiltas!”

Iš tikrųjų, tai, ko jis niekuomet nelaukė, da­bar matė savo akimis. Iš anapus aidėjo dide­lio džiaugsmo šauksmas. Žmonės džiūgavo, pradėjus važiuoti šituo nuostabiu tvirtai aple­dėjusiu tiltu, kuris atsirado dvasių valandą. Šaunus vežimas, pakinkytas sunkiai sulaiko­mais žirgais, riedėjo ledo tiltu ir greitai artinosi prie pilies.

Kunigaikščio rūmuose kilo didelis sumiši­mas. Motina ir dukra jau pro langą pastebėjo saulėj spindintį, lyg deimantais nusagstytą, le­do tiltą, kuriuo jaunikaitis laimingai važiavo. Noromis nenoromis dabar kunigaikštytė turė­jo laikyti žodį juo labiau, kad jį buvo davusi dideliame susirinkime. Ir tėvas sugrįžo. Ka­dangi, šalia Laimos, ir Laumė valdė pasaulį, kunigaikštis norėjo aukomis įgyti jos malonę, tad dukrą išlaisvintų nuo užsispyrimo ir su­minkštintų jai širdį.

Kunigaikštienė norėjo dar ką pasakyti ir ginti savo dukterį, bet, šit, jau ir vežimas įva­žiavo į kiemą. Jaunas vyras, labai mandagiai sveikindamas, ryžtingai įžengė į kambarį. Kunigaikštis su savaisiais nemaža nustebo, pamatęs tą patį jaunikaitį, kuris tuomet drąsiai kalbėjo kunigaikštytei. Ir dabar jis atvyko ne kaip prašytojas, bet kaip ieškąs savo teisės. Be ilgos įžangos prabilo:

„Kilnioji kunigaikštyte, ta sąlyga, kurią pa­statei, iš mano pusės atlikta. Aš reikalauju da­bar, kad laikytum pažadą ir man duotum savo ranką”.

„Argi jūs esate toks tikras dėl savo atlik­to darbo?” atsakė kunigaikščio duktė. „Kur dingo jūsų giria? Argi ne į upę visus medžius paskandinot ir tinklu ledus gaudėt!…”

Ji norėjo kalbėti toliau, bet tėvas nutraukė ją ir kreipėsi į jaunikaitį:

„Supraskit gerai mano dukterį, turėkite dar tiek kantrybės, kol ledai ant jūsų tilto pavirs vandeniu. Perkūnas išklausė jūsų prašymą, ir manojo taip pat Laumė neatmes, ledo plutą nuo mano dukters širdies nuims.”

Taip ir įvyko.

Dar kartą prisipildė kunigaikščio rūmai pra­šytų ir neprašytų svečių, niekur neliko laisvos vietos. Dar kartą jaunas ir senas norėjo pasi­gėrėti išgarbinta kunigaikštytės grožybe. Pa­galiau iškėlė ir vestuves. Kurį laiką dar stovėjo audros naktį pasta­tytas tiltas. Jį norėjo palikti atminimui. Bet pavasario potvynio ledai jį nunešė. Ties nu­grimzdusiais rąstais upės dugne srovė sunešė daug smilčių. Ir taip atsirado sekluma, kuri dar ir šiandien primena kunigaikštytę ir ledo tiltą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *