Stanelių senovės liekanos

Stanelių senovės liekanos
L. Kumštytis "Stanelių senovės liekanos" // Gimtasai kraštas 1943 m., nr. 1, p. 46-47;

Kryžiočių ordino ir Kuršo vyskupo Henriko pietinių Kuršo žemių 1253 m. dalybų akte, srity, vadinamoje „Ceclis“, minima vietovė „Pytwe“ (žiūr. Lietu­vių kalbos žodynas, II sąs. XCI lap. K. Būga). Toliau, tame pat žodyne, CXXIV lape, K. Būga rašo: „Pyitwe (Pytwe) — Peitvi — Babrungo įtakas, Plungės pa­rapijoje“. „Pytvėnai — sėlo žomoitskich kanonikov, v Gonding. vol., podle im. Javojšišek. 1589 g.“ Tie užrašai paskatino mane susidomėti Telšių, apskr., Plungės val., Stanelių kaime esančiomis senovės liekanomis

Per Stanelių kaimą teka Pietvės upe­lis. Dešiniajam šio upelio krante, apie 70 metrų atstu nuo upelio, yra išsilikęs la­bai senos statybos piliakalnis.

Iš rytų į vakarus eina aukšta, 153 m virš jūros paviršiaus iškilusi plokštuma, kuri vakaruose ties Pietvės upelio dauba pasibaigia siauru iškyšuliu su piliakal­niu.

Pilis pailga iš rytų į vakarus maždaug šio dydžio: iš rytų šono — 37 m., vakarų — 10 m., ilgis iš rytų į vakarus, skaitant ir pirmąjį pylimą, sudarantį rytų šoną ir skiriantį piliakalnį nuo rytinės plokštikalnio lygumos, — 73 m.; aukštis: ry­tuose (pylimas) — 5 m., vakaruose — 10 m., šiaurėje ir pietuose 12 — 15 m. Plokštikalnio iškyšulys, ateinąs iš rytų lygumos ir einąs į vakarus, nuo lygumos rytuose atitvertas 37 m. ilgio, 5 m. aukš­čio ir viršuje 7 m. pločio iš žemių supil­tu volu. Volo šlaitų statumas nuo lygu­mos ir dabar dar sudaro apie 80 laipsnių kampą, gi senesnių gyventojų pasakoji­mais, prieš 40 — 60 metų volo šlaitai bu­vę statmeniški (90 laip.). Piliakalnio vidaus pusėje volo šlaitas daug nuožulesnis. Ties rytinio ir pietinio pilies šonų su­sidūrimu volas pasuktas iš rytų į vakarus ir pamažėl eina žemyn. Į piliakalnį galima patekti tik ties paminėtu volo pa­sisukimu, nes volas pasuktas taip, kad tarp iškyšulio skardžio krašto ir volo py­limo lieka nedidelis tarpas, lyg siauru­tis keliukas įeiti į piliakalnį. Eidami šiuo keliuku, užpuolikai turėjo atsukti pilies gynėjams dešinį, skydo neginamą, šoną. Piliakalnio paviršius nelygus, apžėlęs alksniais, kas kliudo tinkamai jį apžiū­rėti. Ant volo keletas didesnių beržų. Volas išraustas didžiulėmis duobėmis. Suskaičiau jų net septynias. Kelios jų 3 — 4 m. gilumo. Tačiau duobės bendros volo išvaizdos negadina. Tai vis lobių ieš­kotojų darbas. Apie 1880 m. apylinkės gyventojai, sutelkę didesnes jėgas, buvo įnirtę ieškoti pily paslėptų lobių. Kadan­gi pilim laiko tik pirmąjį pylimą nuo ly­gumos, tai jam ir teko nukentėti. Kas­dami nieko ypatingo neradę. Maišytos— sluoksnėtos žemės sluoksnis siekęs virš 4 m. gilumos. Kasdami radę sidabrinių pinigų ir krištolinio stiklo šukių. Kasant buvęs atvažiavęs koks tai inžinierius, ku­ris sakęs, kad toje vietoje, kur stovinti pilis, žemėje esą geležies, bet labai giliai.

Atskaičius 51 žingsnį nuo vakarinio pilies galo į rytus, pastebėjau pilies vir­šuje nedidelę kalvelę, lyg pilkapėlį. Tai viena įdomiausių šiame piliakalny vietų. Lobių ieškotojai į jį nekreipė dėmesio, nes tolimesnio iškyšulio nebelaikė pilim, todėl ši vieta liko jų nepaliesta. Čia ga­lėjo būti pilies citadelė, antrasis įtvirti­nimas, nes tuoj, už šio kauburio į rytus, skersai piliakalnį, iš šiaurės į pietus eina įlenkimas. Atrodo, kad ši piliakalnio da­lis, nuo pirmosios, ginamos didžiuoju py­limu, atskirta grioviu.

Pilį pulti patogiausia iš rytų plokštikainio lygumos. Todėl čia ir supiltas di­džiulis volas, kuris yra svarbiausias pi­lies apsaugos įtaisas. Iš pietų, vakarų ir šiaurės pilį apsupa daubos, kurių dug­nas šaltinuotas. Pilis natūraliai gamtos padaryto kalno iškelta ir pulti ją iš šių trijų šonų nepigu. Akmenų ar kurių kitų statybos žymių nepastebėjau. Buvęs pi­liakalnio savininkas p. A. Smilingis pa­sakojo, kad ir kasant vole akmenų nera­dę, bet užtat visas iškyšulio viršus, su­darąs pilį, esąs „vieni akmenys“. Pava­sario sniegams tirpstant, pilies šlaitai pamažu slenka ir kasmet darosi vis nuo­žulnesni.

Apie 12 žingsnių nuo pilies į rytus ei­na Stanelių sodkelis. Piliakalnis vadinamas „Stanelių pilalė“. Sulig pa­davimais, pily švedai paslėpę daug turtų, ir ginklų. Ateisiąs laikas, kad jie vėl su­grįšią paslėptų turtų pasiimti. Teko kal­bėti su keliais senais vietos žmonėmis, tačiau niekas iš jų neatsimena ir negir­dėjo, kad Staneliai būtų vadinęsi ,,Pietvienais“. Bet apylinkė, kurioje supilta pilis, senovėje tikrai priklausiusi kanaunin­kams. Apie 2 km. į vakarus nuo pilies yra Lonkoslauko kaimas. Seniau čia bu­vęs Lonkoslaukos dvaras, priklausęs Al­sėdžių kanauninkams. Ūkininko Ario Prano sodyboje buvęs dvaro centras, koplyčia ir bravoras. Bravoras panaikin­tas apie 1865 m., o koplyčia apie 1870 m. Į šį dvarą ėję baudžiavą ir Stanelių kaimo gyventojai. Ario gyv. namas dar tebebuvo iš dvaro laikų ir nugriautas tik prieš trejus metus.

Nuo pilies į vakarus apie 7 km. atstu yra Jovaišiškės kaimas, seniau Jovaišiškės palyvarkas. Iš 1580 — 1650 m. dokumentų matyti, kad senovėje Jo­vaišiškė buvus didelis dvaras, su ketu­riais palivarkais, todėl galimas dalykas, kad to dvaro žemės rubežiavosi su Pietvėnais (Staneliais). Nėra abejonės, kad 1253 m. dalybų akte minima ,,Pytwe“, o 1589 m. Pytvėnai ir yra dabartinė Sta­nelių pilalė su apylinke. Kuomet ir ko­dėl vietovės pavadinimas „Pytvė“ dingo iš žmonių atminties, neteko sužinoti. Gal marų metais, išmirus gyventojams, din­go ir senasis vietos pavadinimas.

Padavimai sako seniau pily vaidinęsi. Retkarčiais pasirodydavęs „pilies po­naitis“ vokietuko pavidale.

Prieš 1912 m. kaimas dar nebuvo vien­sėdžiais išskirstytas ir pilis priklausė ūkin. Ant. Smilingiui. šis buvusis pilies savininkas, surašęs, davė man šitokį pa­davimą:

„Apie 1820 m. Smilingių ūkį valdė Venckus. Šv. Jono dieną Venckus išėjęs pasivaikščioti. Bevaikščiodamas pavar­gęs ir užmigęs. Staiga jį pažadinęs balsas:

— Kelkis ir eik ant kalno!

Venckus pasižiūrėjęs ir nieko nematy­damas vėl užmigęs. Tas pats balsas vėl jį pažadinęs. Venckus atsikėlęs, apsidai­ręs, persižegnojęs, bet, nieko nematyda­mas, vėl atsigulęs ir užmigęs.

Tas pats balsas budinąs jį trečią kar­tą:

— Kelkis greičiau! Lipk ant kalno. Kodėl neklausai? Jei dar neklausysi, tai paėmęs, kad duosiu į daubą ir kaulai su­byrės. Šį kartą Venckus atsikėlęs, persižeg­nojęs, nusiėmęs nuo kaklo rožančių ir jį kalbėdamas lipąs kalnan. Užlipęs mato — stovi atdara dėžė pilna pinigų. Venc­kus į tą dėžę įdėjęs rožančių ir žiūri kas bus toliau. Tik mato: nuo Plungės atbė­gąs medžių viršūnėmis vokietukas. Atbė­gęs prie Venckaus sako: „Žmogau, aš išėjau mišių išklausyti, o tu prie mano pinigų. Na, imk kiek nori, tik tą pantgalį iš dėžės išimk“. Venckus, neturėdamas kur pinigų supilti, nusimovęs paskuti­nes kelnes, užrišęs kiškas ir prisipylęs pilnas pinigų. Po to išėmė iš dėžės rožančių ir dar griebęs pinigų pasiimti. Siekiant į dėžę, staiga kritęs dėžės viršus ir nukirtęs Venckui tris rankos pirštus. Tuomet visa dėžė nugarmėjusi į žemės gilumą. Venckus pinigus parsinešęs na­mo ir kažkur, savo sodyboje, paslėpęs. Taip ir numirė nepasakęs, kur tie pini­gai. Nuo to laiko Venckaus, o dabar Smilingio, ūky pradėjo vaidentis ir vaidenasi iki šiol.“

Kurganų, ar šiaip laidojamų vietų, apylinkėje nepastebėta. Taip pat negir­dėti, kad būtų rasta archeologinių radi­nių. Tik 1933 m., p. Ant. Smilingis, kai­riame Pietvės krante, savo žemėje rado senovišką žalvario sagtį. Gretimame Tar­vainių kaime rasta senoviška geležinė armotos kulka.

Kaimo senkapiai yra apie 1 km. atstu nuo pilies į pietus, prie Stanelių sodkelio, kairėje Pietvės upė pusėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *