Stelmužė paslaptingųjų ąžuolų karalija

Stelmužė paslaptingųjų ąžuolų karalija
A. Vaidevutis "Stelmužė paslaptingųjų ąžuolų karalija" // Ūkininko patarėjas 1932 m. rugpj. 26 (34), p. 7

Keletą žodžių apie Stelmužę, apie pa­slaptingų ąžuolų karaliją, apie vaidilų žemę.

Nuo Zarasų, maždaug .2 km. į šiau­rę, yra senas Stelmužės dvaras. Tas dvaras, gal būtu visai pamirštas, jei ne tas ąžuolas, kuris viešpatauja daugiau, kaip 2000 metų. Tiesa, dvaras turi įdo­mią istoriją, bet kol kas mūsų istori­kams tik dalis žinoma.

Šiek tiek ir aš suminėsiu. Kada įsi­kūrė pats Stelmužės dvaras, tikrų ži­nių nėra. Bet manoma, kad jau prieš keliolika šimtmečių čia turėjo šis tas jau būti. Galima spręsti ir iš pačių iškase­nų, kurių čia dažnai galima rasti, kad šioje vietoje jau senai buvo žmonių ap­sigyventa. Vėlesniais laikais, maždaug apie XVII šimt. šioje vietoje apsigyve­no grafai Foerkerzambai, kurie buvo pasistatę, puikius rūmus, bet dabar jų beveik žymės nėra. Dabar šioje vietoje auga geriausios bulvės ir gražus me­džiai, kurie primins, kad šioje vietoje smarkiai linksmintasi, daug gerta ir daug vargdienių pasmerkta kalėti ir net mirti. Netoli nuo tos vietos dar ir dabar gerai laikosi dideli dviejų aukštų, balti namai. Šie namai buvo paskirti dvaro tarnautojams, bet dvaro tarnau- tojai geriau butų sutikę rūsyse gyventi, negu šiuose namuose…

Atėjo galas ir ponams grafams. Jų visa giminė ilsisi Stelmužės kapuose. Čia ilsisi ir buvusis rusų ministeris Valujevas.

Šalia Stelmužės yra nemažas ežeras. Jo krikštolinis paviršius, jo išraižyti ir apaugę tankiais krūmais krantai, sužavi kiekvieną savo grožiu. Mes galime iš tų vaizdų pasisavinti gražiausių dekoracijų, gražiausių peizažų.

Vienas dailininkas, atvykęs į Stel­mužę ir susižavėjęs gamtos grožiu, pasakė: „Nesitikėjau to, ką dabar ma­tau savo akimis. Stemužė dailininkui — meniškiausias paveikslas, rašytojui — gyvasis kūrinys, menininkui — kūrybos akstinas“. O kai tas pats dailininkas prisiartino prie tūkstantmetinio ąžuolo, akių nenuleisdamas išstovėjo keliolika minučių.

Tas milžinas ąžuolas auga ant aukštoko kalnelio, aplink aptvertas tvorele, o šalia jo padaryti suoleliai žmonėms atsisėsti. Kiekvienais metais ji aplanko keliasdešimt ekskursijų ir šiaip kelioli­ka šimtų pavienių asmenų. Dailininkai, rašytojai, literatai ir kitokios profesi­jos žmonės čia ne naujiena.

Kad dabar atsikeltų Poška, tikrai ne­begrįžtų į savo Baublį, bet apsigyven­tu šiame ąžuole. Kambarys būtų daug moderniškesnis ir didesnis, negu Baub­lys. Aplink šį ąžuolą apmatavus gauna­si lygiai 12 metrų, septyni vyrai vos apkabina.

Stovi šalia jo ir stebies, nes toks ąžuolas netik Lietuvoj, bet ir visoje Europoj retenybė. Jei jis dabar prakal­bėtų, daug ką mums papasakotų, daug istorijos lapu būtų užpildyta. Jis papa­sakotų apie „barzdotus lietuvius“, pa­pasakotų apie barbariškus lenkų dar­bus, papasakotų apie Kęstučio mirti. Dar jis papasakotų, kaip šalia, jo.vaidilos kanklėmis skambino, kaip vaidilu­tės šventą ugnį kūreno ir kaip Krėvės meldėsi. Bet jis paslaptingas, kaip ir visi kiti augą šalia jo ąžuolai ir niekam nieko nepasako. Per Didįjį karą šiam senukui ąžuo­lui teko daug nukentėti. Vokiečiu kulipkos jį raižė skersai ir išilgai. Bet jis, jei išgyveno ir iškentėjo apie 2000 metu, atlaikė ir šias žaizdas. Be to, nuo vandens, kurio nemažai patekdavo per skyles, pradėjo pūti šerdis.

Kiek aukščiau ant kalnelio, netoli nuo ąžuolo, pastatyta bažnyčia. Spėja­ma, kad ji pastatyta dar „kirvio lai­kai”, nes pjūklo žymių visai nematyti, iš tolo pusės bažnyčia atrodo ne per gražiausia. Stogas ir sienos apaugę ker­pėmis ir samanomis, nuo kuriu, iš tolo žiūrint, bažnyčia atrodo beveik žalia. Šalia jos stovi varpinė. Kadaise, matyt, varpai buvo. Dabar tas pats, kas ir su bažnyčia, apaugusi, sugriuvusi. Pamal­dos esti du kartu per mėnesi.

Bažnyčios vidus sudaro visai kitokį įspūdį. Kadangi aplink bažnyčią augą dideli medžiai trukdo prasiskverbti šviesai, todėl viduje truputi tamsoka. Pirmiausia krinta į akis gražios stovylos dvylikos apaštalu. Paskutinės va­karienės ir kt. Stovyklos dirbtos visos iš medžio ir žmogaus ranka išdrožinė­tos. Darbas atliktas labai gražiai. Viso jų padaryta per 50.

Teko būti ir sklepe, kame palaidoti buvusieji Stelmužės dvaro savininkai. Seniau, sklepai buvo visai užmūryti, bet čia vokiečiams pradėjus šeiminin­kauti, buvo sienoje skylė išlupta, nes manyta, kad čia esą brangenybių. Nie­ko neradę, taip ir paliko. Ir kur jie vo­kiečiai neįlenda ne tik kad gyviems, bet mirusiems neduoda ramybės.

Sklepas yra apačioje bažnyčios. No­rint į jį patekti, reikalinga išimti kelias lentas iš bažnyčios grindų.

Taigi kaip matome Stelmužė turi ne tik gražią gamtą, bet ir daug įdo­mybių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *