Rambynas. Kelionės įspūdžiai

Rambynas. Kelionės įspūdžiai
Nuotrauka: Joninių šventė ant Rambyno kalno. Nežinomas autorius XX a. 3 deš. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

P. Babickas "Ra,bynas" // Ūkininko patarėjas 1932 m. birž. 24 (25), 8-9

Daug yra mūsų tėvynėj piliakalniu ir šiaip kainų kalneliu, apsuptu paslap­tingu padavimu ir pagarbos šydu, bet garsiausias ir mėgiamiausias bene bus Rambynas.

Iš seno Joniniu išvakarėse renkasi į kalną Lietuvos jaunimas prie ugnia­kurų šviesų švęsti savo šventę ir ypa­tinga Joniniu nakties reikšmė ir tos nakties burtai dar ir šiandien verčia smarkiau suplakti jaunuolio širdį, nes tą naktį žydi žiedas — slėpiningas, nuostabus laimės žiedas. Kalbą žmonės, buvę tokių, kurie, esą, radę tą užburtą žiedą ir jų gyvenimas buvęs nepapras­tai laimingas. Gal dėl to ir šiandie, ka­da tiek daug gražių legendų sugriauta ir paleista dūmais, kada aitvarą pakei­tė aeroplanai ir radio, kada nebetikima pasakomis, dar ir šiandie Joninių naktį kas tik gali bando save „O gal pavyks surasti žiedą, gal pavyks sugauti lai­mę“?.

Tokių minčių lydimas sėdau į laivą plaukianti į Rambyną. Keleivių gal bu­vo šimtas. Visi jauni, skambia daina nugaivino Nemuno krantus ir jaunys­tės nuotaika padarė kelionę visai neil­gą, nors šiaip nuo Kauno iki Rambyno bus apie 150 kilometrų. Laivas pamažu puškauja ramia Nemuno vaga ir kaskart gražesni vaizdai vilioja akį. Štai Raudondvaris. Ant kalno baigiama sta­tyti bažnyčia, kuri per didįjį karą buvo susprogdinta. Už bažnyčios toliau ant Nevėžio kranto randasi senutė pilis. Daug matė tos pilies sienos: šlovingą senovę, galingus Lietuvos karius, tau­rus ir lokius, gūdžiuos miškuos besiga­nančius, o kartais pulkus kryžeiviu, ku­rie drįsdavo Nemunu net iki Kauno at­plaukti. Dabar visa praeity. Dabar pilies rūmuose kryštauja vaikai, ir salėse, kuriose buvo kartais sprendžiama taika ar karas, kukliai niūkso prieglaudos vaiku mažytės lovytės, kas žino gal tie mažiuliai ilgainiui bus Lietuvos didvy­riais?

Štai kairėj jau matyti nuostabi Za­pyškio bažnyčia. Tai turbūt vienintelė Lietuvoj bene 500 metu senumo bažny­čia. Teko kartą būti jos viduje. Visa taip nepaprasta, keista. Rodos, ims ir pradės groti vargonai, prie kuriu rymo susimąstęs karalius Dovydas, ir bažnyčion sueis ne šių dienų moderniškai apsirėdę žmonės, bet senovės, tik ką apkrikštyti lietuviai, kurie dar nespėjo suvokti, kas geriau: ar žaibus trankęs galingas Perkūnas ar kuklus kenčian­tis Kristus. Žinome kaip nuoširdžiai lie­tuvis tiki. Gal būt dėl to ir šiandie mes esame kartais per daug kantrūs, spėju tai įtaka to, kurio garbei smutkeliais ir kryžiais nusagstyti visi Lietuvos keliai.

Štai dešinėj matyti Kalautava, be­veik visai kurortu virtęs kaimelis, o to­lumoj jau melsvuoja aukšti Vilkijos bažnyčios bokštai. Keista. Nemunas varo savo vandenis ta pačia vaga kaip ir prieš tūkstanti metų, o kaip nuostabiai pasikeitė Lietuvos veidas. Žmogus, kai gyvena amžių ir pasensta, papuošia, veidą giliom raukšlėm ir labai dažnai, užgesinęs jaunus žibrėlius savo akyse, eina poilsio į nežinomą, mūsų manymu, baugią šalį, kurią dar musų sentėviai pavadino Anapiliu. O mūsų žemė, mūsų tėvynė, juo ji ilgesni amžių gyvena, juo atrodo jaunesnė.

Mūsų keliais švaistosi įvairiaspal­viai automobiliai ir autobusai, kurių kaip konkurentų taip nemėgsta arkliai, mūsų padangėj dūzgia aeroplanų moto­rai, o vakarais kaimuose dažnai išgirsi vietoj armonikos kokios tolimos šalies ar miesto, radio muziką. Sensta mūsų tėvynė ir jaunėja. Iš tikrųjų tiems, ku­rie jai iškovojo laisvę, pavyko surasti paparčio žiedą ir štai, nuostabu, gyve­name laisvi. Praplaukiame Seredžių su gražiąja Dubysa. Štai Veliuonos garsusis pilia­kalnis, brangus kiekvienam lietuviui, kaipo Gedimino kapai, štai toli Gelgau­diškis, Raudonė, Skirsnemunė… Kiek daug vaizdų primena šie vardai, kaip ryškiai kalba praeities įvykiais negyvos ir, rodos, apleistos pilių sienos. Juk visos pilys panemuniais tai buvusios tvirto­vės ginti Lietuvą nuo kryžeivių nuolati­nio brovimosi. Juk ar ne keista šiandien mes vykstame į Rambyną, kuris tik prieš devynetą metų atvaduotas. Juk tik pagalvokim, kokios stiprybės reikė­jo lietuvių tautai atsilaikyti prieš puolimą, bevelk visos Europos (kryžeiviams, gelbėjo visos tautos, nes manė, kad jie platina krikščionybę Lietuvoj, o kryžeiviai tik plėšikavo ir skerdė lietuvius, norėdami Lietuvą kolonizuoti).

Dažnai su liūdėsiu tenka pagalvoti, kaip šiandien mes nebranginame lais­vės, ar nesuprantame jos reikšmės, nors dar taip nesenai ją nupirkom bran­giu krauju geriausių Lietuvos sūnų. Sakau, nebranginame, nes mes net ne­pažįstame savo krašto iš kurio praei­ties mes turime semti stiprybę, kaip giedame tautos himne. Nepažįstame todėl, kad nekeliaujame. Šiandie dar yra tokią žmonių, kurie vaizduojasi, kaip, sunku yra išsirengti kelionėn kur į tolimesnę vietą. Tokie žmonės apskaičiuoja daugybę, visokiu išlaidu ir galu­tinai nusprendžia, kad kelionė sudarys daug nuostoliu ir esą keliauti „be rei­kalo“ neverta. Jie klysta kaip tie, kurie norėdami sutaupyti centus skaito pa­tamsy ir gadina akis, už kuriu gydymą vėliau užmoka desėtkais litų. Tie kurie nekeliauja, užmiršta, kad pabūti kitur reiškia įgauti nauju patyrimą, pasimo­kyti ir pasilsėti. Kad ir pavargstant, bet pasilsėti. Dar prieš karą būdavo daug net moterų, kurios keliaudavo į Rymą, o kad dabar negalėtumėm ke­liauti Lietuvoj, tai butu gaila ir keista.

Rytą vos auštant saulei išlipome prie Rambyno. Aukštas įvairiais lapuo­tais ir spygliuotais medžiais apaugęs kalnas nustebino mus savo didingumu. Pavargę įkopėme į jo viršūnę. Saulė pradėjo šildyti ir lapuose mirgėjo rasos lašeliai, svaidydami įvairiausiu spalvų spindulius. Drėgnoj žolėj kur-ne-kur ap­siaustus pasikloję miegojo daug žmo­nių. Kažkoks senelis pakrūmėj, kūre­no ugnį. Aplink aikštelę pasta­tytose, laikinose palapinėse užkandžia­vo žmonės. Purkštavo atvažiuoją, ir išvažiuoją automobiliai; kai kur girdėjosi daina, netrukus ir orkestras užgrojo linksmą valsą. Nebodami nuovargio jaunuoliai šoko, palikdami vešlioj žolėj nulaužtų gėlių stiebelius. Man pasirodė visa tai per daug triukšminga. Pasukau į kairę ir čia tarp pušų išvydau aukurą ir papuoštą gėliu vainikais tribūną. Rambyjio aukuras dabar globojamas Mažosios Lietuvos Patriarcho Marty­no Jankaus, nes ne kartą buvo pasikė­sinta ji nugriauti. Kas kėsinosi? Tie, kurie laužo ąžuolėlius Juodkrantėj, tie, kurie, daužo ir kolioja lietuvius Tilžėj, Tovėj ir kitur, tie kurie, viską vežė iš Lietuvos karo metu, net varinius baž­nyčių stogus, ir rekvizuodavo net gai­džius ir vištas. Šiandieną jie prieš au­kurą kėsintis jau nedrįsta, ir Rambynas įgavo dar vieną legendą. Pasakoja, kad darbininkas, kuris remontavo po paskutinio nugriovimo aukurą, padėjo slaptoj vietoj dinamito, kuris dabar ati­ma norą kišti pirštus prie aukuro vi­siems jo priešams.

O aukuro bičiuliai tą dieną susirin­kę prie jo iš visų Lietuvos kampų į vie­ną didžiulę minią prakalbomis ir daino­mis, virpino mišką ir susirinkusių širdy­se, kaip aukure ruseno šilta tėvynės meilės liepsna. Plevėsavo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos vėliavos, skardenosi miškuose, garsūs „valio”, skambėjo dainos, orkestrų garsai ir garlaiviu sirenos… Rambyne šventė. Nežinau ar rado kąs laimės žiedą kukliai pasislėpu­sį paparty, bet mačiau kaip šypsojos Tilžės lietuviu veidai kai jie girdėjo skambų ir brangų žodį: laisvė. Stovė­jom, ant aukšto kalno viršūnės ir žiūrė­jom į rūkstančius Tilžės ir Ragainės miestus. Taip netoli ir taip toli..

Jei mes mėgtume keliones kaip mū­sų sentėviai, senai jau būtume buvę te­nai… Ir vis dėlto noriu tikėti, kad mes su­rasim paparčio žiedą Lietuvai, tik ieš­kokim Jo tėvynės gražiuosiuose plotuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *