Žaltys Aukštaičių legendose

Žaltys Aukštaičių legendose
Tauta Ir Žodis, 1923

Pasakose žaltys — tai jūrų — marių karaliūnas, šmėsteli didžiuliais, bet neapčiuopiamais turtais, pagrobia ar suvilioja mer­gelę ilgakasę, nusigabena į savąsias vaidas. Tai la­biausiai paplitęs Lietuvo­je pasakų apie žaltį va­riantas.

Visai kitoks aukštaitiš­kas žalktys — karalius: beribė jo galia ir milži­niški turtai, bet jie su­tviska tik sunkiam vargui užgriuvus. Paprasti aukštaitiški ir žalčio rūpesčiai darbai. Jis ir grūdų saują dirvon beria, ir žemę žel­meniui atveria, ir brandžia varpą džiaugiasi ir na­gingam meistrui padeda. Žaltys nuolatos kovoja sunkią ir žiaurią kovą. Sunku jam vienam galy­nėtis, ieškoti talkininkų, bet šie per silpni, — per jų bejėgiškumą žalčio krauju parausta ežerų vandenys, visiems gresia nelaimės, bet žaltys, kaip ir saulė, nei sunaikina­mas, nei nužudomas. Varge, kovoje grūdinasi ir stiprėja žalčio bendri­ninkai, lemiamam susirė­mime laimi, žaltys. Ne betikslė jo kova, — ateis didelė laimė ne tik jam vienam, ne tik jo šeimai, bet laimė visiems.

Aukštaitijoje daug pa­sakų apie kovas su geležimi apsikausčiusiais atėjūnais. Gana aiškus šių pasakų istorinis pagrindas nuo Dauguvos brovėsi kalavijuočiai. Būtų na­tūralu, kad šie įvykiai, įsipynę į senąsias, pasa­kas, sudarytų šaltinių pagrindą, bet kovoje su geležiniais ateiviais ir kardai lūždavę, ir sky­dai dildavę, o Želmis, nors ir dalyvau­ja kovose, bet pats gink­lo nevartoja. Turi Želmis kalaviją ir ne bet kokį, o su saule rankenoje — jis tinka tik žemėj daigams aptverti. Želmis pasyvus karys, nors šar­vai, jį gina. Ir Želmio priešas ne kilme, o norais svetimas, ir kova vyksta, ne tiek teritorijoje, ne ma­terialinėje plotmėje, o daugiau, pasaulėžiūroje. Tai kova už laimę. Kokios kovos būdavo, kad Žmonių atmintin mažų mažiausiai porai tūkstan­čių metų įsirėžė!

Želmis siekia laimės vi­siems. Jam išvykus į žygius jo pati turi rūpintis visais nelaimingaisiais, tuomet Žalčiui geriau se­kasi. Atsitiko, kad visais visais pati pasirūpino tik vienai svetimai atklydėlei nepadėjo, o pargrįžęs sukapotas žaltys klausia: „O tie, kitokių, papročių, kitoniškai kur šneką, ki­tokiais rūbais rėdos, ar jie nejaučia skausmo, al­kio, ar ligos juos aplenkia?“…

Netoli nuo Linkmenų pilutės yra Piliakalnis ant ežero krašto, vadinamo Linkmenų, kur senovėje būta pilies ir aukota lie­tuvių dievaičiams. Seni žmonės pasakoja, kad senybinių Linkmenų želekčio (žalčio) vardas buvęs Ligmanas, Vilniaus — Vilanas, o Rygos — Rygmanas, Vilanas su Rygmanu buvę labai nedori ir nedievoti, todėl juos dundu­lis uždundinęs, o Ligmanas ažu savo gerus darbus ilgai dar gyvenęs Linkme­nų Piliakalny.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *