Apuolės pilies paslaptis

Apuolės pilies paslaptis

Apuolės pilies paslaptį Amerikos lietuvis – rašy­tojas K. S. Karpavičius savo apysakose naudoja kaip argumentą, kad įrodytų, jog lietuviškoji giminė, kur­šiai, viena iš aisčių – baltų šeimos garbingiausioji tau­ta, jau prieš neatmenamus šimtmečius gyveno Baltijos jūros pakrantėje ir tokiu būdu turėdama langą į pasaulį galėjo senų seniausiuose laikuose pasinaudoti jūra ir užmegzti prekybinius ir kitokius santykius su Vakarų ir Pietų Europos tautomis ir jų kultūra.

Apuolės piliakalnis pradėtas kasinėti 1930 – 1 me­tais, bet klausimas, kokiais keliais atvyko tenai vikin­gai ir kodėl IX šimt. kuršių centras buvo Apuolė, o ne kiti kuršių konungų miestai, kaip Kuldiga, arba dabar ištyrinėtos vietos ant dešiniojo Ventos upės kranto, lieka neišaiškinta Ventos krantuose Ranku, Kazdangos, Gramzdos vietose, 100 metrų nuo kranto, rasti kuršių kapų pėdsakai turtingų sudegintų žmonių kapai, pasakojantieji apie papro­čius ir apeigas, bronziniai daik­tai ir ginklai. „Tie naujieji atra­dimai yra senlatvių kultūros liu­dininkai“, sako dienraštis. „Latvis”, tačiau kartu jis papildo ne tik brolių latvių kul­tūros istoriją, bet turi sąryšio su mūsų žemaičių – kuršių apuoliečių istorine būkle.

Kad suprasti Apuolės piliakal­nio kultūrą ir jos paslaptį, reikia išaiškinti kelią, kuriuo skandinavai – vikingai galėjo patekti į Apuolę. Laivynas turėjo būti paliekamas Liepojos ežere netoli Grobino, ir jei vikin­gai iš ten galėjo patekti į Apuolės kuršių centrą tiktai per penkias dienas, kodėl taip? Matyt todėl, kad ke­lias į Apuolę buvo pažįstamas tiktai savo žmonėms, kaip į atsargos vietą, nes pati prekyvietė buvo arčiau prie Baltijos jūros kranto.

Kuršiai, jau prieš atvykstant į Kuršą karaliui, Olavui suprato, kad švedai nieko gero jiems nelinki. Šv. Ansgaras rašo, kad 853 m. švedai tiktai norėję atsiimti iš kuršių tai, ką paskutinieji buvo sugrobę iš danų. Ko­kie buvo santykiai galima suprasti iš to, jog pirm tai kuršių tauta buvo švedų pavergta ir turėjo donį mokėti. Tačiau toli gyvenantieji kuršiai atsisakė šve­dams ir danams mokėti auksą ir sidabrą, kaip vergo­vės ženklą. Sukilėlius pirmieji norėjo numalšinti da­nai, bet jiems nepasisekė ir jie buvo išvaryti. Tuomet atvyko karalius Olavas su švedais, kurių dalis buvo krikščionys ir pagonys. Bet jiems grėsė pavojus, iš Apuolės pilies. Tuomet pirkliai krikščionys išmetė burtus, pasakydami, kad nugalės Kristaus šalininkai ir patarė dar kartą nugalėti kuršius. Anot šv. Ausgaro buvo pasakyta: „Nėra ko bijotis, Kristus su mumis, ir vardan naujojo Dievo globėjo ir apsaugotojo jie dar kovojo su didžiausiu įnirtimu…“ Švedams pasisekė. Kuršiai atidavė ką tiktai galėjo: sidabro, aukso ir visokio turto, o taip pat įkaitus.

Normanų laivas
Normanų laivas iš IX šimtmečio. Tokiais laivais normanai anuomet leisdavosi užkariauti tolimiausių kraštų, atvykdavo taip pat ir į mūsų Pabaltijo pakrantes, kad iš čia plėštu kuršių ir žemaičių pilis.

Ar iš viso to galima daryti išvadą, kad švedai per­galėjo kuršius savo aukštesne kultūra. Žinoma, ne jo­kiu būdu.

Rasti Apuolėje daiktai ir iškasenos rodo, kad au­dimo technika tenai ne žemai stovėjo. O rasti tenai svareliai (Webstuhlgewichte), grūdai, galąstuvai, gir­nos ir samčiai duoda suprasti apie agrikultūrą. Neseniai aiškin­ta, kad volo sta­tybos būta ne tokios jau primity­viškos. Volas pa­sirodo buvo ne piltas, bet staty­tas iš rąstų, mo­lio ir akmenų. Jis buvo 11 met­rų aukščio. Apa­tinis volo sluoksnis buvo ąžuoli­nis ir siekė grįstą pilies plotą. Ant to ploto rasti įvairių formų ak­menys, kurie galė­jo būti medinių namų pamatai. Viduryje grįsto plo­to buvo vandens cisterna baseinas, kuriame rastas samtis. Kitoje vietoje vėl surado sidabro (ilgojo cininio) kurs bu­vo reikalingas ne tik mokesčiams, bet galėjo būti įrankiu bronzai lieti. Namų statyba visiškai skiriasi nuo slavų. Ji panaši į senprūsių ir germanų, kur gulintieji rąstai buvo kampuose sujun­giami. Atkasamoje žemėje taip pat galima būtų su­sekti trobų planą, skiriant Šviesesnę nejudintą žemę nuo kultivuoto pajuodusio sluoksnio. Tarp daiktų surastų Apuolėje 1930 metais ypatingai įdomūs svoreliai ir verpsčio rutulėliai.

Kada Apuolės pilis statyta, tiktai spėjama, bet tai galima būtų priskirti 800 metų, kada švedai daugiau kreipė akį į Orientą ir Bizantiją, o Vakaruose į An­gliją ir Prancūziją. Estijos ir Odinos sala buvo kolo­nizuotos todėl, kad radosi arčiau prie Švedijos sienų. Lietuva, Kuršiai ir Žemaičiai su Skuodu ir Palanga išsigelbėjo anuomet todėl, kad keliai tenai buvo sun­koki ir normanams lengviau buvo grobti Europos pamarius: Prancūziją, Normandiją ir Britaniją.

Volteris E. Apuolės pilies paslaptis // Naujas žodis. – 1932, Nr. 6, p. 107.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *