Gegužkalnis

Gegužkalnis
Dz. B-kus „Gegužkalnis“ // Trimitas. – 1925, Nr. 31, p. 1018-1020;

Tauragės apskrityje Skaudvilės valsčiuje ties Gegužių kaimu yra di­dokas, pailgas, lyg nupjauta viršūne kalnas, Gegužkalniu vadi­namas. Kalno pavadinimas pa­eina, matomai, nuo gegužžolių, kurių pavasariais kalne labai daug auga. Iš kalno gan toli ma­tyti matosi Stulgių, Girdiš­kės, Upynus ir Šilalės bažny­čios.

Senesnieji žmonės pasakoja, kad seniau, gulint kalne, ypač šventadieniais, dvyliktą valandą dieną, buvę girdėti varpų gaudi­mas ir skambučių skambinimas. Kalno vidury buvusi siaura gili anga, į kurią metus akmenį ilgai būdavę girdėti akmens skambė­jimas, iki jis nukrisdavęs. Sulig, padavimu šitam kalne labai senai buvusi bažnyčia, bet už kažin kokius „griekūs“ Die­vas ant žmonių užpykęs ir vieną šventadienį, dvyliktą valandą die­ną, žmonėms einant su procesija aplink bažnyčią, kalnas atsivėręs ir viską savin suėmęs. Būk dėl tos priežasties šis kalnas ir vaidinasi tuo vardu. Yra apie tą kalną dar ir kitas padavimas: Kartą pro šalį kalno sutemus, rudens laiku, iš vieno kaimo į kitą ėjęs siuvėjas ir, kaip tik kalną priėjęs iš kalno išbėgęs, juodai apsirengęs, juoda pla­čiais kraštais skrybėliaite ponaičiukas, pradėjęs siuvėją prašyti, kad užeitų apsiūti jo šeimą. Siu­vėjas, matydamas, kad ne geram tas ponaičiukas ji taip kviečia, norėjęs atsikalbinėti, aiškindamas, kad laiko nesą, vėlu, kitą kartą ir t. t. bet veltui, nes buvęs priver­stas ponaičiuko klausyti. Jiems beeinant į šitą kalną, pasidarę nebe kalnas, bet „puikiausi“ rū­mai, neva dvaras su spindinčio­mis pro langus lempomis ir vi­dury buvę girdėti grojimas, šo­kiai ir nepaprastas ūžimas. Siu­vėjui pasidarę nebejauku. Įėjus į vidų, ponaičiukas siuvėją įsivedęs į atskilą kambariuką, stalą apkrovęs įvairiais gardumynais, patarnavęs kuo mandagiausiai ir t. t. Po to viso siuvėjas pradė­jęs siūti iš pateiktos jam medžia­gos, bet siūdamas nejutęs kaip siuva,tik paimąs ir pasiuvąs! Kei­stai atrodę siuvėjui tų rūmų žmo­nės, nes akyse bestovėdami, per­simainydavę iš vieno pavyzdžio į kitą. Nepasijutęs siuvėjas, kaip gėrybėse begyvendamas ir siuvi­mą užbaigė. Ponaičiukas siuvė­jui, kaipo atlyginimą už darbą, pripylęs maišiuką aukso. Siu­vėjas tokį turtą gavęs, su didžiau­siu džiaugsmu išsiskubinęs namo, bet išėjus iš rūmų pasirodę jam, kad ilgai čia truko, nes atėjęs rudenį, o dabar jau pavasa­ris. Siuvėjas kiek paėjėjęs atsisėdo po karklynu, ir neiškentė į mai­šiuką nepažiūrėjęs, bet vietoj aukso — radęs anglis. Siuvėjas labai per­pykęs, kad tokį ilgą laiką darbe išbuvęs, nieko gero namiškiams neparnešiąs, paėmęs anglis iškra­tęs ir palikęs. Parėjęs namo pa­sipasakojęs namiškiams visą sa­vo nuotykį, paėmęs maišiuką ir dar kartą pakratęs, bet šiuo kar­tu iš maišiuko iškritęs auksinis, šimto rublių vertės pinigas. Ta­da siuvėjas susipratęs negerai pa­daręs, bėgo atgal į tą pačią vie­tą, kur buvo anglis iškratęs, bet nei pinigų, nei anglių neradęs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *