Įdomi, istorinė mūsų krašto vieta

Įdomi, istorinė mūsų krašto vieta
Jonas Velička „Įdomi istorinė mūsų krašto vieta“ // Trimitas. – 1928, Nr. 7, p. 244-245;

Pilaitės, ant kurių Gediminas žuvo. — Kas po pilaitėmis yra. — Rasta mūras, kaulų, senų geležinių daiktų. — Gedimino kalnas ir Čerkakalnis. — Po juo tvirtos geležinės durys, kurių dar niekas neatidarė. — Seniausia bažnyčia, kurią Vytautas statė.

Nuo Veliuonos miestelio, gal kokia pora kilometrų į vakarus, dešinėje Nemuno pusėje prie pat vandens yra vietos žmo­nių vadinamos „Pilaitės”. Kaip žinoma, Veliuonoje ant tų pilaičių 1340 m. iš antros Ne­muno pusės, pirmą kartą varto­jamu parakiniu šautuvu buvo nukautas Didysis Lietuvos ku­nigaikštis Gediminas. Tai labai svarbi istorinė vieta. Bendrai dabar tos pilaitės atrodo taip nedidelė kalvelė, matyt su­pilta, apaugusi krūmokšniais. Aplink kalvą eina iškastas di­delis ir platus griovys, į kurį iš Nemuno buvo prileidžiama van­dens, kad būtą priešui prie pi­lies sunkiau prieiti. Tas pilaites kasinėjant rasta ištisas mūras žemėje. Iš to galima spręsti, kad tas mūras, tai pilis, kuri apipilta žemėmis sudarė kalvos išvaizdą, o, tos kalvos viduje buvo kam­bariai, kuriuose slėpėsi senovės lietuvių kariuomenė nuo priešų. Ten pat rasta įvairių kaulų ir šiaip geležies padarų. Dabar ta Lietuvai taip šventa vieta yra visų apleista, užmiršta ir visai baigia nykti. Prieš kelis metus vienas dvarininkas gavo iš valdžios leidimą toj kalvoj remontuoti sau garlaivį ir tuo laiku bekasant rasta suminėtieji palaikai. Be to pačiam Veliuo­nos miestelyje yra du, formos atžvilgiu, gražūs kalnai vienas „Čerkakalnis„, kitas Gedimino kalnu vadinamas. Čerkakalnio dešiniajame šone, skaitant Nemuno tekėjimu, yra labai tvirtos gele­žinės durys, kurios buvo net du kartu jau atkastos (1,5 met­ro po žeme), tik neatidarytos. Abu kalnai, kaip Čerkakalnis taip ir Gedimino kalnas, yra atatinkamai vietos pagražinimo draugijos pagražinti, gėlėmis ir paminklais.

Į Gedimino kalną žiūrint iš šono, gaunasi taisyklingas kapo vaizdas.

Veliuonos bažnyčia senumo atžvilgiu seniausia Lietuvoje. Ji yra statyta Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy­tauto rodos 1421 metais. Taigi jai jau 500 metų su viršum. Per didįjį karą ji buvo gerokai ap­šaudyta ir išimta nuo pietų, pu­sės didysis šv. Petro varpas, kuris pasižymėjo nepaprastai gražiu balsu. Be to, ir dabar dar du likusieji varpai labai gražiai skamba; apylinkėj tokių nėra. Pats Veliuonos miestelio pava­dinimas yra įvairiai žmonių aiškinamas.

Vasaros metu garlaiviu Ve­liuoną aplanko ekskursijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *