Karžygių kalnas

Karžygių kalnas
D. „Karžygių kalnas“ // Trimitas. – 1931, Nr. 32, p. 6285;

Pro Jurbarką, šilus perkirpusi, teka Mituva. Jos statūs skardžiai šlėkais apsodinti, žėri veidrodžio atošvaistomis prie Jurbarko sienų. Seni Vasilčikovo rūmai, didelis sodas, dūli ant Mituvos kranto. Gar­sių rūmų griuvėsiai mena praeitį ir skaudžios tikrovės paliesti, lyg ašaromis verkia, kai ryto saulė žai­džia upės topolių šešėliuose.

Pro bažnyčią, miestelį perkirtusi, vingiuojąsi Imsrė, sriauni upelė. Dilgės ir karklai svyruoja jos kran­tuose, o ji pati Jurbarką nuplovusi, krinta Mituvos glėbin ir abi sese­rys, abi legendomis apsuptos, Ne­mune skandinasi, krantus sudildo.

Prie Jurbarko, Imsrės apsuptas, stovi Bišpilio kalnas. Bišpilis, Vištpilis, vadina jaunieji tą kalną, o se­neliai pasakas legendas atsiminę, gali pasakyti daug legendų apie garsų Bišpilj. Tokia legenda pasa­kodama senų žmonių.

Prie Bišpilio kalno, apylinkėje, kiek apima klaidžiodamos žmogaus akys, už šlekų, už girių buvo ketu­ri dvarai, keturios pilys. Balti, rau­doni bokštai spindėjo dangaus mėlynose mariose įkritę ir praeivio akį viliojo. Užklysdavo į pilis ku­nigaikščių bičiuliai, medžiotojai, jų ąžuolų pavėsyje, sidabrabarzdžiai vaidilos dainas posmuodavo, seni kariagos žygių pasakas sakydavo.

Su visais, su keleiviais, užklys­davo ir priešai ir jų akis viliodavo bokštai. Ir dažnai viliojo kryžeivių akis, dažnai Mituva Ir Imsrė krauju paraudavusios, puldavo į Nemuną, į mėlynas Baltijos marias skubėdavo.

Vieną kartą iš visų keturių šalių, kaip audros vėjai, užpuolė pilis priešai ir veltui kariavo narsūs karžygiai, veltui ginklai suokė. Pilis išgriovė, karžygius, kaip žalio šilo pušis, suklojo. Tik moterys ir maži vaikai liko giriose pasislėpę.

Kai priešų arklių žvengimo nebe­sigirdėjo, susirinko moterys, aprau­dojo lavonus, karžygius apgarbstė. Devynias dienas, devynis mėnu­lio užtekėjimus moterys ir mylimo­sios verkė vyrų ir mylimų, o dešimtą visus į vieną gilią duobę užkasė ir su priekystėmis, su saujomis, supy­lę aukštą kalną, Bišpiliu pavadino. Ilgai buvo jo viršūnėje skylė, iš kurios girdėjosi vaitojimas, karžy­gių ginklų skambėjimas. Pro kal­ną pradėjo bėgti moterų, mergelių ašaros, iš kurių paplūdo Imsrė. Im­srė, siaura ir vingiuota, įplaukė į Mituvą, o šioji į Nemuną.

Mituva didelė plati, Nemunui Im­srės ašaras supila, o Nemunas vi­sus krašto vargus, visas ašaras ne­ša į mėlynėn nubridusias marias. Dabar abi seserys, bėga pro Jurbarką, miškus supjaustę, verks­mo ir ilgesio dainą dainuoja; Tik Nemunas abi ramina, o rytais sau­lė ir nuo topolių, nuo gluosnių ašaras sugeria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *