Papilio kalnelis

Papilio kalnelis
K. Tyla „Papilio kalnelis“ // Ateitis. – 1943, Nr. 240, p. 2

Gražiojo Rubikių ežero pietiniai krantai daugiausia aukštesni ir sta­tūs. Ypač jie paaukštėja prietryčių pusėje. Čia, Bijeikių kaimo laukuo­se, iškyla to pat vardo net aukšto­kos kalvos. Viena žemesnė kalvų grupė, atsiskyrusi gilesniu tarpekliu (tarpkalviu) sminga į Rubikių eže­rą, bet, įstrigusi tarp Rubikių ir Dusyno ežerų, sustoja ir sudaro gražų pusiasalį. Pusiasalis būtų, kaip ir dauguma Rubikių ežero pu­siasalių, jei ne jame esąs stačiais šlaitais kalnelis, vadinamas Papilys. Įkopus į kalnelį, atsiskleidžia gra­žūs vaizdai į ežerus ir apylinkes.

Papilys charakteringas ne tik sa­vo vardu, bet savo viršūnėj ir šlai­tuose esančiu žemės sluoksniu, per­tekusiu medžio degėsiais. Be to, ta­me sluoksnyje yra nemaža plytų, puo­dų ir apdegusių kaulų gabalėlių. Taip pat paviršiuje ir giliau yra daug apdegusių akmenų.

Visi šie radiniai leidžia manyti, kad čia kadaise yra buvusi gyvena­moji vietovė, kuri vėliau buvo su­deginta. Kad kada ten būtų buvę trobesiai, niekas nepamena. Tik ūkininkas Švalkus, 85 m. amž., ku­rio sklype yra minėtoji vietovė, pa­pasakojo tokį padavimą.

Kadaise Rubikių ežero vietoj buvę Anykščiai (tas pat sakoma pada­vime ir apie Rubikių ežero atsiradi­mą). Ant šio kalno stovėję gražūs rūmai, kuriuose gyvenęs šio krašto valdovas Papilys. Jis mirdamas pra­šęs jį palaidoti šiame kalne. Jo pra­šymą palikuonys įvykdę ir palaido­ję Papilį šiame kalne, įdėję į auksi­nį karstą. Nuo to laiko kalnas ir buvęs pradėtas vadinti Papiliu.

Kad kalne yra auksinis karstas, žmonės tikrai tikį, nes atsiranda norinčių tą karstą išsikasti. Pasak ūkininko Švalkaus, kartais po nakties randąs kalną iškasinėtą.

Kadaise kalnelio, matyti, būta aukštesnio. Dabar laiko ir žmonių jis yra apgriautas. Apie jo apgriovimą leidžia manyti tas faktas, kad jo viršūnėj žemė su degėsiais yra pa­viršiuje (dirvožemyje), o kalno šlai­tuose — apie 60 — 90 cm gilumoje.

Daugiau Papiliui pažinti šią vasa­rą apylinkės „prievolininkai“, vado­vaujami Burbiškio pr. mokyklos ve­dėjo Grigo, šiauriniame Papilio šlai­te iškasė apie 1,5 m gylio duobę, kur rado aukščiau minėtų daiktų ir pastebėjo tokį žemės susidėstymą:

  1. dirvožemio sluoksnis (tamsi, limpanti žemė) apie 20 cm,
  2. grynas molis apie 35 cm,
  3. žemė su degėsiais — apie 35 cm,
  4. smėlis — apie 25 cm ir dar giliau vėl grynas molis.

Degėsių atsiradimas 60 — 90 cm gilumoj leidžia spręsti, kad kalnelis apgriautas ir kad vietovė sudegusi senesniais laikais. Žinoma, apie kal­nelio — Papilio archeologinę ir isto­rinę vertę galėtų tiesą pasakyti tik šios srities specialistai. Todėl Papilys prašyte prašosi archeologų ir istorikų rankos.

Dabar Papilio kalnelis yra aria­mas ir sėjamas, o tuo, žinoma, jis yra griaunamas. Jo apsauga turėtų susirūpinti atitinkamos įstaigos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *