Raulo tvirtovė

Raulo tvirtovė
D. Verėnis „Raulo tvirtovė“ // Ateitis. – 1943, Nr. 240, p. 4

Varėna garsi šilais, gražiausiais Lietuvoje baravykais ir keliaujan­čiais smėlynais. Dažnas Varėnos apylinkes su jos smėlynais net šau­niu vardu pavadina: tai Lietuvos Sachara!

Sachara, gal ir ne Sachara, bet vis dėlto įdomi vieta. Įdomus, retai kur sutinkamas smėlis, visiškai minkštas, švelnutis; kai jis drėgnas, tai visai geltonas, išdžiūvęs visiškai pabalsta, kartais panašus į sniegą savo baltu­mu ir vėjo blaškomuoju keliavimu. Varėnos smėlis keliauja. Vėjas jį ne­šioja, kaip žiemą sausą sniegą. Iš Varėnos smėlio susipusto „smėlio pusnys“ aplink ėglius (kadugius), ap­link tvoras ir kitas kliūtis.

Varėnos smėlis yra padaręs nema­žai nuostolių apylinkės gyvento­jams ir dar daugiau jų padarytų, jei čia būtų mažiau medžių, šilų. Vi­sa laimė, kad Varėnos smėlynuose gerai dera lietuviška pušelaitė. Kai kuriose vietose, tiesa, ji čia didelė neužauga, pažemiu keroja, bet yra ir į didelius medžius, į pušynų girias išaugusių. Tokių čia buvo. Tokių, gerokai praretintų, tebėra ir šian­dien. Jei ne medžiai, ne miškai, tai Varėnos smėlynai būtų, ne tik ne viena kaimelį, bet ir pačią Varėną užnešę, užpustę. Būtų galėję atsi­tikti, kaip yra atsitikę su romėnų miestu Leptis Magna Libijos Sacha­roje. Tas miestas, Leptis Magna, smėlio visai buvo užpustytas, šimt­mečius po smėliu gulėjo ir tik pas­kutiniais metais Musolinio įsakymu buvo atkastas. Leptis Magna daug įdomesnis miręs miestas savo archi­tektūra, skulptūra ir kitais meno paminklais, negu, sakysime, negyvas miestas Pompėja Vezuvijaus papė­dėje.

Varėna smėlynų miestelis, bet gy­vas, neužpustytas, nors apylinkė re­tai apgyventa ir gal ne viena sodyba praeityje ir čia buvo sunaikinta, užpustyta. Kad taip galėjo atsitikti, patvirtins ir čia aprašomas tikras atsitikimas.

Varėnos apylinkės, kaimai reti ir maži. Varėnų laukai, dirbama žemė yra tik atskiromis salelėmis, daube­lėse, tarp šilų ir smėlynų. Dera ten grikiai, šiaip taip bulvė užauga, jei vasara letingesnė, ir rugiai lubinuose sėjami, nors derlius labai menkas.

Apie 10 kilometrų nuo Varėnos miestelio į šiaurę seniau buvo du kaimeliai: Parūčiai ir Šiliniai. Parū­čiai buvo dažnai vadinami „Grumciniais“, nes jų laukai buvo kietesni, ne taip smėlingi, žemė kiek derlin­gesnė. Tuo tarpu Šilinių laukai buvo keliaujančio smėlio. Kiekvienas ūki­ninkas turėjo tiesiog visas marias plotų, bet duonos trūko. Dirbama buvo tik aplink sodybas, daržai ir kai kurios salelės šiluose, prie retų pelkių. Oficialiai šie kaimeliai buvo vadinami vienu vardu: Parūčiai I ir Parūčiai II. Tačiau vietos gyven­tojai Antruosius Parūčius visuomet tik Šilinių vardu vadindavo.

Dabar tikrieji Parūčiai išskirstyti vienkiemiais, o Šiliniai išblaškyti, smėlingieji laukai iš jų paimti, vie­toje jų duota žemės kituose kaimuo­se, gyventojai iškeldinti, liko tik pora ūkininkų buvusiuose daržuose, sodybose.

Kol dar Šiliniai buvo Šiliniais, gy­veno ten skurdus žmogelis, ūkinin­kas. Visi aplinkiniai vadino jį Raulo vardu. Pavarde niekas nevadino, daug kas jos ir nežinojo. Ir jo vaikai buvo vadinami ne pavarde, bet tėvo vardu: Raulo Jurka, Raulo Simas, Raulo Petras, Raulo Vinculka ir Raulo Marytė — tik taip buvo ir te­bėra vadinami jo sūnūs, dukterys ir dabar jau tolimesni vaikaičiai.

Šis Šilinių Raulas dažnai būdavo viso kaimelio ir apylinkės gyvento­jų pajuokos objektu. Kai kas jį lai­kydavo nenormaliu, nes jis retai su kuo kalbėdavo, o jei ką prasitarda­vo, tai vėl ne visi jį suprasdavo. Keistas buvo.

Keliaujantieji smėlynai slinko nuo Varėnės upės krantų Šilinių pusėn. Kasmet būdavo užnešama plati juos­ta derlingesnės žemės, dirbamoji žemė vis labiau siaurėjo. Pakrašti­niai rėžiai jau buvo užpustyti. Nevieras, Marčiulis ir Milinavičius pra­rado savo rėžius. Geltonavo gyvas smėlis. Buvusių dirvų pažinti nebe­galima.

Keliaująs smėlis priėjo prie Raulo rėžio. Raulas nusigando. Ilgai bėgi­nėjo išilgai savo lauko. Draskė plau­kus, aimanavo, pravirko. Ateina ma­tomas vagis ir atima jam žemę, kur augo grikis, net bulvė derėjo. Teks badauti…

Neįmanydamas ką kitą veikti, kaip kitaip savo auką nuo žlugimo apsau­goti, Raulas ėmė kirsti karklus, jų šakas ir versti prie savo rėžio. Vėjo nešamas smėlis, kaip sniegas, ties krūvomis suverstų šakų susilaikė, susidarė supustytas „kurontas“, il­gesni smėlio kupstai. Raulas čia vėl skynė karklus ir vertė į tą pačią vietą. Smėlis neperkopė užtvaros. Augo smėlio siena, o iš po sudrėku­sio smėlio iš karklo šakų ėmė dygti atžalos, darėsi gyva tvora, kuri dar labiau sulaikė slenkantį smėlį…

Pradžioje šiliniečiai juokėsi iš Raulo „kvailiavimo‘‘: „Žiūrėkite, Raulas „krepascį“ (tvirtovę) stato, su smėliais ir vėju kovoja… Kvailas žmogus, be reikalo vargsta…“

Tačiau Raulas, rankų nenuleisda­mas, dirbo toliau. Porai metų pra­slinkus, pavasarį sužaliavo aukšto­kas pylimas, ir smėlis daugiau per jo tvirtovę į dirbamą lauką nepriėjo. Raulas apgynė ne tik savo rėžį, bet ir kaimynų laukus, daržus ir patį kaimelį…

Raulo tvirtovė ir šiandien stovi. Ilgas, aukštas pylimas kiekvieną vasarą gražiai sužaliuoja. Smėlis skverbiasi į šakas. Siena auga, o už sienos žydi balti grikiai, mėlynuoja lubinai, ramiai gyvena Šilinių vien­kiemiai, Raulo sūnūs ir jų vaikai…

Raulo tvirtovė („krepascis“) tik tuo vardu vadinama, ir amžinai jo paminklas tuo vardu bus vadinamas. Raulo pavyzdžiu ėmė kiti karklais tverti savo pievas, laukus ir miške­lius. Net miškų žinyba valdiškus šilus žilvičiais apsodino, nes ir di­džiuosius šilus keliaująs Varėnos smėlis naikindavo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *