Užburto piliakalnio kariuomenė

Užburto piliakalnio kariuomenė

Rumbobių piliakalnio padavimas

B. Buračas "Užburto piliakalnio kariuomenė: Rumbonių piliakalnio padavimas // Žiburėlis. 1939 m. Nr. 3, p. 38-39;

Graži Dainavos šalis, didinga buvo jos praeitis, apie kurią dabar tik senos dzūkų pasakos byloja ir puikūs Dainavos piliakalnai gyvai mums liudija. Smagu pasi­dairyti gražioje Dainavos šalelėje ir miela pasiklausyti senųjų dzūkų porinimų apie garsiąją Dainavos šalies praeitį.

Iš Alytaus keliaudami šiaurėn vieškeliu arba plaukdami pavandeniu Nemunu, už devyneto kilometrų nuo Alytaus, atsidur­sime mažame Rumbonių bažnytkaimyje, kuris dabar jau niekuo daugiau nepasižy­mi, kaip dideliu ir gražiu senovės laikų pa­minklu — piliakalniu. O Rumbonių pilia­kalnis tikrai gražus pažiūrėti kaip iš arti, taip ir iš toliau; o ypač gražiai jis atrodo žiūrint nuo Nemuno kranto. Rumbonių piliakalnis yra ne pačiame Rumbonių bažnytkaimy, bet apie kilometrą nuo bažnytkaimio į šiaurės pusę; kairiame Nemuno krante jis kyšo aukščiau visų Nemuno krantų kalnų iškilęs. Rytinėj pilia­kalnio pusėj teka platus Nemunas, o šiau­rinėj — nedidelis Pilypo upelis. Tokiu bū­du senovėj piliakalnį padėjo nuo priešų ginti ir aplink jį apsupusieji vandenys.

Rumbonių vardas, anot padavimų, esąs kilęs nuo to, jog senovėj šiame piliakalny stovėję puikūs karalių rūmai su aukštu bokštu arba bone. Todėl ir ši vieta buvusi pavadinta Rumbonimis — „rūmų bonė“.

Kaip senų žmonių padavimai byloja, Rumbonių aukštąjį piliakalnį supylę nar­sieji Dainavos šalies kareiviai. Tame pat pi­liakalny, sako, esąs palaidotas ir jų galingasai karo vadas. Tačiau to vado vardo da­bar niekas nežino. Jeigu kada mūsų kraš­tui užeitų sunkūs laikai, reikia tik įspėti to kalne miegančio vado vardas, ir jis vėl kelsis su visa savo kariuomene ir apgins Lietuvą nuo priešų.

Rumbonių piliakalnio viršus yra ypatin­gai įdubęs; apie tą įdubimą žmonėse yra toks padavimas. Senovėj, kada žmonės die­vams ugnį kūreno, Rumbonių kalne stovė­jusi Perkūno bažnyčia. Vėliau, įvedus Lie­tuvoje krikščionybę, toji bažnyčia buvo už­keikta ir skradžiai žemę kalne prasmego. Kalno vidurys, kur bažnyčia prasmego, įdu­bęs liko iki šių dienų. Senesnieji žmonės dar atmeną, kad seniau to kalno viršūnėje bu­vusi be galo gili duobė, kurion metus akme­nį, tas ilgai riedėdavęs kalno požemiais iki atsimušdavęs į kalne esančios bažnyčios va­rinius varpus. Akmeniui atsimušus, var­pai liūdnai, liūdnai, kaip raudote raudoda­vę giliuose kalno požemiuose.

Dabar nebėra piliakalnio viršūnėje kiau­rymės, nebeskamba graudingieji stabmel­džių bažnyčios varpai ir niekas nepaste­bėjo, kada prisikėlė Dainavos šalies kariai, bet seni seneliai mano, kad jie tikrai yra padėję mums iškovoti nepriklausomybę ir laisvę. Kaip padavimas sako, kada reikės, jie mums ir vėl padės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *