Žvilgsnis į Kurtuvėnų apylinkes

Žvilgsnis į Kurtuvėnų apylinkes

Žemaitijos kalneliai ir ežerėliai

B. Buračas „Žvilgsnis į Kurtuvėnų apylinkes“ // Ateitis. – 1943, Nr. 331, p. 3-4

Nuo Šiaulių ligi Bubių šauna stygos tiesumu Joniškio — Tauragės plentas, kuris čia nutiestas 1836 — 1858 m. Ties Bubiais plentą per­kerta sraunioji Žemaitijos upė Duby­sa, kuri išteka iš Jonelaičių ežeriuko, netoli Kurtuvėnų bažnytkaimio. Du­bysa savo vardą gavusi nuo to, ka­da senovėje milžinų gadynėje ant Jonelaičių kaimo Alkos kalno gyve­ną du biesai milžinai. Kartą tuodu biesai abu susikibę nuo Alkos kalno pasileidę bėgti. Kur juodu bėgę, toje vietoje atsiradusi upė, kuri ir buvusi pavadinta Dubysa, o žemai­čių tarme tai reiškia du biesus, ar­ba velnius.

Nuo Dubysos prasideda gražiosios Žemaitijos kalvos. Gražiausios kal­vos ir kalneliai Kurtuvėnų apylin­kėj. Tokių gražių vietelių ir visoje Žemaitijoj nedaug rastume. Tad neveltui šį kampelį nuolatos lanko įvairūs savo krašto grožio mėgėjai ir vasarotojai. Tik pasiekus ties Bubių piliakalniu Dubysą, krašto vaiz­das žymiai pasikeičia. Čia prasideda kalnuotosios Kurtuvėnų apylinkės, kurios tęsiasi net ligi Ventos ir toliau. O tų kalnų kalnužėlių, ežerų ir ežerėlių šioje apylinkėje paberti tikrai nepašykštėta. Čia, kur tik bekeliautum, taip ir leidies nuo vieno kalno ant kito. Lygumų čia nėra. O tarpkalniuose daugiausia tvosko net po kelis netoli vienas kito didesnius ir mažesnius ežerėlius. Ežeruose, kaip veidrodžiuose, atsispindi amžinai žaliuojančiais pušy­nėliais apaugę kalneliai, piliakalniai ir alkvietės, kurių Žemaitijoj gana daug matyti.

Kurtuvėnų apylinkė įvairiais didėsniais ir mažesniais ežerėliais yra turtingiausia visoje Žemaitijoje. Visų jų vardų nė nesuminėti. O žymesniųjų ežerų vardai tokie: Bijo­tų, Pabijotų, Bulėnų, Dūkšto, Gieluvos, Širvio, Švynės, Raudų, Kurtuvos, Kumpis, Gambučių, Jautmalkių, Vainagių, Vėžežeris ir kiti. Tačiau visi tie ežerėliai gana nedideli, tad jų visų bendras plotas toli neprilygtų vienam Rėkyvos ežerui. Apie kai kuriuos šios apylinkės ežerus žemaičiai pasakoja įdomių pasakoji­mų ir padavimų. Tarp kalnelių ir ežerėlių dunkso atskirai išsimėčiusios smulkių Že­maitijos ūkininkų sodybos. Šioje apylinkėje, kaip ir kitur Žemaitijoj, matome daugybę įvairiai pagražintų kryžių ir koplytėlių. Vieni jų styp­so pakelėse ant aukštų medžio paramų, kiti parioglinti ant akmenų arba medžiuose įkelti. Kryžiuose ir koplytėlėse rymo žemaitiški rūpin­tojėliai kurių meisterių šioje apy­linkėje rasime ir dabar.

Kurtuvėnų apylinkė turtinga piliakalniais, milžinkapiais, alkvietėmis ir kitais svarbiais praeities paminklais. Pats Kurtuvėnų bažnyt­kaimis įsikūręs šalia piliakalnio, ku­riame buvusios senosios katalikų kapinės. Šio piliakalnio viršūnėj riogso sena koplyčia ir keletas palai­kių kryžių. Kita žymesnė Kurtuvėnų istorinė vieta — Girnikų kalnas, ku­ris yra apie trys km nuo bažnytkai­mio į šiaurę. Trečias didelis pilia­kalnis Dubysos krante, į rytus nuo bažnytkaimio. O ketvirta pilaitė pietvakariuose, ties Vainagių kaimu, kuri vadinama Vainagių pilimi.

Šios apylinkės piliakalniai ir kitos istorinės vietos apipintos įdomiais pasakojimais ir legendomis. Girni­kų kalną milžinų gadynėje supylęs milžinas, kuris čia ties Kurtuvėnais iškratęs iš savo žemaitiškų klumpių smėlį. Kurtuvėnų miestelis, anot žemaičių legendos, savo vardą gavęs nuo to, kad čia šio bažnytkaimio vietoj ant kalnelio milžinai kūrendavę ugnį. Nuo to ši vietovė buvusi pavadinta Kurtuvėnais.

Kurtuvėnai pavadinimą tikriau­siai gavo nuo Kurtuvos upelio, ku­ris išteka iš Bijotų ežero ir teka bažnytkaimio pakluonės rytine pu­se, o toliau įteka į Ventos – Dubysos perkasą. Kurtuvėnai žemaičių gy­venama vieta nuo priešistorinių lai­kų. Kurtuvėnų bažnytkaimi raštai mini jau nuo XV amž. Kurį laiką po žemaičių krikšto savo bažnyčios Kurtuvėnai neturėjo. Mikalojaus Jaugelavičiaus rūpesčiu 1495 m. Kur­tuvėnuose pastatyta pirmoji katali­kų bažnyčia. Ji buvusi medinė ir šiai apylinkei per maža. Dvarinin­kų Nagrodzkių pastangomis 1783 m. pastatyta dabartinė puiki mūro baž­nyčia, kokias turi tik didesnieji Že­maitijos miestai. O tokia didelė ir graži bažnyčia be didelių išlaidų pa­statyta daugiausia šios apylinkės baudžiauninkų rankomis, kurie bū­davo prievarta telkiami. Didžiojo karo metu prie Dubysos ėjo smarkūs mū­šiai, tuomet smarkiai nukentėjo Ir Kurtuvėnų bažnyčia, kurios nudegė stogas ir dar šis tas apgadinta.

Antroje kelio pusėje, prieš bažny­čia, matome Kurtuvėnų dvaro sodą. Sode yra keletas retesnių pietų kraš­tų medžių ir senųjų dvaro rūmų griuvėsiai, ant kurių mūro sienų matyti išaugą didoki berželiai. Gra­fų Pliaterių rūmų griuvėsiuose da­bar švilpauja šiurpūs vėjai.

Kitas šio dvaro įdomus pastatas — tai baudžiavos laiku svirnas. Šis pa­statas turįs jau apie 200 metų senu­mo. Puošnus svirnas primena seno­vės medines bažnyčias ir koplyčias. Žmonių pasakojimu, baudžiavų laikais šiame svirne buvęs dvaro te­atras, kuriame vaidindavę rykštė­mis priversti baudžiauninkai. Žmo­nių plakamasai lovys čia buvo ligi paskutinių laikų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *