Dviejų rašytojų gimtinėje – Paragiuose

Dviejų rašytojų gimtinėje – Paragiuose
A. Vilainis „Dviejų rašytojų gimtinėje - Paragiuose“ // Ateitis. – 1943, Nr. 192, p. 3

Į Lazdynų Pelėdos — Sofijos Pši­biliauskienės ir Marijos Lastauskie­nės gimtąjį dvarelį įvažiuoju ilgoka alėja. Vienoje jos pusėje aukštos drebulės, kitoje — liepos. Prieš akis pamatau medinį, vidutinio didumo namą su prieangiu — gonkomis, ku­rios iki pat stogo apaugusios vijok­liais. Durys į gryčią atviros. Kamba­rys tuščias. Tuoj krinta į akis daug paveikslų, tapytų aliejiniais dažais. Iš gretimo kambario pasigirsta žingsniai ir prieš mane atsistoja jaunametis, kokių 12 — 13 metų, baltais plaukais berniukas. Pasisvei­kinęs klausiu, ar negalima pamatyti rašytojos Lastauskienės.

— Deja, jau ji išvažiavusi. Jūs pa­vėlavote jau keletą dienų, bet aš jums pašauksiu savo mamytę, gal ji galės jums ką papasakoti.

Paprašęs sėstis, berniukas išeina, ir tuojau pasirodo jo motina, rašyto­jos Lastauskienės duktė. O. Prisienė. Pamažu labai nuoširdžiai išsikalbame, Jos motina dar ir dabar teberašanti. Turinti parašiusi keletą naujų be­letristinių kūrinių. Vienas stambus veikalas buvęs parašytas prieš pat šį karą. Jis buvo įduotas vienai lei­dyklai išleisti, tačiau bolševikmečiu buvęs dingęs. Paskutiniu metu jis surastas. Šio stambaus kūrinio pava­dinimas yra „Praeities miglos“. Ra­šytoja bandanti pavaizduoti savo namų 500 metų laikotarpį. Viskas, žinoma, subeletristinta, ir istorinių duomenų nedaug. Rašytoja Para­giuose nuolat negyvenanti. Dabar ji čia kurį laiką svečiavusis, dalyvavu­si paveikslo pašventinimo iškilmėse. Vėliau, žemaičių rašytojų sambūriui pagerbiant Lazdynų Pelėdą, dalyva­vusi jų literatūros vakare Šiuo me­tu ji išvažiavusi pas kitą savo duk­terį į Salus. Presienės vyras šio ka­ro metu yra dingęs, dabar ji čia gy­vena tik su savo trylikos metų sū­numi. Sūnus domisi menu ir medi­cina. Teko matyti keletą škicų, vie­ną kitą pieštą paveiksliuką ir nulipdytą žmogaus figūrą. Žinant, kad šis jaunuolis nėra lankęs jokios meno mokyklos, atrodo jį turint neabejo­tiną menininko talentą. Turbūt jam teks nueiti savo senelio, daili­ninko Ivanausko pėdomis.

Kambariuose matyti dar nemaža Ivanausko tapytų paveikslų. Jo pa­ties vykęs autoportretas, kur jis de­ga pypkę ir įžiebtoje šviesoje matyti veido atspindžiai. Lazdynų Pelėdos dar jaunutė galva. Keletas kitų autoportretų ir žymaus prancūzų dailininko Gireau kelių metrų aukš­čio paveikslas. Jame vaizduojamas vergės pardavimas. Pats originalas yra Prancūzijoje, Luvro muziejuje. Kopija padaryta vykusiai ir daro puikiausi įspūdi. Be paties Ivanaus­ko tapytų paveikslų, yra ir kitų dai­lininkų, vienas kitas vieno ukrainie­čio tapytas paveikslas. Porą paveiks­lų teko matyti iš XVII — XVIII amž. Atrodo, kad šis dailininkas pagal sa­vo gyventą laikotarpį nebuvo tinka­mai įvertintas. Juk tada mūsų kraš­te dar nebuvo gilaus meno suprati­mo. Todėl, rašant mūsų krašto me­no istoriją, gal būt, teks prie jo staptelėti.

Ta pačia proga tenka kiek susi­pažinti ir su ten esančiu šeimos ar­chyvu.. Turima gana senų, šeimą lie­čiančių dokumentų. Kai kurie jų su­rašyti dar senoviška gudų kalba, ro­dos, iš XIV amž. pabaigos ir XV pradžios. Turima keletas labai senų fotografijų, net Lazdynų Pelėdos senelių, kada pati fotografija dar neseniai buvo pradėta vartoti prak­tiškame gyvenime. Suprantama, ir drabužiai, kurie matyti fotografijoje, yra gana senoviškos mados. Be to, dar yra viena fotografija, kur Lazdynų Pelėda yra nusifotografavusi su Povilu Višinskiu. Fotografija ge­rokai išblukusi. Biografui, rašant platesnę Lazdynų Pelėdos ir M. Las­tauskienės biografiją, verta su esan­čiu šeimos archyvu susipažinti ir juo pasinaudoti.

Užkandę pietų ir pasikalbėję, ap­žiūrime patį dvarą. Gyvenamasis namas ne per didelis. Ilgis sudaro apie 10 sieksnių. Viduje yra apie 8 kambariai. Antrame aukšte yra įtai­sytas kambariukas, kuriame tarpais yra gyvenusi ir kūrusi Lazdynų Pe­lėda. Dabar šiame kambariuke atva­žiavusi apsigyvena rašytoja Lastaus­kienė. Namas, nors ir ne bet tam tikro remonto, čia stovi jau apie 200 metų. Žinoma, namai mediniai, nors ir dengti gontais. Pats dvaras esąs apie 500 metų senumo. Kiti trobesiai atrodo vidutiniškai. Kieme, priešais gyvenamąjį namą, iš rytų pusės yra gražus klombas, apaugęs dekoraty­viniais medeliais, tarp jų žydi dan­gaus mėlynės spalva dideliais krūmais išaugusios gėlės. Už klombo, pietų pusėje yra didelis sodas, kaip ir visur, išgadintas didžiųjų šalčių. Sodo viduryje yra dideli, dekoraty­viniais medeliais apaugę, akmenys. Ant jų buvę manoma pastatyti ko­kią nors meniškai gražią sta­tulą. Už sodo ir apie namus auga keletas senų šimtamečių medžių. Anksčiau čia buvęs vie­nas labai storas klevas, tačiau kažkodėl į jį dažnai trenkdavęs per­kūnas, todėl tekę šį medį nupjauti. Prie pat namų buvęs labai didelis, gal kokį 1000 metų turįs ąžuolas. Jo išpuvusiame viduje buvę galima pa­statyti nedidelį stalelį ir tilpti keletas žmonių. Ąžuolą beganydami pie­menys padegę. Norėta jį užgęsinti, tačiau jis buvęs taip įsidegęs, kad nieko nebuvę įmanoma padaryti. Net buvę iškviesti iš Tryškių mies­telio gaisrininkai, bet jau buvę per vėlu. Dabar šio ąžuolo jau nebėra. Ąžuolą labai mėgusios abi rašytojos ir jo labai gailėjusios. Netoli sody­bos vienur kitur matyti nedideli beržynėliai, miškeliai. Dvaras, be­rods, turi virš 100 ha. Bolševikme­čiu jis, žinoma, buvo išdalytas skly­pininkams, ir savininkams buvo pa­likta 30 ha norma.

Tryškių kapinėse aplankome Laz­dynų Pelėdai naujai pastatytą pa­minklą. Visuomenė kažkodėl šią mū­sų mylimą rašytoją vis dėlto ilgai buvo pamiršusi, nepastatydama jai tinkamo antkapio. Anksčiau, atėjęs į kapines, sunku buvo rasti, kur ra­šytoja palaidota. Dabar, nors pamin­klas ir kuklus, tačiau stilingas ir iš­siskiria iš visų čia esančių antkapių. Šiuo metu dar jis, kaip numatyta, neaptvertas geležine tvorele. Ant­kapis nepatogus gal tuo, kad jis savo dideliu akmeniu apglėbia visą kapą, net nebelieka vietos gėlėms. Paminklas pastatytas vietos visuo­menės sudėtomis aukomis, rodos, pa­gal vietos mokytojo Petrausko pro­jektą. Paminklas šiemet buvo pa­šventintas Telšių vyskupo, daly­vaujant didelėms minioms žmonių.

Miestelyje yra Lazdynų Pelėdos vardo gatvė, anksčiau buvo manoma statomąją pradžios mokyklą pava­dinti jos vardu ir įmūryti atitinka­mą lentą. Atėję bolševikai neleido tai įgyvendinti. Dabar, nors ši mo­kykla jau pastatyta ir joje mokosi ne tik miestelio, bet ir plačios apy­linkės vaikai, tačiau ji ir šiandien dar nesivadina jos vardu.

Tryškių miestelis per šį karą iš­degęs. Miestelio aikštėje ant aukš­to stulpo stovi šv. Florijono statula, kuri rankoje laiko vėliavą, nudažytą lietuviškomis spalvomis.

Bažnyčia sena. Jos altoriuose esą šventųjų paveikslai, atrodo, kilę iš XVI — XVII amž. Jų veidai tamsūs, drabužiai dengti skarda. Ko nors naujoviško nei miestelyje, nei baž­nyčioje nematyti. Tik pačiame rin­kos viduryje, prie užtvertos tvorelės stovi įtaisyta cementinė tribūna, iš kurios buvo kalbama mitingų ir iš­kilmių metu. Tokių tribūnų niekur neteko matyti. Ji yra vienintelė Žemaitijoje, o gal ir visoje Lietuvoje.

Jau visai vakarop palikome Tryš­kius ir išvažiavome Luokės link. Tenka pravažiuoti vieną kitą tar­pą miško. Prieš Kaunatavo bažnyt­kaimį privažiuojame rusų kaimus ir netoli kelio stovinčią medinę rusų cerkvę. Kaunatavo bažnyčia mūri­nė, pastatyta iš raudonų plytų. Jos šventoriuje yra kapinės. Viename kampe yra didokas rūsys, kuriame matyti sudėti karstai, o ant viršaus stovi didelis akmens kryžius su her­bu. Dauguma karstų metaliniai. Juose esą palaidoti kažkokie didikai, pirmieji šios bažnyčios statytojai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *