Pro Apuolę

Pro Apuolę
A. Džiugas „Pro Apuolę“ // Ateitis. – 1943, Nr. 196, p. 6

Saulė svilinte svilina ir auksu geltonina laukų javus. Kelio smėlis karštas. Jisai dulka ir, menkiausio vėjelio pagautas, puola tiesiai į pra­kaituotą veidą.

Ir kai įsileidi į slėnį, kur kunku­liuoja Luobos narsi upė, mielai su­stoji atsipūsti medžių pavėsy. Tankių šakų apglėbtas nejauti tropiškų karščių ir gaivinies upės vėsumu. O upė čia giliam slėny įmantriai vin­giuojasi.

Seniau, prieš daugel tūkstančių metų, kai ėjo storos ledų plutos per mūsų žemę, visas šis slėnis buvo pil­nas putojančio vandens. Ir neseniai ši nedidelė Luobos upelė, prisiminus senas gadynes, norėjo paūžaut, pasiaust ir išsiliet į senas vagas. Grieb­dama iš dangaus lietaus sruogas, ji ūžė, putojo, kas kart kilo aukštyn, mušėsi šniokšdama į krantus, griovė jų smėlį ir drumzlina puolė medžius, triuškino jų liemenis savo glėby ir pasišokinėdama norėjo pasiekti se­nųjų sodybų pamatus. Ir tiltą ji kaip vaikų žaisliuką nusinešė. Dabar žmonės vėl čia tašo rąstus ir pila žemes naujam tiltui, o keleiviai il­gai kankinasi, kol per brastas ir šabaštynus pasiekia antrąjį upės krantą.

Ir kai eini šiuo slėniu, šiais krū­mais, kaip tarzanas karstydamos ša­komis, pasijunti patekęs gilion seno­vėn, nes štai stovi prieš seną Apuo­lės piliakalnį.

Statūs upės šlaitai, supilti volai, dabar tankiais medžiais apaugę. Že­mėj įžiūri kažkokius griovio pėdsa­kus. Ne senųjų kuršių darbas tai, bet čia prieš dešimtį metų mūsų ar­cheologai rausėsi į žemes ieškodami praeities. Ir rado. Daug jiems apsa­kė kiekviena žemės sauja, kurioje tupėjo įkritęs nuo senųjų amžių grū­delis ar kokia puodo šukė.

Ilsėdamasis šitam pilies slėny, mintimi nuskrendu 1200 metų atgal ir matau čia nemažą kuršių miestą. O miesto tikrai būta nemažo, juk jame anais 853 metais žuvėdrų kara­lius Olafas su savo kariais apspito 15000 vyrų. O vieneriais metais anksčiau čia kitas karalius bandė savo kardą į šiuos senuosius mūsų krašto žmones. Danai girdėjo, kad turtingai čia gyvenama. Jų karalius Lothekundas čia siautėjo, kol kuršiai atėmė jo laivus, turtus ir vyrus…

Ši skurdi žemė su nuvytusią žole nieko dabar nesako apie didelius miesto turtus. Šie senieji kuršiai sa­vo laivais skrodė jūras šen ir ten ir, anot mūsų Simano Daukanto, jie pasiekdavę net Norvegiją. Jie plačiai prekiavo gintaru ir sukrovė didelius turtus, pasistatė daug stiprių pilių.

Dabar aš sėdžiu prie kuklios eglu­tės prisiglaudęs, o čia prieš dvylika šimtmečių buvo kuršių sostinė. Kur dabar pilis, kur verteivos su savo prekėmis, gintarais, kailiais, žuvi­mis?! Kur žmonių kuklutės šven­tyklos?! Jų mažyčiai namukai, pri­taikyti rudens darganoms ir jūros drėgmei?!

Išgarsėjusi savo turtais sostinė traukė vikingus. Ir sėdo į laivus pa­tys narsiausieji vyrai ir, ištroškę grobio, plaukė į rytus… Sugriovę Seeburgą (Gruobyną), atsibeldė čia Apuolėn. Aštuonias dienas apgulę puolė miestą, bet ąžuolo sienos, stori rąstai, kurių liekanas gali dar at­rasti Kauno Karo Muziejuje, atlaikė. Pavargo švedai, šitam slėny daug negyvų kūnų kinksėjo. Šituose skardžiuose buvo kariuomenės stovykla, kūrenosi laužai, kepė ant pasmeigtų pagalių žvėrys ir nusiminę žvelgė į pilaitę. Pailso jie, begriaudami sie­nas, o pilis vis stovi ir turtai guli ten skryniose. Šaukėsi visokiausių dievų, bet tie atsisakė padėti. Švedų tarpe jau buvo ir tokių, kurie buvo girdėję šventojo Ansgaro, Hambur­go vyskupo, šiaurės misionieriaus žodžius apie Kristų. Tada puolė melstis prie šio naujojo Dievo.

Bet ten pily jau aušo devintoji diena. Gynėjai, prie ąžuolinių sienų belaidydami strėles, besiųsdami į priešą ietis, akmenis, bepildami įkaitusią dervą, pavargo ir dalį savo vyrų paguldė. Ir maisto jau stigo tiekai vyrų… Tada jie atidarė pilies vartus ir bylojo švedų karaliui:

— Mums labiau patinka taika, ne­gu karas; mes norime su jumis tai­kytis.

Švedai dar norėjo kibti į pilį. Ta­čiau patiko švedams auksas ir si­dabras, kurį gavo iš gynėjų. Jie atidavė daug turtų, už kiekvieną žmo­gų, šiam mieste esantį, sumokėjo po pusę svaro sidabro. Tada vikingai, paėmę dar įkaitų, grįžo linksmi namo ir, atsidėkodami naujajam Dievui, pradėjo pasnin­kauti.

Čia, šitoje žemėje, yra keliavęs anas šiaurės tautų apaštalas šv. Ansgaras, apkrikštijęs Holšteiną – Šlezvigą, apaštalavęs Danijoje ir Švedijoj. Jisai buvo ir šitam mieste ir ten, anapus upės, kur buvo mies­to turgavietė ir kapinynas, bylojo apie krikščionybę…

Po keturių šimtų metų šis mies­tas jau buvo nebegyvenamas, turtai išplėšti, ir žemė, kuri buvo dirbama, užžėlusi.

Ir keistai vadino vikingai šią vie­tą — Apulia. Pirmasis Simonas Daukantas spėjo, kad tai dabartinia­me Apuolės kaime esąs piliakalnis — Apuolė, kurią vietiniai žemaičiai ištaria Apoule. Tik prieš penkiasde­šimt metų šią vietą nustatė prof. Volteris, o paskui (1931-2 m.) gen. Nagevičius, prof. Volteris ir prof. Nermanas čia kasinėjo ir rado bega­les mūsų senovės praeities, kuri ir dabar kalba apie mūsų aukštą kul­tūrą, klestėjusią prieš 1000 ir dau­giau metų. Nebylūs daiktai: grūdai, žirniai, puodų šukės, žalvariniai smeigtai, staklių pasvarėliai, sienų įtvirtinimai ir nuodėguliai, kurie dabar po daugel metų atskleisti ir išdėstyti Kauno Karo Muziejuje, ro­do sumaniai žmones gyvenus.

Kai tyliai išeinu iš krūmų, kai ko­piu skardžiais, kur gyveno ir grū­mėsi senoliai už savo teises, didi praeitis manyje tiksena.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *