Gilšės ežero paslaptis

Gilšės ežero paslaptis

Šarūno legenda

Gilšės ežero paslaptis. Gražioje Dzūkijoj Merkinės valsčiuje netoli Subartonių kai­mo yra neaukštas kalnas. Dzū­kai jį vadina Šarūno kalnu ir dažnai eidami pro šitą vietą se­nesnieji dzūkeliai baimingai žegnojasi prisiminę kadaise buvusį galingą, bet kartu ir la­bai žiaurų Dzūkijos valdovą Šarūną, kuris gyveno ant šito kalno ir su šalies gyventojais elgėsi kaip su gyvuliais. Daug metų vargo Dzūkijos šalies gy­ventojai su juo iki jis sunkią bausmę iš dangaus užsitarnavo, ir pagaliau Dievas jo pilį, jį ir jo kariuomenę žemėje prasmegdino. Tik pasaulio pabaigoj iš­kils žemės paviršiuje galingas Šarūnas atkentėjęs sunkią bausmę.

Ir dabar — pasakoja seneliai — kiekvienais metais, Joninių naktį galingas Šarūnas pasirodo šitam kalne ugniniu raiteliu pasivertęs, auksiniu kardu bemojuodamas. Tada ta­me kalne girdėti lyg kas gailiai vaitoja, staugia… Daugelis kal­ba, kad Šarūno kalne ar apylin­kėj grįždamas 1812 metais į Prancūziją Napaleonas su savo armijos likučiais paslėpė savo lobius — gryno aukso skrynią. Daug kas bandė šitų lobių ieš­koti, bet niekur niekas nerado, ir tie dideli lobiai dar ir dabar kur žemėje rūdyja, sako už­keikti jie yra ir jų niekas neras, tik tamsiais rudenio vakarais jie vaidinasi praeiviams, ir ne kartą grįždami Subartonių ber­nai iš vakaruškų matę tą už­keiktą auksą degantį, ten, di­džiulio raisto tankumynuose neišžengiamuose liūnuose, kur senovėje telkšojo ežeras vadinamas—Dzidziuliu, sako lieps­noja pinigai, o prie jų sėdi ketu­ri kipšai ir kursto ugnį.

Gilšės ežero paslaptis

Prie vieškelio vedančio į Masališkes, netoli Pagilšių kaimo yra 3 ha paslaptingas ežeras Gilšė. Senų žmonių pasakojimais, seniau ten ežero nebūvą, toje vietoje kur dabar ežeras, stovėjo garsaus bajoro dvaras. Bagotas ba­joras buvo, ir jis turėjo gražią dukterį; kai atėjo laikas duk­teriai ištekėti, jai ėmė pirštis daugybė piršlių — gražių ir bagotų, jos panorėjo ir vienas ne­turtingas kaimo bernų, bet no­rint bajoro dukterį, reikia turė­ti daug turtų, o jis jų neturėjo. Ir štai jis sumano nueiti po til­tu ir pasergėti važiuojančius tuo keliu turtingus pirklius. Vieną naktį jis nužudė kelis pirklius, pagrobė jų turtus ir pasipiršo bajoro dukteriai. Po kiek laiko įvyko jų vestuvės, bet neilgai jaunieji džiaugės savaja laime, po septynių dienų, sako, jaunųjų dvarą aplankė di­delė nelaimė.

Tą naktį bajoro dvare nak­vojo kunigas. Miega kunigas ir sapnuoja būk jį kas kelia, — Kelkis, jam sako paslaptingas balsas, ir važiuok į namus. Pakilo neramus kunigas su tarnu apsirengė ir išvažiavo. Važiuoja jie ir girdi smarkų bildesį, tik štai atsimena kunigas, kad jis pas bajorą pamiršo stulą ir brevijorų. Grįžta atgal. Sugrįžta at­gal ir mato keistą, reginį — ten, kur stovėjo pirmiau bajoro dva­ras, daba telkšojo, bangavo ežeras. O kunigo stula su brevijorum prie krašto plaukiojo ant staliuko išplaukę iš dugno.

Nuo to laiko banguoja čia ežeras. Tik tyliais vasaros vaka­rais, per vilnis matosi paskendę bajoro dvaro rūmų bokštai, ir girdėtis varpų gaudimai.

Valentas A. Gilšės ežero paslaptis // Diena. – 1934, Nr. 46, p. 2

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *