Girždutos kalno lobiai užkerėti

Girždutos kalno lobiai užkerėti
B. Buračas "Girždutos kalno lobiai užkerėti" // Jaunasis ūkininkas 1938 m. gruod., 8, p. 600-601

Garsi žemaičių Giržduta, senovėje buvusi tvirta pilis ir garbinga šventvietė. Kalnas turi dvi viršūnes. Vienoje kalno viršūnėje, kurioje dabar žymu tik klam­pi bala, sako, buvusi pagonių alka. Vieta esanti užkeikta. Kai šventųjų ugnį krikš­čionys užgesino, alkvietė kalno žemėn prasmego, o jos vieton stebuklingas eže­rėlis atsirado. Ir apkrikštyti žemaičiai Girždutą lankyti nesiliovė. Vieni slapčia naktimis aukas nešė, alkos ežerėlin me­tė, užžadus darė ir meldė dievų palaimos. Kiti gėrė ir mazgojosi kūną stebuklingu alkos ežerėlio vandeniu, prašė dievų sveikatos. Paskutiniu laiku ežerėlis vi­sai išdžiūvo ir užslinko. Dabar senieji žmonės bepasakoja garsiąją Girždutos senovę.

Jonas Juodis iš Varnių apylinkės pa­sakojo, jog seniau, kuomet Girždutos alkvietėj ežerėlis dar nebuvo išnykęs, žmonės naktį matydavo ežerėlio vandens paviršiumi pinigų skrynią plūduriuojant. Ant skrynios sėdi graži pana, o žalia jos šuniukas piktas tupi, užkeik­tą auksą saugo. Daug kas mėgino tą skrynią išgriebti, bet negalėjo. Užkeik­tas auksas nugrimsta dugnan ir aukso žvejotojus kartu gelmėn įtraukia. Kartą vienam žemaičiui prisisapnavo užkeiktasis Girždutos auksas taip apsi­reikšdamas. Nežinomas balsas pasigirdo ir sako: „Kas nori paimti Girždutos auk­so lobį, turi ateiti alkos kalnan pilna baž­nytine procesija, bet turi žiūrėti, kad ne­pamirštų nė vieno daikto reikalingo baž­nytinėms apeigoms“.

Kaip buvo apreikšta, taip ir padary­ta. Nuėjo iškilminga procesija į Girždutą, nusinešė visus bažnytinėms apeigoms reikalingus daiktus. Užsilipo ant kalno ir mato ežerėlio vandens paviršiuj plau­ko skrynia, ant skrynios sėdi pana, o šalia jos šuva. Atlaikė kunigas pamal­das. Bereikėjo tik užgesinti degančias žvakes ir jau būtų aukso kupina skrynia pati išplaukusi krantan. Viskas buvo at­sinešta, ko tik reikėjo bažnytinei proce­sijai, tik vieno daiktelio — žnyplių žva­kėms gesinti betrūko ir dėl to aukso pa­imti negalėjo. Sužvangėjo, suskambėjo ir aukso skrynia ežero dugnan nugarmėjo. O toje skrynioje, sako, buvę ir aukso raktai, kuriais esančios užrakintos Girž­dutos geležinės durys į kalno požemius. Kas tas duris atrakintų — įeitų kalno vidun ir išvaduotų užkeiktą karalaitę, o už tai gautų pasiimti aukso kiek pake­lia. Durys esančios kalno šiaurėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *