Įpilties piliakalnis ir Alkos kalnas

Įpilties piliakalnis ir Alkos kalnas
A. Pleškys „Įpilties piliakalnis ir Alkos kalnas“ // Trimitas. – 1927, Nr. 1, p. 18-20;

Beveik pačioje Šventosios ir Alkupio upės santakoje, už kokio šimto metrų nuo vieš­kelio einančio Liepojaus linkui, ant kranto dabartinio malūno kūdros, tarp tyrų lauktu stūkso nuogas, pasakingas, galingas se­nis milžinas, Įpilties piliakalnis. Iš. trijų pusių giliu vandeniu supa malūno kūdra ir tiktai iš ketvirtosios, šiaurvakarinės pusės, jis tesusisiekia su lygiausiais laukais. Iš šios pusės siauras, ma­tyt tam tyčia parengtas, kelelis, veda pilies vidun. Pilies (piliakalnio) vidus, arba kiemas yra kiek pailgas, turi 70 metrų ilgu­mo ir 35 metrus platumo ir yra apsuptas storu žemės pylimu. Šiaurvakarinis pylimas, žiūrint iš kiemo pusės, beveik du kartu atrodo aukštesnis už pietrytinį pylimą, einantį pagal malūno kūdrą. Paskutiniojo aukštis — maždaug dviejų metrų. Viršų viso to pylimo eina, kaip ir užakęs, neplatus griovys, kuris ga­li būti pėdsaku supuvusių storų ąžuolinių sienų. Išorės puse aplink piliakalnį gali būti apie keturis šimtus metrų. To pi­liakalnio šlaitų statumas pietų pusėje gali siekti 70° ir šiaurės pusėje apie 50°.

Įpilties pilis yra minima Simono Daukanto „Kalnėnų ir Žemai­čių istorijoje”. Sakoma, kad tą pilį kalavijininkai paėmė tarp 1260 ir 1265 metų, tuojau po sugrio­vimo Kraciaus pilies, kuri turė­jo būti kur nors netoli dabartinės Kretingos.

Kiek seniau ties ta pilimi, kaip pasakoja vietiniai gyventojai, buvę randama labai daug, dur­tuvų ir kitokių žalvarinių daiktų, o ypač daug jų esąs radęs ūki­ninkas Rupšas. Bet dar ir vi­sai nesenai ūkininkas Lengvys, ardamas savo dirvą netoli tos pilies, radęs septynis ar devynis virtinėn suvertus auksinius žiedus. Kitas ūkininkas Alonderis, že­mę ardamas radęs, kaip sakęs jo sūnus, geležies liejyklos iš­matų gabalą, visai panašios for­mos į kaladę. Ir dar vienas ūkininkas, ardamas užėjęs akme­nimis apgrįstą rūsį, kurį vėliau tais akmenimis ir užvertęs. Šen ir ten, kaip pasakoja įpiltiškiai, esą galima užeiti įvairių mūro liekanų. Todėl jie mano, ar gal būt pasakomis eina, kad kadai­se netoli Įpilties kaimo esą buvęs gana didelis Šventasis miestas.

Yra dar užsilikęs padavimas, (gal jų ir daugiau yra, bet ne­teko man girdėti) apie tos pi­lies kasinėjimą. Ta kasinėjimo vieta dar ir dabar tebėra ma­toma.

Kartą trys vyrai, ar tai turtų ieškotojai, ar tai paslapčių tyri­nėtojai, susitarė tą kalną nuka­sti ir ištirti visus pasakojimus apie paslėptus ten turtus ir ki­tas brangenybes. Jiems teka­sant, nuo Šventosios upės pusės atėjęs prie jų kažkoks „vokytoks” (vokietukas). Šis klausias: „Ką čia vyrai dirbate?”. Šie atsakę: „Ieškome ar nėra tame kalne paslėptų kokių turtų”. Tada „vokytoks” jau smarkiau pasakęs: „Kurį dabar pirmą rei­kės mesti!?… Turbūt tą dryžkelnį!”. Ir visi viena akimirka nuo to kalno pražuvę. Vienas atsidūręs netoli Lenkimų miestelio, kitas ties Darbėnais, o trečias — kažkokiam pušyne. Nuo to laiko iki šiai dienai niekas to kalno ir nedrįstąs dau­giau kasinėti.


Į rytus nuo Įpilties piliakalnio, už kokio kilometro, ant to paties Alkos upelio deši­niojo kranto stūkso, iš tolo gana puikiai atrodąs, žaliomis puše­lėmis apaugęs, senas Alkos kal­nas, gal būt kelis kartus senes­nis už paminėtąjį, garbingą, žilagalvį piliakalnį. Žiloje senovėje tas Alkos kalnas turbūt buvo apaugęs tūkstantmetiniais šven­taisiais ąžuolais, kurie pa­danges siekė, tartum dievams maldas ir skundus siuntė. Tam kalne, kuomet jis tebebuvo ap­augęs tais garbingais šventmedžiais, kūrenosi, niekad negęs­tanti, dievų garbei vaidelučių prižiūrima šventoji ugnis. O apie tą ugnį rinkosi mūsų bo­čių prabočiai, dievų valia su­žinoti ir išminties pasimokyti, čia rinkosi ir senas žilagalvis senelis ir jaunas narsus bernužė­lis ir mažas baltaplaukis vai­kutis, ir sena žilagalvė senuolėlė, ir jauna skaistaveidė mėlynakė mergužėlė, ir maža palaidaplaukė mergelė. Visi jie čia meldėsi, visi jie čia aukas aukojo ir visi jie karštai dievų prašė, kad juos apgintų nuo nuožmių, kraugerių „vokytių” — kalavininkų. Bet likimas visai ką kitą lėmė: žiau­rūs priešai iškirto garbinguosius ąžuolus, užgesino šventąją ugnį ir išblaškė nekaltas vaidelytes. Pasiliko tik vienas, iki šiai die­nai, visų apleistas, paniuręs, nie­kieno nesunaikinamas kalnas.

Prieš karą tame kalne rusai buvo pradėję statyti medinį bok­štą, kurį vokiečiai, okupacijos laikais, kiek paaukštinę ir už­baigė. Per visą savo viešpatavimą Lietuvoje iš to bokšto jie kažko žvalgėsi į žiemius, pietus, rytus ir vakarus, tartum ieškodami savo priešų rusų. Vokiečiams išsikrausčius iš Lietuvos, žmonės viena akimirka tą bokštą su žeme sulygino, ne­palikdami nė pėdsako. Ir šian­dien tą kalną besergsti viena vienintelė, aplūžusi, prie pušelių prisiglaudusi koplytėlė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *