Iš aukščiausio žemaičių kalno – Medvėgalio

Iš aukščiausio žemaičių kalno – Medvėgalio

Ryto rūkai jau sklaidosi. Prieš akis žaliuoja medžiai. Viena po ki­tos ryškėja pakelės sodybos. Didysis Žemaičių kalnas Medvėgalis pava­sario spalvų išmargintas iškyla, tarytum milžinas.

Išsukame iš vieškelio, pro vieną kitą sodybą artėjame tiesiai prie di­džiojo kalno. Jis, kai arčiau įsižiūri­ma, atrodo ne vienas. Viso jų trys. Tik turi vieną papėdę, o viršuj išsi­šakoja savo skiauterėmis. Jos turi net atskirus savo vardus.

Iš vakarų pusės kalnas nestatus. Lipame lėtai. Akiratis pamažu pla­tėja. Kaip džiugu širdžiai, matant tokius plačius laukus, lygumas, iš­kylančias kalvas.

Artėjant prie viršukalnio, matyti senos kapinaitės. Keli kryžiai. Pra­žydęs alyvų krūmas. Dar ryškūs ka­pai, ir ten jau ant pražydusio žiedo supasi peteliškė. Jos dar drėgni sparnai, neišdžiūvę. Ji neskraido. Tik saulės šiluma ją pažadins nuo violetinio žiedo.

Jau pačioje didžiojo kalno viršū­nėje. Ir kokia puiki ta Žemaičių že­mė! Štai, ten už laukų ir girios stūkso vienas, antras, trečias… de­šimtas bokštas, Šatrijos, Dyvyčio, Aukštagirio ir Kaštaunalių kalnai tam milžinui lyg gretimos sodybos. Jos pačios, rodos, dar labiau įvairi­na tą žalią mūsų žemės erdvę. Iš daug matomų stūksančių bokštų tik dalis mūsų akiai yra pažįstami: Laukuvos, Šilalės, Tverų, Varnių, ten, turbūt, bus Rietavo. Toliau grandinė jau nutrūksta. Tiesa, dar matyt vienas kitas bokštas, bet jis jau nebežinomas; jo viršūnė slepiasi kažkur tolumoje už Žemaičių trakų ir gojų.

Saulė vis labiau kyla. Ji savo spinduliais geria paskutinius mir­gančius rasos lašus. Greta mūsų stovįs šlaite medis tingiai bejudina sa­vo lapus. Mažas paukštelis judriai šokinėja nuo vienos ant kitos šakos.

Akys, rodos, lyg pavargsta. Jos čia pat po kojomis mato žalią veją. Ry­tų pusėje ryškios pilies liekanos. Statūs krantai. Aplinkui dar supa vienas kitas volas — griovys. Čia vėl pilies kalno krantas krinta statmeniškai po keliasdešimt metrų. Paleistas akmenėlis ilgai krenta ne­sustodamas.

Tolumoje matyti lyg koks šešėlis. Jis greitai artėja klonio takeliu. Už valandėlės jis jau kopia į kalną su savo mažu berniuku. Mažasis savo didžiąją kelionę į kalną pradeda drąsiai ir greitai. Tačiau jo kojos greit pavargsta. Berniukas tada ro­poja visomis keturiomis. Gelsvos jo garbanos blizga, kaip paauksuotas šilkas. Jis pailsta visai. Tada tėvas jį pasiima ant rankų, ir abudu lėtai artinasi į viršukalnę. Tarpais jie su­stoja, ilsisi. Jų akys klajoja tuose pačiuose Žemaičių toliuose. Kartais tėvas jam pirštu rodo toli stūksan­čius bokštus. Jis kažką jam tyliai vis pasakoja ir pasakoja. Pagaliau jis jau pačioje viršukalnėje. Dabar jis nuleidžia berniuką vėl ant žemės. Tėvas vis dar dairosi. Tačiau maža­sis berniukas sau susiranda naują pasaulį. Čia iš žalios vejos stiebiasi pražydusios laukinės gėlės. Jis nusi­skina vieną žiedeli. Žiedas mažutis, tik penki išsiskleidę lapeliai. Tačiau jo spalva tokia puiki, mėlyna, kaip ir pats dangus. Neilgai džiaugėsi ber­niuko akys. Jis ištiesia savo mažutę ranką nusiskinti kitą rusvą žiedelį. Tupėjęs ant jo auksinis drugelis pa­kyla ir skrenda. Greit jis pamato, kad tokių drugelių: baltų, rusvų, taškuotų skraido daugybė ant šio didžiojo kalno. Visa žalioji veja ju­da, nors vėjas jau ir nutilęs. Ten ro­poja vienas po kito vabalėliai. Štai, vienas ropoja skarota smilga; jis greit nukrenta, tačiau tuo pačiu stiebeliu tuojau kopia kitas toks pat mažutis vabalėlis. Po plačiu, išsiskė­tusių lapu pasislepia žaliasis voras. Jis, turbūt, čia lauks, kol ateis ru­duo, kada jis savo paslaptingų siūlų rezginiu galės aprėpti visą šį didįjį milžiną. Jį tada besutrukdys rudens kaukią vėjai, varydami tamsius de­besis su lietumi. Kai mažasis berniukas savo pasau­lyje vis suranda naujų reginių, su jo tėvu mes dabar išsikalbame. Jis šį kalną lanko jau ne pirmą kartą. Ten, šiaurėje, kur prasideda kalno papėdėje raistas, esąs paslaptingas kelias — kūlgrinda. Jis per neiš­brendamas balas vingiuoja, tęsiasi iki Paršežerio, Lūkšto ežero pelkių, Varnių. Dar ir dabar esą galima matyti kai kur neužneštų pačiame pa­viršiuje akmenų. Šis kelias esąs vie­no dviejų metrų pločio. Šalimis ga­lima matyti storų ąžuolinių polių, kurie saugojo, kad kelias neišgriūtų. Vietomis jis apaugęs samanomis, apneštas dumblu. Kai kur ant šio grindinio žaliuoja mažutės nuskurdusios eglaitės ar berželiai. Ši kūl­grinda esą kaip tik tas pats pa­slaptingas kelias, kuriuo, kaip sako padavimas, išėjusios anos drąsiosios moterys, kai pilis buvo apgulta sve­timos kariuomenės. Jos tada pasa­kiusios: „Mudvi galiva!“ Tai reiškia, kad jos gali išeiti iš pilies ir paprašyti apgultiesiems pagalbos. Nuo „Mudvi galiva“ yra kilęs ir pats pi­lies vardas — Medvėgalis.

Ir daugiau pasakų ir padavimų ei­na apie šį kalną. Pasakojama, kad čia vidunaktį pasirodą keisti raite­liai. Tada atsiveriančios pilies an­gos, kalnas nušvintąs keista šviesa. Paskui pasigirstąs skaidus ragas ir staiga viskas dingstą ir nutylą. Pa­sakojama, kad čia yra paslėpti dide­li lobiai. Matyti, yra buvę žmonių, kurie tai pasakai tikėjo. Kalno šlai­te ir viršukalnyje matyti išraustų duobių. Ant kalno bolševikai užrioglino didelį stebėjimo bokštą.

Ir kalno šlaite esančios kapinaitės turinčios savo istoriją. Čia nedide­lio dvarelio savininkai laidoję miru­sius savuosius. Kapinaites pašventi­nęs pats Žemaičių švietėjas vyskupas Valančius. Atlikęs šventinimo apei­gas, jis ir pats kopęs į didįjį kalną. Mes nežinome, su kokiu jis jausmu žvelgė nuo šio kalno į Žemaičius. Ką jis galvojo apie didįjį senosios Že­maičių kultūros paminklą — pilį. Tačiau viena yra tikra, kad jis jau tada pradėjo tradicinį mūsų tautos švietėjų lankymąsi šioje Istorinėje šventovėje. Maironis — mūsų atgi­mimo dainius iš šio kalno ieškojo savo mūzai įkvėpimo. Šio kalno di­dybei jis paskyrė ir vieną kitą savo poezijos posmą. Vaižgantas taip pat kelis kartus su nušvitusiu veidu ko­pė šio didžiojo kalno šlaitais.

Ten šlaitu vėl įkopė du jauni žmo­nės. Jie čia valandėlę pasidairę nu­sileido į kitą kalno pusę. Už valan­dėlės nužingsniavo žemyn ir tėvas su savo mažuoju berniuku. Saulė jau dabar įžengė į savo didįjį pietų ke­lią. Ji, rodos, dabar kabo tiesiai viriš kalno viršūnės. Trumpas šešėlis nu­slysta nuo kalno briaunos. Nebejuda nė vienas medžių lapas. Keista vidu­dienio tyla įsiviešpatauja. Dabar, rodos, šis snaudžiantis milžinas pats savo didybe prabyla. Jo žodis neži­nomas, tačiau jis išplaukia iš senųjų amžių gelmių. Tai gal ne visiems su­prantama, bet tikra. Juk ir Egipte prie sfinksų ar prie piramidžių skraidančios mažosios smėlio dulkės byloja apie prieš tūkstančius metų buvusią didybę. Ir čia ant šio kalno kritęs kraujo lašas, įsisunkęs į jo žemę, padarė jį mums gyvą ir am­žiną.

Iš čia žvelgiant, mes matome, ro­dos, ne tik aukštą, giedrą dangų, plačias lygumas, kalvas, bokštus, bet, rodos, pažvelgiame ir į šio kal­no gelmes, kur slepiasi mūsų praei­ties garbė ir didybė.

Dabar, kai matyti takeliais grįžtą žmonės, kurie savo sielas pašventino šventadienio rimtimi, ir mūsų širdys čia susikaupia maldai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *