Istoriniai apsaugos vartai Darsūnišky

Istoriniai apsaugos vartai Darsūnišky

Istoriniai apsaugos vartai Darsūnišky. Trakų apskrityje, dešiniame Nemuno krante, prie Liutikės upelio žiočių glūdi nedidelis, bet labai senas ir garsios praeities Darsūniškio miestelis. Važiuojant į jį Kruonio vieškeliu keleiviui pirmiausia krenta į akį keisto sti­liaus senoviški vartai. Ant ketu­rių mūro stulpų iškeltas stogelis, o po juo lyg kokia koplytėlė su balkonėliu. Tai garsieji apsaugos vartai, pastatyti šv. Agotos gar­bei prieš 120 metų. Kai 1818 m. baisus gaisras nušlavė Darsūniš­ki, gyventojai griebėsi ne tik at­statyti miestelį, bet ir apsaugoti jį ateityje nuo stichinių nelaimių. Tuo tikslu miestelio pakraščiuo­se pastatė trejus apsaugos vartus: pirmuosius ant Kruonio vieškelio. Agotos garbei kad ji saugotų miestelį nuo gaisro nelaimės, ant­rus šv. Jurgio garbei, kad jis glo­botų gyventojų gyvulius nuo įvai­rių ligų ir epidemijų, trečius — šv. Kazimiero garbei, pavesdami jam ginti Darsūniškį nuo karo, maro, bado, potvynių ir kitokių nelaimių. Ir štai per visą šimtmetį Darsūniškio nė karto nepalietė di­delis gaisras, nenaikino laukų audros, liūtys ir krušos, net Di­dysis karas nesunaikino mieste­lio, glūdinčio už senų apsaugos vartų.

Jau XII šimtmečio pabaigoje Nemuno krante, prie Liutikės upe­lio, ant kalno stovėjo stipri pilai­tė, su aukštais kurorais, stačiais ąžuoliniais rąstais aptverta. Pa­davimai skelbia, kad pilį valdė narsus karžygis Darsūnas, kurio vardu vėliau buvo pavadinta pilis ir aplinkinės sodybvietės. O upelis gavęs Darsūno dukters Liutikės vardą, kuri jame nusiskandinusi, nenorėdama patekti į užpuolusių pilį kryžiuočių nelaisvę. Vėliau di­dysis kunigaikštis kažko supykęs ant Darsūno, atėmęs iš jo pilį ir atidavęs kitam tėvūnui. Iš pilies varomas žilagalvis Darsūnas me­tęs prakeikimą ir pasakęs, kad tada, kai po jo mirties sueis šim­tas metų, iš tos pilies neliks nė vieno rąsto. Po to jis nujojo į gi­rią ir nuo to laiko niekas daugiau jo nebematė. Bet jo pranašavimas išsipildė.

Darsūniškis senovėje buvo la­bai svarbus strateginis punktas ir susisiekimo Nemunu laisvės sar­gas. Pilies gynėjai kliudė kryžiuo­čiams keliauti į Nemuno aukštupį, skandino jų laivus, naikino plieno šarvais apsikausčiusius riterius. Todėl priešai daug kartų puolė Darsūniškio pilį, bet vis atkąsda­vo dantis. 1381 m. kryžiuočiai, pa­sitelkę daug riterių, Ridigerio, Elnerio ir Kuno Hattensteino va­dovaujami, puolė Darsūniškio pilį vasario 3 d. Visą savaitę pilies gynėjai vertė ant riterių galvų sunkius rąstus, akmenis ir ver­dančią dervą. Bet kai išsibaigė šios amunicijos ištekliai, jie pamatė, kad nepajėgs išsilaikyti. Tada pilį patys padegė ir požeminiais takais pasitraukė į apylinkės girias. Kry­žiuočių kronikos mini, kad per pi­lies šturmą žuvo 80 drąsiausių aukštakilmių riterių ir 300 karių, o laimėjo jie tik lavonus ir nuodė­gulių krūvą. Padavimas byloja, kad kryžiuočiams pasitraukus nuo pilies degėsių, iš girios atėjęs ži­las krivis ir verkiantiems žmo­nėms pasakęs: Šiandien sukako lygiai 100 metų nuo narsaus Darsūno mirties. Ir tuojau dingęs gi­rioje. Gal būt, tai buvo Darsūno vėlė, o gal jo vienintelis sūnus, kuris gyveno Darsūniškio girių ramovėje, lyg koks praeities skriaudos liudytojas.

Piliakalnis. Trakų apskritis. Kruonio valsčius. Darsūniškio kaimas
Piliakalnis. Trakų apskritis. Kruonio valsčius. Darsūniškio kaimas. V. Pryšmantas 1937 m. © Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

1418 m. Darsūniškis matė di­delį ir nepaprastai puošnų laivy­ną. Tai Jogaila su savo žmona ir dideliu pulku dvariškių plaukė į Veliuoną tartis su kryžiuočiais. Karaliaus laivyne buvę 17 laivų, stipriai apginkluotų ir išpuoštų brangiais kailiais ir audiniais. Virš karaliaus laivo buvęs raudono ak­somo baldakimas ir karališkoji vė­liava. Darsūnišky Jogailą pasitiko Vytautas Didysis, atplaukęs iš žemupio šešiais laivais. Valdovų pasimatymas įvyko ant vandens, o vėliau laivuose buvo surengta šauni puota. Ta proga valdovai gausiai apdovanojo Darsūniškio gyventojus: Vytautas išdalino jiems tris maišelius sidabro muš­tinių ir medžioklės ginklų, o Jo­gaila suteikė leidimą be mokesčių medžioti karališkose giriose. Ir vėliau, kol dar nebuvo plentų ir geležinkelių, o visas svarbiausias prekybinis susisiekimas ėjo Nemu­nu, Darsūnišky buvo didelė ir svarbi prieplauka Nemuno lai­vams. Prie uosto buvo dideli san­dėliai prekėms ir žemės ūkio ga­miniams. Šimtai laivų sustodavo Darsūniškio uoste. O dabar jau nė vienas laivas neatplaukia ligi Dar­sūniškio. Ir miestelis pamaži su­nyko, sumažėjo.

XVI šimtmety karalius Zig­mantas Augustas užrašė Darsū­niškį su visa seniūnija Barborai Radvilaitei, kuri buvo sumaniusi pastatyti pilį ir rūmus Nemuno krante ir keletą kartų buvo atsi­lankiusi Darsūnišky. Po jos mir­ties Darsūniškį valdė įvairūs mag­natai, bet jis visvien buvo laiko­mas karaliaus nuosavybe. Darsū­niškio seniūnija valstybės iždui mokėjo kasmet 1719 auksinų. Zig­mantas Jogailaitis Darsūniškiui suteikė privilegiją: miestui davė Magdeburgo teises, miškuose lei­do laisvai kirsti medžius kurui ir statybai. Tos istorinės privilegijos originalas ir dabar stropiai saugo­mas pas Pr. Baculevičių, o jei tas dokumentas kam parodomas, tai su tam tikromis ceremonijomis. Žiūrovas gali skaityti jo tekstą, čiupinėti pergamentą, bet tuo pat metu dokumento saugotojas tvir­tai laiko už senovinio atnspaudo ir nepaleidžia jo iš rankų. Mat, iš senovės yra užsilikęs paprotys: karališko dokumento nepaleisk iš rankų, nes neteksi privilegijų. Kartais tokius brangius dokumen­tus iš žmonių pagrobdavo finan­siškai numenkėjusių valdovų įga­liotiniai arba šiaip didikai, o ta­da atimdavo ir visas teises. Nors dabar tas dokumentas Darsūniškio piliečiams jokių privilegijų nebeteikia, tačiau tradicijos dar lai­komasi: antspaudas iš rankų ne­paleidžiamas. Todėl šio romantiš­ko dokumento saugotojas yra lyg koks anglų lordas, valstybinio antspaudo saugotojas, ginąs par­lamento teises nuo karaliaus pa­sikėsinimų.

Darsūniškio girininkijos Naginukų miške yra apie 200 pilka­pių, kurių kiekvienas turi iki 1,5 metro aukščio ir apie 6 metrus ilgio. Žmonės juos vadina prancūzkapiais. Sako, toje vietoje bu­vusios smarkios kautynės rusų su prancūzais. Rusams pasitraukus, prancūzai čia palaidoję savo žu­vusius. Kai kurie prancūzai čia užkasę daug aukso ir sidabro ir tuos lobius manę pasiimti grįž­dami iš Rusijos. Seniau žmonės pilkapių plote dažnai matydavę pinigus degant, daugelis ir ieško­jo tų lobių. Pasakoja, kad prieš keliasdešimt metų vienas žydelis pilkapiuose iškasęs didelį aukso lobį. Po to jis pardavęs savo lūš­ną ir išvykęs į Vilnių, kur nusi­pirkęs keletą namų ir labai pra­turtėjęs. 1915 m. prie Darsūniškio per Nemuną rusai buvo pastatę didelį tiltą, kurį sudegino bėgdami nuo vokiečių. Dar 1790 m. Darsū­nišky buvo 1417 gyventojų, 1860 m. jau tik 786 dūšios, 1936 m. — 810 gyventojų. Nyksta milžinka­piai, Nemuno potvyniai baigia griauti piliakalnį, nebežymu, kur buvo didžioji prieplauka. Laikas negailestingai naikina didingos Darsūniškio praeities liekanas, griaužia paskutinius jo didybės mohikanus.     

Baliūnas K. Istoriniai apsaugos vartai Darsūniškyje // Sekmadienis. – 1939, Nr. 11, p. 3

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *