Gražiųjų ežerų paslaptys

Gražiųjų ežerų paslaptys

Gražiųjų ežerų paslaptys. Gražioji rytų Aukštaitija labai turtinga ežerais, Zarasų, Utenos, Trakų apskrityse ir Ukmergės aps. rytinėje dalyje kiekviename val­sčiuje yra keletas ar keliolika eže­rų. Tačiau neginčijamas šios sri­ties rekordas priklauso Molėtų valsčiui. Jei giedrią dieną įlipsi į aukš­tą Molėtų bažnyčios bokštą, pa­matysi nuostabų reginį. Aplinkui spindi, žvilga dideli ir maži eže­rai, apvalūs, pailgi, vingiuoti ir šakoti. Iš bokšto aukštybės plika akimi galima suskaičiuoti apie 30 ežerų. Bet „ne tiek saulės kiek pro langą“, sako sena patarlė. Iš viso Molėtų valsčiuje yra apie 100 eže­rų. O kokie gražūs, skambūs jų vardai: Juodųjų ir Baltųjų Lakajų, Bėbrūnų, Kertojų, Išnarų, Raršių, Stirnių, Durių, Galonės, Lo­kės, Ilgio, Virinto ir t. t.. Ir kiek­vienas turi savotišką istoriją, visi apipinti legendomis, pasakomis, senų žmonių padavimais.

Prie Dubingių — Molėtų vieške­lio sliūkso didelis ežeras, vadina­mas Ežere. Bet seniau ji vadinda­vo Laumių ežeru, nes nuo jo gavo vardą ir prie ežero stvoįs Laumenų kaimas. Seniau Laumių ežeras buvo laikomas pakerėtu, pavojingu. „Vaikai, neikite į Ežerę laumės pagaus! Nemaudyk arklių Ežerėje — laumės suskiu apleis! Negirdyk karvių Ežerėje — laumės pieną atims!“, perspėdavo senieji pie­menis ir bernus. Mat, ežere buvo gausybė laumių, labai žiaurių ir kerštingų. Žmogus maudo ežere arklius — laumės savo seilėmis patepa kanapas. Arkliai gauna su­skį, sulysta ir nugaišta. Įbrenda į ežerą karvės — laumės iščiulpia pieną, ir karvės užtrūksta. Besimaudantiems laumės savo ilgais plaukais supančioja rankas ir ko­jas, ir šie turi skęsti. Kartą vie­nas bernas nutarė pasijuokti iš laumių. Jis buvo drąsus, stiprus, geras plaukikas, nesilsėjęs per­plaukdavo Siesarties ežerą išilgai. Bet čia vos nuplaukė keletą sieks­nių, riktelėjo „gelbėkit!“ ir nu­skendo — laumės įtraukė.

Užtat laumėniškiai mieliau ei­davo į tolimesnį Ilgio ežerą mau­dytis, o Ežerės vengdavo iš tolo. Ir pirčių nestatydavo Ežerės pa­krantėje. Nes jose besimaudant iš ežero ateidavo laumės ir žiūrėda­vo pro langelius. Kurį pamatydavo nuogą — tam bėdos neišvengti. Savo žvilgsniais vyrus laumės ap­leisdavo ligomis, moterims ati­davę vaisingumą. Bet ir dabar Laumių ežere maudytis gana pa­vojinga. Jis visas prižėlęs vandens vijoklių ir keistų maurenų. Tie au­galai, lyg kokie tinklai brendančiam pinasi tarp kojų, plaukiančiam trukdo judesius. Į tokius spąstus patekęs ir geras plaukikas nebega­li pajudinti rankų nei kojų, išsi­muša iš jėgų ir turi skęsti. Tas žoles žmonės vadina laumių kasomis.

Toliau tyvuliuoja gražus Lokės ežeras. Seneliai pasakoja, kad to­je vietoje seniau buvo girios, tarp jų aukštas kalnas, o ant jo pilaitė. Kartą girioje pasirodė didelė lokė, meška. Žmonėms ir gyvuliams ji nieko nedarydavo. Kopinėdavo iš drevių medų, rankiodavo uogas, kai pamatydavo uogaujančias moteris, atimdavo krepšelius ir surydavo uogas. Sužinojo pilaitės valdovas ir išėjo lokės medžioti. Surado, už­simojo mesti ietį, o lokė žmogaus balsu sako: „Nežudyk manęs, nes aš esu užkeikta kunigaikštytė. Leisk gyventi tavo girioje, kol baigsis užkeikimas. O jei mane nu­žudysi, didelė nelaimė ištiks tave ir tavo pilį“. Piktoji ragana tu esi! — suriko valdovas ir smogė ietimi lokei į krūtinę. Kai ši griuvo, su­drebėjo žemė ir visa giria, kalnas ir pilaitė prasmego, o toje vietoje atsivėrė ežeras, kuri žmonės pra­minė Lokės ežeru. Sako šv. Jono naktį ir dabar iš ežero iškyla mil­žiniška lokė ir rauda žmogaus bal­su, bet gaidžiui pragydus, ir vėl pasineria į gelmes.

Legendos sako, kad panašiai atsirado ir Lakajų ežerai. Čia gi­rioje gyvenusios dvi laumės, kurios laikiusios savo namuose šimtus žalčių ir lakindavusios juos pienu. O apylinkės gyventojai nuolat tu­rėjo nešti laumėms pieną jų žal­čiams lakinti. Už tai laumės kerė­jimais ir žolelėmis gydydavo žmo­nes ir gyvulius nuo įvairių ligų. Ta­čiau žmonėms įgriso nuolatinė pie­no duoklė. Laumes jie praminė pie­no lakėjomis. Vieną vasarą, kai karvės mažai pieno duodavo, žmo­nės visai atsisakė mokėti laumėms duoklę. Tada laumės apleido jų gyvulius ligomis: karvės visai už­trūko, arkliai, jaučiai ir avys gai­šo. Įpykę vyrai apsiginklavo ir nu­tarė laumes nugalabyti. Kai jie atė­jo į mišką, laumės juos pasitiko grasinimais. Bet vyrai nepabūgo ir puolė jas sugauti. Tada laumės išsitraukė iš užančių po žaltį ir juodaplaukė metė žaltį į dešinę, baltaplaukė į kairę, o kur žalčiai nukrito, ten atsivėrė ežerai. Juo­se nugrimzdo miškai, dirvos ir pie­vos, o laumės pranyko. Tuos eže­rus žmonės praminė Juodosios La­kėjos ir Baltosios Lakėjos vardais.

Išnarų ežeras tą pavadinimą gavęs dėl to, kad senovėje iš visų apylinkės miškų pulkai gyvačių šliauždavo prie to ežero ir į jį su­mesdavo savo išnaras. Bėbrūnų ežere senovėje buvę labai daug bebrų. Seniau Bėbrūnų, Lakajų, Stir­nių ir kiti ežerai priklausė Gied­raičių valdovams kunigaikščiams Giedraičiams, kurie griežtai draudė bebrus medžioti. Už nušautą ar spąstuose sugautą, bebrą brakonie­rius bajoras turėdavęs sumokėti 100 auksinių, o mužikui už tą nu­sikaltimą įkirsdavo 100 rykščių. Vėliau šie ežerai buvo padovanoti Giedraičių ar Inturkės bažnyčiai, išnuomoti Vilniaus pirkliams, o šie ir išnaikino brangius žvėrelius. O Galonės ežeras nukritęs iš oro. Kartą užėjęs baisiai didelis debe­sis. Žmonės išsigandę, kad jis ne­prakiurtų lyti arba ledais kristi ir meldę dievus nušalinti tą nelaimę. Bet debesis vis didėjo. Vienas senelis pasakęs: jei kas atspėtų to debesio vardą, tai jis nukristų, virstų ežeru. Žmonės ėmę spėlioti, įvai­rius vardus minėti. Pagaliau vienas sušukęs: „Ot, baisybė! Slenka, slenka ir galo nėr“. Staiga debesis nukrito ir pavirto ežeru. Mat, jo vardas buvo Galone.

Dar viena Malėtų apylinkės įdo­mybė, tai nepaprastas laukų akmenuotumas. Didelių ir mažų akmenų čia milijonų milijonai. Visos dir­vos jais nusėtos, didžiausios krū­vos sukrautos. Tai vis ledų gadynės palikimas. Bet seneliai porina, kad tuos akmenis velnias čia pa­sėjęs. Mat, kažkoks ponas, kuris valdė visą apylinkę, kartą su tuo velniu varęs biznį ir jį prigavęs. Velnias supykęs ir visus jo laukus prisėjęs akmenų, kurie kasmet dygsta, kaip javai. Ir tikrai velniška sėkla: ūkininkai kiekvieną ru­denį ir pavasarį talkomis renka ak­menis, kaip rinko jų tėvai ir sene­liai, bet visų išrinkti vis negali.

Baliūnas K. Gražiųjų ežerų paslaptys // Sekmadienis. – 1939, Nr. 4, p. 3

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *