Keletas istorinių vietų Lėvenos baseine

Keletas istorinių vietų Lėvenos baseine

Keletas istorinių vietų Lėvenos baseine. Už kokio vieno kilometro nuo Bigailių stoties (Subačiaus val.), žie­miu pusėje, yra Aščiagalių sodžius. To sodžiaus laukai prieina prie Lė­vens ir ant jo kranto yra didelis kal­nas, žmonių piliakalniu, vadinamas. Dažnai žmonės ant jo randa senovės metalinių pinigų ir įvairių senovinių ginklų ir įvairių senovinių ginklų lie­kanų. Pasakoja, kad seniau čia buvę dideli karai, ir panašių istorinių lie­kanų esą žymu ir daugiau vietų, ypač paliai Lėvenį, kur tęsiasi Žalioji giria.

Taip pat už kokių 2,3 km. nuo Karsakiškio, vieškeliu, kurs eina į Su­bačių, yra irgi įdomi archeologiniu atžvilgiu vieta. Vienoje vieškelio pu­sėje yra aukštas piliakalnis, kitoje senkapiai. Piliakalnis prieina prie Lė­vens ir jo pamate, išplovus vande­niui, matosi ąžuolinių grindų galai, iš vienos pusės piliakalnis gana aukštas, sunkiai užlipamas (tai, rodos nuo Lėvens pusės).

Kapai, labai seni. Sako, kad seniau (o gal ir dabar?) juos žmonės vadin­davę kryžiuočių kapais. Tos vietos savininku yra Kukenys iš Paketuvių kaimo (Kupiškio val.) Jis ją pirko iš kažkokios Ardenčiukės ir dabar valdo nemažą vienkiemį. Žmonės pasakoja, kad prisiklausęs apie tą vietą visokių pasakojimų, jis tikėjęsis iškasti pinigų ar kokio nors kitokio lobio rasti. Sa­ko, kad dėl to labiausiai tą vietą ir pirkęs. Jis labai nemėgstąs, jei kas, ta vieta domėdamasis, norįs apžiūrėti ar pasiteirauti. Tuo tikslu ir minimus grindų išsikišimus stengiąsis paslėpti, kad kas nors akių neatkreiptų.

Be to, Veluckių kaime dar gyve­nąs labai senas senukas (turįs apie 125 metus) ir jis daug įdomių dalykų apie tas vietas pasakojąs.

Taip pat, kažkur netoli esą labai įdomūs Ratkūnų kaimo kapai.

Buvusioje Subačiaus parapijoj, už kokių 8 — 9 km. nuo Subačiaus ir 12 — 16 km. nuo Troškūnų, netoli Rakutėnų kaimo, dvaro lauke yra trys milžinkapiai. Vienas iš jų esąs dides­nis už kitus du, ir sykį piemenys ant jo radę akmens kirvuką. Milžin­kapiai pakraščiais apaugę krūmais, o vidury grynas smėlys ir žvirgždai. Pro juos teka upelis, kuris prasideda kažkur miške ir įteka į Lėvenį. Vienas didesnysis milžinkapis ir upelis turi ir vardus, bet jie sužinoti neteko.

Šios visos žinios girdėtos iš žmo­nių. Man minimų vietų matyti neteko. Vėliau suteiksiu smulkių žinių.

Balys J. Keletas istorinių vietų Lėvenos baseine // Panevėžio balsas. – 1930, Nr. 33, p. 3;

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *