Padavimas apie Veliuonos piliakalnį

Padavimas apie Veliuonos piliakalnį

Padavimas apie Veliuonos piliakalnį

Padavimas apie Veliuonos piliakalnį. Veliuonos miestelis yra plačiai Lietuvoje pagarsėjęs mūsų didingos praeities liudininkais — piliakalniais, kurių čia yra net keletas. Šie piliakalniai, kaip ir paprastai visi šios rūšies žilos praeities paminklai, liaudies yra apipinti įvairiais pasakojimais ir padavimais. Apie vie­na šių Veliuonos piliakalniu, būtent, Pilies (Čerkakalnio) kalną, yra pasakojamas toks padavimas.

Tai atsitikę prieš didįjį karą. Vienas veliuonietis ūkininkas anksti pavasarį nuvažiavo į artimą Seredžiaus miesteli turgun. Nusivežė parduoti keletą pūrų avižų. Tačiau avižų iš ūkininko niekas nenupirkęs. Ūkininkas mieste­ly užgaišo ir kadangi dar kelias buvo klam­pus, tai tik vėlai naktį pasiekė Veliuonos miesteli.

Kelias iš vieškelio, einančio panemuniais, prieš kalną ėjo ties Veliuonos miesteliu. Čia, prasidedant kelio statumai prieš kalną, abipus kelio yra du senovės piliakalniai: dešinėj — „Piliakalnis“, kairėj — „Čerkakalnis“. Ūkinin­kas pasuko arklius prieš kalną. Bet vos tik vežimas įpusėjo ties Čerkakalnio viduriu, stai­ga arkliai nei iš šio nei iš to stabt! ir nei iš vietos. Ūkininkas šmaukštelėjo arkliams po botagą, panuksėjo, arkliai įtempę visas jėgas, mėgino vežti, bet vežimas net nekrustelėjo, tartum nematoma jėga laikė prie žemės jį pri­spaudusi.

— Na, kas čia per velniava! Turbūt, veži­mo ašis už ko nors užkliuvo! — galvojo ūki­ninkas, lipdamas iš vežimo.

Jis nespėjo iš vežimo išlipti, kai užpakaly išgirdo kaž kieno balsą:

— Tai kur, tėvai, taip vėlai važiuoji?

Ūkininkas krūptelėjo ir atsisuko. Į vežimo kraštą pasirėmęs stovėjo, keistai apsirengęs ir dar keistesniais nematytais ginklais apsigin­klavęs, aukštas stambaus sudėjimo vyriškis.

— Buvau turguj, vežiau parduoti avižų, — atsakė ūkininkas. 

— Na, ir ką, nepardavei?

— Nepardaviau. Prašiau po šešis auksinus, bet niekas nedavė.

— Gerai, aš visas avižas nupirksiu. Duosiu po dešimt auksinu už pūrą. Vežk artyn vartų! — rankos mostu parodęs į kalną, pasakė ne­pažįstamasis.

Ūkininkas pažiūrėjo rodoma kryptim ir la­bai nustebo: Čerkakalnio kalne matėsi iš di­džiulių akmenų išmūryti aukšti skliautai, o juose stiprios, geležimis apkaustytos durys. Šių durų čia niekad nebūdavo.

Bet dar labiau ūkininkas nustebo, kai, sek­damas savo pažįstamąjį vadovą, grūdų pūrą per duris įnešė į kalno vidų.

Kiek tik akys apima, abiejose kalno pusėse stovėjo eilių eilės raitų, nuo galvos iki kojų ginkluotų nematytų, karių. Visam kalne viešpa­tavo ramybė, nes visi kariai, sėdėdami balnuo­se ant arklių, miegojo… Miegojo ir jų žirgai, galvas žemyn nuleidę.

Nepažįstamasis nusikabino nuo diržo ragą ir ėmė trimituoti. Ir staiga visas kalnas suju­do, sukruto. Pabudo kariai, sužvengė žirgai; kalbos, juokas ir ginklų skambesys susiliejo i vieną ūžesį.

Prie ūkininko greit priėjo vienas puikiai apsiginklavęs karys.

— Ar šiandie Švento Jono diena? — sku­biai paklausė.

— Ne, dar ne šiandie, atsakė ūkininkas.

— O-o, — sudejavo karys, — tai dar ilgai mes čia turėsim būti. Kad šiandie būtų buvusi Švento Jono diena, tai mes būtume išjoję iš šio kalno tėvynės vaduoti!

Tai pasakęs, karys atsisuko į kalno vidų ir riktelėjo:

— Dar ne laikas: ne šiandien šventojo Jo­no diena!

Ir vėl pamažu kalne ėmė viskas rimti. Už­migo kariai, nuleido žirgai galvas, vėl visas kalnas pasinėrė į gilų amžių miegą… Ūkininkas atsiėmęs už parduotas avižas po dešimt auksinų už pūrą, laimingai parvažiavo namo.

Bakanas J. Padavimas apie Veliuonos piliakalnį // Mūsų rytojus. – 1936, spal. 13, p. 4

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *