Padavimas apie Vilnių ir Nerį

Padavimas apie Vilnių ir Nerį
B. Buračas "Padavimas apie Vilnių ir Nerį" // Trimitas 1940 m. nr. 26, p. 641;

Prieš šimtus metų Vilniaus apylin­kė ūžė šlamėjo be galo ir be krašto žaliuojančiomis giriomis apaugusi. Anuomet dar nei Vilniaus miesto ne­buvo. Tenai tarp aukštų Panerių kal­nų buvo supiltas aukščiausias pilies kalnas ir pastatyta jame aukščiausioji Lietuvos pilis. Toje pilyje gyveno milžinų karalius, galingiausias milži­nas Vilnius ir jo žmona Neris.

Kartų milžinas Vilnius patyrė, kad jo šalį puldinėja plėšrūs kaimynai, žudo nekaltus gyventojus ir naikina jų turtą. Supyko galingasis milžinas ir nusprendė nedorus priešus su­drausti. Vieną gražų rytą milžinas Vilnius išėjo į pilies kiemą ir gar­siai trimitavo tauro ragu. Tokiu bū­du šaukė pilin visus Dainavos šalies bernužėlius, jaunus raitininkus, sku­biausiai susirinkti į didžią pilį.

Surinkęs kariuomenę, milžinas iš­jojo į tolimas šalis sudrausti piktų kaimynų, kurie puldinėjo ramų kraš­tą. Milžino žmona liko namie saugo­ti pilies židinio ir pavaduoti savo vy­ro krašto valdymo reikalais.

Milžinas su savo raitininkais ilgai kovėsi tolimose šalyse, daug žemių nukariavo, šimtus priešų paklojo ir daug turto atėmė. Kai pasaulio kraštą prijojo — pasuko atgal namo į savo tėvynę. Grįžę į savo žemę, pamatė joje baisaus priešo pėdsakus. Kur tik pažiūri — nei pažinti nebegali — viskas išnaikinta, sugriauta, sudegin­ta ir išplėšta. Likę tik lavonai, krau­jas ir pelenai.

Sutrimitavo milžinas garsiuoju tau­ro ragu, bet į balsą niekas niekur neatsiliepė. Tuomet milžinas jojo tie­siai į savo pilį patirti apie savo žmoną. Vilniaus pilis buvo sugriauta, su­deginta ir su juoda žeme sulyginta. Pilies kalnas priešų ir savų lavonų nuklotas. Narsūs kariai gynėsi visi ligi paskutinio ir žuvo, bet priešui nepasidavė gyvi. Tarp, jų žuvo ir gražioji milžino žmona Neris. Milžinas Vilnius su savo kariais surankiojo visus žuvusiųjų kūnus, su­dėjo aukštame pilies kalne ir garbin­gai palaidojo, supildamas ant jų dar aukštesnį kalną. Tas kalnas — tai dabartinis Tauro arba Gedimino kal­nas Neries ir Vilnios santakoje, ku­riame stovi aukštoji pilis.

Nuliūdo milžinas Vilnius netekęs tvirtos pilies ir klusnios žmonos. Pa­dėjęs kardą, atsisėdo netoli kalno ir graudžiai, graudžiai verkė. Iš milži­no ašarų susidarė upė, kuri ir buvo pavadinta žuvusios jo žmonos Ne­ries vardu. O toji vieta, kur milži­nas verkė — vadinasi Verkiai.

(Pagal Vilniaus lietuvės Ievos Jankūnaitės pasakojimą)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *