Senovė

Senovė

Senovė

Senovė. Mūsų krašto istorija nepilna. Bet prieš, savo akis turime daugybę dar gyvu senovės dvasiniu ir medžiaginiu liekanų, kaip tai, padavimų, pasakų, dai­nų, piliakalnių, kurganų ir kt. iš kurių istorininkas turėtų daug brangios me­džiagos.

„Kiekvienas akmuo ant lauko, kapčius ant rubežiaus, koplytėlė senutė, ar kryžius ant ežios — vis tai yra pa­minklai, vis apie senelių būdus, papro­čius žinių mums apsčiai duoda, sako Kondratavičius.

Mūsų valstybė šią svarbą suprato ir įvertino, nes dar pirmomis nepriklau­somybės dienomis įsteigė „Valstybine archeologijos komisiją“. Šiai komisi­jai turėtu padėti ir visuomenė. Jos uždavinys ieškoti ir nurodinėti istorines vietas, paruošti medžiagą platesniems sistemingiems tyrinėjimams. Atatinkamos įstaigos, turėdamos prieš save jau atliktus paruošiamuosius darbus, galės daug lengviau ir tiksliau atlikti savąjį. Šitaip elgdamiesi daug daugiau naudos padarysime, negu be jo­kios nuovokos, istorines vietas naikin­dami ir rastuosius daiktus sau namie slėpdami.

Rementiškių piliakalnis

Nuo Slabadų (Šakių aps.) bažnytkaimio 1 klm. į žiemos rytus ant kai­riojo Šešupės kranto yra piliakalnis. Jis savo vardo neturi, jį vadiną tiesiog piliakalniu.

Jau senai žmonės kalba, kad tai esąs prakeiktas uždumtas (žemių už­neštas) dvaras. Kas prieš tai tame dvare gyveno, koks jis buvo, niekas nežino. Tik jau kai jis buvo uždumtas, kalno viduryje likusi skylė. Leistis į skylę žmonės neišdrįsdavę. Atėjo į piliakalnį koks ponas (karininkas) su šunimi. Šuo žiūrėjęs į skylę ir vis lojęs. Ponas, šunį pastūmėjęs į skylę. Buvę girdėti, kaip šuo kovėsi su nežinomu uždumto dvaro gyventoju, bet greit šuo nutilo, o jo lavonas buvo išmestas pro skylę. Dabar jau ta skylė užgriuvusi. Piliakalnyje, sako, ir vaidindavęsi. Matarnų k. Kubilius ir Slabada Lauri­naitis (abudu jau mirę) vieną naktį Še­šupėje žuvavę. Staiga nuo piliakalnio pradėjo ristis į Šešupę kokie keisti gyvūnai. Vienas jų įšokęs į vandenį ir pradėjęs plaukti prie žuvininkų. Anuodu baisiai persigandę, šokę į krantą ir par­bėgę namo.

Dar ir dabar žmonės nesiliauja kal­bėję apie piliakalnio vaiduoklius. 1925 m. broliai N. ir dar du žmonės važiavo naktį pro piliakalnį. Ir visi keturi matė, kaip ant piliakalnio vaikšto du gyvu­liai, panašus i avį ar šunį.

Iš griūvančio kalno išgriūdavę įvai­riu daiktui balno kilpsaičių, šaukštų ir k. Ar šiaip, ar tarp, bet žmonės nebe pamato apie jį kalba, nes tarp kita ko išgriūva ir sutrukusiu plytų. O tos plytos liudija, kad kitados kieno nors čia būta. Piliakalnis turi apie 8-10 metrų aukščiu ir stovi Šešupės ir į Še­šupę įtekančio mažo upeliuko įtakos kertėje.

Matarnų miško kalneliai

Ties ta pačia vieta, tik kitoj Šešupės pusėj Matarnų miške yra keletas įvairaus didumo piltų kalnelių. Kalneliai supilti iš smėlio ir apaugę pušimis. Ku­riam tikslui jie supilti, žinių – nėra, ir apie juos niekas nieko nekalba.

Apie 1 kilom. nuo kalbamos vietos į vasaros rytus, ant kairio Šešupės kran­to tik apie 200 mtr. nuo pačios upės, miške yra greta viens kito 2 kalneliai. Kalneliai nedideli: sulig medžių viršūnėmis. Šalia kalneliu plynia (bala).

Apie pačius kalnelius niekas nieko ne kalba, bet ta vieta garsi tuo, kad koks sukilėliu vadas Skomskis per lenkmetį su savo kariuomene čia turėjęs tvir­toves. Esą dar ir dabar tos rūsys, ku­riose gyvenę ir slėpėsi sukilėlių kariuomenė, bet tų sklepų durys užgriuvu­sios, ir tiksliai kurioj vietoj niekas nepasako.

Nuostabų, kad nuo senų laikų apie čia kalbamą vietą pavasari, kada Šešu­pė ištvinsta, girdėti duslūs požeminio dejavimas. Dejuoja tik vandeningais pavasariais ir aukštai Šešupės vande­niui paklius. Paskutini kartą dejavo, rodos, 1924 m. 

Sako, prieš karą buvo atvažiavęs iš Naumiesčio kunigas, šventinti dejuoja­mos vietos, bet nieko negelbėjo: kai tik Šešupės vanduo aukštai pakyla, taip ir dejuoja. Vieni sako, kad tai netu­rinti vietos žmogaus vėlė dejuojanti, o kiti spėja, kad Šešupės krante esą dujų, ir kada vanduo pakilęs ima jas spausti tai jos verždamosi pro žemę į orą duo­dančios lyg ir dejavimo garsus. Arba jeigu krante yra užgriuvusios rūsys, tai vanduo, tekėdamas į rūsis, stumia pro žemes laukan orą ar kokias dujas, o tos verždamosi lyg ir dejuoją.

Antanaitis J. Senovė // Lietuva. – 1927, spal. 28, p. 4


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *