Anykščiai dabar ir prieš 400 metų

Anykščiai dabar ir prieš 400 metų

Anykščiai — gražus ir nema­žas miestas, tikrai vertas to var­do. Dabar jame yra apie 4500 gy­ventojų, didžiausias Lietuvoje vy­no fabrikas, veltinių fabrikėliai ir daug kitokių pramonės įmonių. Graži, didinga mūro bažnyčia, dide­lis geležinis tiltas per Šventąją, ge­ležinkelio stotis, gražiai išgrįstos betono šaligatviais nuklotos gat­vės, centre daug gražių mūro namų. Į miestą subėga iš apylinkės ke­letas svarbių vieškelių, todėl tur­gadieniais čia labai gyva prekyba. Čia pat garsusis Anykščių šilelis, prie jo nuostabi vasarvietė, daug naujų, puikių vilų ir žavinga apy­linkė. Tačiau Anykščiai neturi miesto teisių, kurias turi Kalva­rija, Jurbarkas arba toks menku­tis Kudirkos Naumiestis. Turistai ir svečiai, kurie iš senų kronikų žino Anykščių garbingą praeitį, stebi­si labai garsiai.

Anykščiai buvo garsūs jau prieš 400 metų. Jie su dvaru priklausė karaliui. Jau 1516 m. karalius Zig­mantas skelbė, kad Anykščių ba­jorus gali teisti tik jis pats, o Vil­niaus burmistras, tijūnas nei rak­tininkas neturi teisės imti iš anykštėnų jokių mokesčių. Anykščiai buvo svarbesni už Ukmergę, nes 1699 m. jie mokėjo arklių pašto mokesčio 65, o Ukmergė tik 40 auksinių. Ligi 1775 m. Anykščiuo­se buvo pavieto teismas. Karalius Stanislovas Augustas Anykščiams suteikė miesto teises ir herbą. O dabar štai jūs neturite nei burmis­tro, jus valdo viršaitis, kaimas globoja miestą. Kaipgi taip apsi­leisti? Juk tai stačiai nepatogu…

Tačiau anykštėnai dėl to nesi­jaudina. O kam, sako, mums tos miesto teisės reikalingos. Kai valdovai labai rūpinosi mūsų miesto garbe, tai karalius Zigmantas pri­trūkęs pinigų užstatė Anykščius Žemaičių seniūnui už 1000 kapų lietuviškų skaitikų. Dabar miestų burmistrai irgi užtraukia paskolas ant miestų galvos. Jei būtų mies­tas, reikėtų daugiau išlaidų, imtų didesnius mokesčius, įvestų griež­tesnę tvarką, o dabar mums ge­rai. Mus valdo kaimas, ūkininkai, bet ir rūpinasi ūkiškai. Kur mies­tui reikia, jie pinigų nesigaili: tvarko gatves, stato gerus tiltus, tvarko kurortą, bet vis taupiai, su mažomis išlaidomis, neapsunkina mokesčiais. Neturime miesto gar­bės, bet užtat ir skolų nepažįsta­me: kaimas moka valdyti miestą.

Kvarco kasyklos

Šiaurės pusėje, Anykščių mies­to ir Šeimyniškių kaimo laukuose yra garsios „baltojo aukso“ kasyklos… Baltuoju auksu anykštėnai vadina kvarco smėlį, iš kurio ga­minamas puikus stiklas. Tų kvar­co smėlio kasyklų plotas labai di­delis, jis užima apie 5 kv. kilomet­rus, Anykštėnai tvirtina, kad tai yra geriausios rūšies smėlis, ge­resnis už užsieniškį. Anksčiau stik­lo fabrikai už to smėlio centnerį mokėjo po 1,5 lito. Bet vėliau nu­mušė kainą ir dabar moka tik po 25 centus už centnerį. Bet kasyk­lų savininkai ir ta kaina gerai už­dirba. Anykščių auksas pavirs į tikrą auksą. Gražus tas Anykščių auksas. Jo kruopelės stambios, ašt­rios, kaip stikliniai karoliukai, ži­ba ir spindi, lyg maži deimančiu­kai.

Anykščiai, senovė

Įdomi Anykščių senovė. Atokiai nuo miesto stūkso trys piliakalniukai. Anykštėnai tvirtina, kad čia yra garsiosios Vorutos pėdsakai. Jie įrodinėja, kad ne Kernavėj, ne Liškavoj buvo Gedimino sostinė, bet ant šitų piliakalnių. Ir tiktai Mindaugo įpėdinis Traidenis per­kėlęs savo sostinę į Kernavę. To­liau už geležinkelio stoties dunkso Šventaragio kalnas, ant kurio se­novėje buvo šventosios ugnies au­kuras ir romuva. Joje gyveno kri­vis Šventaragis. Kai kartą gudai užpuolė romuvą, Šventaragis užsi­darė pilyje ir šaukėsi Perkūno pagelbos. Giedrą vidurdienį staiga apsiniaukė dangus, trenkė perkū­nas ir užmušė atėjūnų vadą. Ta­čiau priešai vis vien puolė pilį. Nenorėdami pasiduoti į nelaisvę, kri­vis, visi vaidilos ir vaidilutės šoko į degantį laužą ir žuvo jo liepsno­se. O visi pilies turtai nugrimzdo į žemę. Įsiveržę priešai nieko nelai­mėjo. Šią vietą 1906 m. kasinėjo Dr. Basanavičius ir surado daug įdomių senienų.

Bendrai, Anykščių apylinkėje Dr. Basanavičius iškasė daug ar­cheologinių vertybių. Varpelių, sa­gų, fibulų, puodų su degintų lavo­nų pelenais, ašaruvių, ginklų liku­čių ir žalvario papuošalų. Jis surinko čia apie 30 kaukolių ir išve­žė į Vilnių. Dėžė su kaukolėmis buvusi padėta prieangy, todėl vie­ną naktį Vilniaus vagiliai, įsibro­vę į butą, pagrobė ir tą dėžę, ma­nydami, kad joje yra vertingų daiktų. O kai atidarę pamatė kau­koles, nusigando, pametė dėžę vie­name priemiesčio kieme ir pa­spruko. Dar labiau išsigando žmo­nės, kurie rytą tas kaukoles sura­do. Tuojau pranešė policijai, o ši prie dėžės pastatė sargybą. Mies­te net pasklido kalbos, kad tas kaukoles pametė kažkoks burti­ninkas, norėjęs apleisti miestą ma­ro liga. Tačiau greitai Basanavi­čius atsiėmė iš policijos Anykščių senovės iškasenas.

Legenda apie Starą

Įdomus Liūdiškių piliakalnis, kuris stūkso tarp vėjo žarstomų smėlio kopų, retai apaugusių skurdžiomis pušelėmis. Aplink jį tikra Sachara. Padavimai byloja, kad senovėje čia gyvenęs narsus val­dovas Staras, kurio kita pilis sto­vėjusi ant jo vardu vadinamo Sta­rtų kalno. Startų pilaitėje gyvenu­si valdovo žmona ir dvi skaisčios dukrelės. Kai kun. Mindaugas su­tikęs priimti krikštą ir karaliaus vainiką, į krikšto iškilmes buvęs pakviestas ir Staras. Grįžtant jį pasitiko žilas krivis ir baręs už dalyvavimą iškilmėse, senųjų die­vų paniekinimą, grasinęs nelaimė­mis. Staras susigraudino ir pažan­dėje permaldauti dievus užrūstin­tus. Jis pasakęs: „Tegul dievai pa­tys nurodo sau tinkamą auką. Aš paaukosiu jiems tai, ką sutiksiu savo girioje grįždamas į pilį“. Val­dovas galvojo apie kokį žvėrį. Ta­čiau girios pakrašty jį pasitiko jo mylima žmona su vaikais, išėju­sių palaukti grįžtančio vyro.

Baisiai išsigando Staras, pama­tęs namiškius. Nieko jiems nepa­sakė apie savo priesaiką. Tris die­nas dūmojo, nieko nevalgė ir ne­gėrė, tris naktis akių nesumerkė. Bijojo užrūstinti dievus galinguo­sius, todėl nusprendė ištesėti paža­dą. Jis savo kardu pervėrė mie­gančią žmoną ir dukras ir sudegi­no jų kūnus ant laužo. Nuo to lai­ko jis neberado ramybės. Vis liū­dėjo, vaikščiojo po girias vienišas, su niekuo nesikalbėjo ir medžioklių nerengė. Žmonės jį praminė Liūdėtoju, Liūdžiu. Pagaliau jis abi pilaites pavedė valdyti savo bro­liui, o pats apsigyveno girioje, ten kur dabar stūkso Valupio kalneliai. Čia jis ir mirė visų apleistas. Ka­sinėjant Valupio kalnelius buvo rasti laibai didelio žmogaus griau­čiai, paguldyti aukštelninki, sudė­tomis kryžmai rankomis, o ant krūtinės padėtas kirvis, prie kojų — kardas. Senieji žmonės mano, kad tai nelaimingojo Liūdžio griau­čiai, palaidoti prieš daug šimtų metų. Daug šiurpių paslapčių sle­pia Anykščių apylinkės kalneliai ir smėlynai.  

Baliūnas K. Anykščiai dabar ir prieš 400 metų  // Sekmadienis. – 1939, Nr. 6, p. 5


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *