Barstyčių apylinkės

Barstyčių apylinkės

Barstyčių apylinkės

Barstyčių apylinkės.  Vandens paukščių karalystė yra prie pat Barstyčių (Platelių girininkijas ribose). Labiausiai verta dėmesio apie 40 hektarų dydžio pelkė. Čia yra įsikūrusi kelių šimtų porų kirų kolonija. Kirai — labai įkyrūs visaėdžiai paukščiai, prisi­taikantys prie įvairių gyvenimo sąlygų. Šalia jų kolonijos vi­sada įsikuria reti ir nykstantys paukščiai.

Jei pravažiavę senąjį Barstyčių miestelį pasuksite link Že­maičių Kalvarijos, aplankykite Žarnelės kaimą. Kalvotos, pel­kėtos, o kartu ir labai vaizdingos čia apylinkės — Žarnelės kraštovaizdžio draustinis. Viena iš labiausiai lankomų vietų šiame kaime — kalnelis, ant kurio palaidotas tragiškai žuvęs žemaičių poetas Vytautas Mačernis. Ant kuklaus paminklinio akmens iškalti prasmingi žodžiai: “Tu, žmogau, gyvenimo išsiilgęs/ Amžino — neamžinas esi”. Nuo čia ran­ka pasiekiamas Šarnelės piliakalnis. Jo šlaitai statūs, apie 13 metrų aukščio, apaugę medžiais. Nuo piliakalnio matosi pla­tus Šarnelės slėnis. Upelio pietiniame šlaite yra buvę senka­piai. Į šiaurę nuo piliakalnio matosi Alkos kalnas — senovinė religinių apeigų vieta.

Nuo Žarnelės ranka pasiekiama ir garsioji Žemaičių Kalvarija.

Bet, jei nuo Bars­tyčių pasuktum ne link Žemaičių Kal­varijos, o link Salan­tų, turėtumėt progą aplankyti Mikytų piliakalni bei Alka­kalni. Alkakalnis stūkso pačiame Pla­telių girininkijos pa­kraštyje, į pietus nuo didžiosios kelio kilpos, į rytus nuo jau nebenaudojamo žvyro karjero. Šioje vietoje nuo Barstyčių-Salantų kelio at­sišakoja žvyrkelis link Platelių. O šiau­rinėje Barstyčių-Salantų kelio pusėje matosi smėlėta kal­va, ant kurios — koplytėlė, žyminti buvusius mūsų pro­tėvių kapelius. Tai Užtakio kalnas.

Apylinkių tautosaka

Šių vietų tautosakos ka­ralius Anatanas Šleinius (1901 — 1992) yra pasakojęs, kad Mikytų ir Ma­riukių kaimuose gyveno bajorai. Kai jie sumanydavo pasi­linksminti, organizuodavo įvairias pramogas. Viena iš tokių buvo kasmet ant Užtakio kalno rengti raitelių kautynes. Vy­rai, pasiėmę į rankas medinius kardus, susėsdavo ant žirgų, užrišdavo jiems akis ir jodavo vienas priešais kitą. Tas vyras, kuris pirmas mediniu kardu suduodavo smūgį priešininkui, tai yra „užtikdavo” jį laimėdavo. Kartais raitelis, kuris pirmas gaudavo smūgį, pasipriešindavo ir tada prasidėdavo tikros kautynės. Žiūrovai, bijodami kraujo praliejimo, imdavo šaukti. kad jau užteks…

Na, o prie Alkos kalno, kurį iš visų pusių supa miškas, pasak A. Šleiniaus, buvęs mirties šulinys. Į jį nuleisdavo aukų prieš ją paaukojant dievams. Alkakalnis įspūdingas.

Mikytų piliakalnis (vadina jį Pilimi) yra šiauriau Barstvčių-Salantų kelio ant Mikytų-Kruopių kaimų ribos prie nu­kanalizuoto Šatos upelio aukštupio. Piliakalnis apaugęs stam­biais ąžuolais. Jo papėdėje auga kvapnūs gegužio viduryje žydintys saugomi augalai: daugiametės blizgės ir kt. Šis pi­liakalnis yra ant pačios Žemaičių aukštumos vakarinio šlaito ribos. Ta riba ypač ryški ir leidžiantis nuo Barstyčių link Sa­lantų tiesbrukiu grįsta stačia nuokalne, čia ir Žemaičių na­cionalinio parko riba.

Be jau minėtų Šarnelės, Mikytų kraštovaizdžio draustinių parke vertėtų aplankyti Stirbačių, Jazdutiskiškių, Pučkorių ir kitus draustinius, parko teritorijoje esančius kaimus ir mies­telius.

Žemaitijos nacionalinis parkas — visiems, kas myli gamtą, domisi ja, kas myli Žemaitiją.

Marija Jankauskienė „Žemaičių nacionaliniame parke” // „Žemaičių žemė“ 1994 m. Nr. 4, p. 31;


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *