Eigulių didvyriai ir pabaisos

Eigulių didvyriai ir pabaisos

Eigulių didvyriai ir pabaisos. Prieš kelioliką metų Pažaislio valsčiaus ribose buvo dveji Eigu­liai, du dideli ir savotiškai garsūs kaimai tarp Kauno ir Kleboniškių. Eiguliai II arba Aukštieji stovėjo ant kalno, arčiau VII forto rajo­no, o Eiguliai II arba Žemieji — pakalnėje, išsidriekę išilgai kai­riojo Neries kranto. Nūnai II Ei­gulių jau nebėra. Besiplečiąs Kau­no miestas įsibūrė juos į savo orbitą ir jų sąskaiton pailgino Jona­vos gatvę. I Eigulių sodybos dar tebestovi ant kalno, priklauso Pa­žaislio valsčiui ir džiaugiasi provincijos laisve. Tačiau ilgi Kauno pirštai jau tiesiasi ir prie jų, milžiniški klinikų pastatai dar labiau priartino miestą ir, gal būt, netru­kus šio kaimo vietoje bus tik nauja Kauno gatvė, o apie garsius Eigulių kaimus kalbės tiktai istorija.

Eigulių gyventojai nelabai nori miesto globos. Jie didžiuojasi praeitimi ir savo sodybų senumu. Sako, Kauno dar nebuvo žemės paviršiuje, o Eiguliai jau buvo di­deli ir garsūs. Ir tikrai šių gyven­viečių amžius yra labai ilgas, jis siekia net priešistorinius laikus. Eigulių kaimo laukuose surasta mezolitinė sodyba, o joje ir jos apylinkėse iškastą paprastų ak­mens ir titnago dirbinių: kirvukų, peilių, gremžtukų, grąžtukų, strė­lių smaigalių ir kitokių įrankių, kuriuos žmonės vartojo akmens amžiaus viduryje.

Eiguliuose gyveno žmonės se­nojo ir vidurinio geležies amžiaus laikais, apie kuriuos liudija at­kastas tų laikų kapinynas. III ir IV amžiaus kapuose Eigulių sody­bų gyventojai palaidoti labai įdo­miai, tvarkingai. Vyrai buvo pa­dėti galvomis į vakarus, moterys į rytus, rankos ištiestos pagal šo­nus. Tai parodo, kad to meto eiguliečiai turėjo laidojimo apeigas ir gerbė mirusius. Tik nežinia, ku­rios lyties atstovams buvo teikia­ma daugiau garbės, tiems, kurie atsukti veidais į rytus, ar tiems, kurie į vakarus — moterims ar vyrams. V—VIII amžiaus kapuo­se prie griaučių jau randama įvai­rių priedų. Prie vyrų galvų ir ko­jų padėta kirviai, peiliai, iečių ga­lai ir kitokie ginklai bei įrankiai. Moterų kapuose labai gausu puoš­menų: žalvarinių juostinių ir suk­tų žiedų, apyrankių, antkaklių, lazdelinių smeigių, įvairių spalvų ema­linių, stiklinių ir gintarinių karo­lių. Iš to aišku, kad ir prieš 1000 — 1200 metų mūsų pramotės mėgo skoningai pasipuošti, o mūsų pro­tėviai ne tik nedraudė joms da­binti savo grožį, bet dar skatino puošti savo tualetus.

Net ir tada, kai Nemuno ir Ne­ries santakoje išdygo galinga Kauno pilis, Eiguliai nenusileido naujajam centrui. Nes ten, kur dabar stovi didelis apleistas Eigu­lių piliakalnis, senovėje stovėjo stipri lietuvių pilis, žymiai senes­nė už Kauną. Padavimai byloja, kad tą pilį pastatęs kunigaikštis Eigis ar Eigulis. Kauno ir Eigulių pilys saugojo kelią į Aukštaičių krašto gilumą ir niekais pavers­davo kryžiuočių žygius. Jei kry­žiuočiams pavykdavo nuveikti Kauną ir atlaisvinti kelią Nemu­nu, tai Eigulių tvirtovės jie ilgai nepajėgė išgriauti: ji narsiai sau­gojo Neries vagą ir jos vandens kelią. 1362 m. kryžiuočiai, pasi­telkę Livonijos ordiną ir Europos riterius, paėmė Kauną, išžudė pi­lies gynėjus ir išgriovė pačią pilį. Tačiau už 4 kilometrų esančios Eigulių pilies jie jau nebepajėgė. paimti. Šioje svarbioje vietoje Eigulių pilis lietuviams liko kaip vienintelis atramos punktas. Taip ji, stipri ir nepajudinama, stovėjo netoli Neries dar 20 metų. 1379 m. kryžiuočiai puolė Eigulius, bet nepajėgė paimti. Narsaus kun. Kalnio vadovaujami eiguliečiai at­rėmė priešą ir privertė trauktis.

Eigulių piliakalnis
Eigulių piliakalnis. Piliakalnio papėdėje 2 a. namas su keturšlaičiu stogu. Pranas Juozapavičius 1970 m. © Lietuvos švietimo muziejus

Didžioji Eigulių tragedija įvy­ko 1382 m. balandžio 30 d. Kry­žiuočių mistras von Hattensteinas didelėmis jėgomis užpuolė pilį, kurios įgulai vadovavo Kalnius. Dvi dienas kryžiuočiai nuolat pul­dinėjo, bet sienų išgriauti negalė­jo, nors pilį gynė tik 120 vyrų, iš kurių vėliau 40 žuvo, 40 buvo su­žeistų ir tik 40 dar valdė ginklą. Balandžio 30 dienos anksti rytą priešams pavyko priartėti ir pa­degti medines pilies sienas. Tačiau ir dabar jos gynėjai nepasidavė; liepsnų deginami, kryžiuočių vyly­čių ir kardų užtverti, jie pasiryžo prasimušti arba garbingai žūti. Atidarę degančius vartus jie puo­lė priešą ir žuvo nelygioje kovoje drauge su pilies valdovu Kalnium. Tiktai du sužeistus gynėjus kry­žiuočiai paėmė į nelaisvę. Pilis su­degė ligi pamatų, o kai kryžiuo­čiai pasitraukė, susirinko Eigulių sodybų gyventojai ir žuvusių kar­žygių kūnus garbingai sudegino ant laužų Neries krante. Šios tragedi­jos liudininkas, Eigulių piliakal­nis dar tebestovi, tik karo metu, darant Kauno fortų sustiprinimus, jis buvo rusų gerokai apardytas.

Tuojau po Didžiojo karo Ei­guliai vėl pradėjo garsėti, tik ne­garbingų garsu. Per Nerį buvo nu­tiestas medinis tiltas į Vilijampo­lę, vadinamas Eigulių tiltu, ku­riuo vyko gana didelis judėjimas tarp Kauno ir provincijos. Ir at­sirado nakties paukščių, lengvo pelno mėgėjų, kurie savo nusikal­timams pasirinko Eigulių tiltą. Dažnai rytą Kauną pasiekdavo šiurpios žinios: „Prie Eigulių til­to apiplėšė ūkininką. Prie Eigulių tilto užmušė žmogų…“

Senose Eigulių lūšnose rink­davosi Kauno padugnės. Čia da­lindavosi grobį, slaptuose užkam­piuose lošdavo kortomis, čigonai mainikaudavo ir parduodavo vog­tus arklius. Į pašalietį Eiguliuose žiūrėdavo šnairomis, įtariamai, su neapykanta. Tačiau ilgainiui stipri ranka sutvarkė ir Eigulius, apvalė juos. Dabar čia ramu, ty­lu. Nors jau miesto ribose, bet dvelkia kaimo dvasia. Dar yra prieškarinių lūšnelių, tarp jų so­deliai ir dirvų rėžiai. Vakarais dažnai girdėti radijo ir armonikos garsai, dainos — iš Kauno fabri­kų ir dirbtuvių sugrįžęs jaunimas gražiai pasilinksmina. Ir niekas nebebijo eiti pro Eigulius.

Baliūnas K. Eigulių didvyriai ir pabaisos // Sekmadienis. – 1939, Nr. 30, p. 3

Medinis Eigulių tiltas.
Negatyvas. Medinis Eigulių tiltas. Kaunas. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo „Kaunas. Laikinoji sostinė“. Stanislovas Lukošius © Kauno miesto muziejus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *