Dvejos kautynės dėl Kauno pilies

Dvejos kautynės dėl Kauno pilies

Dvejos kautynės dėl Kauno pilies

Dvejos kautynės dėl Kauno pilies. Šios kautynės priklauso pirmajam mūsų istorijos laikotarpiui, kai Lietu­vai teko atkakliausiai beveik pusantro amžiaus kovoti su kryžiuočiais.

Daug buvo kautynių dėl Nemuno linijos pilių ir daug kartų Kauno pilis ėjo iš rankų į rankas, bet vis dėlto kal­bamosios kautynės (1362 m. ir 1384 m.) yra įdomiausios to laiko mūsų is­torijoj, tiek savo psichologiškais mo­mentais, tiek tų laikų taktika ir tech­nika.

Teutonų ordino ricieriai, galutinai užkariavę Rytų Prūsus ir visą savo dė­mesį nukreipę į Lietuvą, pirmą kartą susidūrė su lietuviais 1283 metais dėl Bisėnos pilies, kur šiandieną yra Sere­džius.

Keletą dešimčių metų (ligi 1316 m.) ėjo smarki kova dėl tos pilies, ku­ri iš tolo gynė kelią į Lietuvos gilumą. Antroji tokia pilis, jau arčiau Lietuvos vidurio, buvo Kaunas.

Kai minėtais metais buvo išgriauta Bisėna ir buvo miręs narsus Lietuvos gynėjas kun. Vytenis, kryžiuočiai įsi­drąsino ir pirmą kartą užpuolė Kauną, visai netikėtai taip giliai įsiveržę į Lie­tuvą. Kaunas buvo paimtas, o apylin­kės nuteriotos. Bet tai buvo eilinis ir laikinas įsiveržimas.

1362 metų kautynės

Tiktai 1361 m. kryžiuočiai rimčiau susidomėjo Kaunu ir įvertino jo reikš­mę. Jiem rodėsi, kad Kauną paėmus, atsivers visi keliai į gilesnę Lietuvą, kuri nebuvo dar nuteriota.

Ragainės komandorui Henrichur Šėningenui buvo pavesta susipažinti su Kauno pilimi ir parengti ardymo mašinas ir kitą medžiagą, reikalingą tvirtovei paimti. Tačiau labai šalta tų metų žiema privertė ricierius atidėti savo sumanymą.

Tai įvyko 1362 metais. Vasario mėn. didysis meisteris Vinrichas von Kniprode, surinkęs Karaliaučiuje di­džiules jėgas ir susikvietęs svečių — ricierių ir karių — iš Vokietijos, Ita­lijos, Anglijos, Danijos, Bohemijos, nu­žygiavo į Ragainę. Iš ten kovo 13 dieną kairiuoju Nemuno krantu trau­kė į Kauną.

Griaunamosios mašinos ir kiti pa­būklai buvo nugabenti laivais. Priėję Kauną, truputį aukščiau, nutiesė per Nemuną du tiltu, persikėlė į dešinįjį krantą, nuteriojo apylinkes ir pradėjo rengtis supti.

Tų laikų Kauno pilis, su nedideliu priemiesčiu, buvo prie pat Nemuno ir Neries santakos. Pati pilis buvo ak­meninė su bokštais, rąstais ir grioviu aptverta. Ji buvo penkiakampė ir sto­vėjo arčiau Neries kairiojo kranto, prie pat jos žiočių. Priemiestis buvo nutysęs tarp pilies ir Nemuno. Platus griovys tarp Neries ir Nemuno skyrė pilį su priemiesčiu nuo kitų vietų.

Kauno pilis
Kauno pilis, centre, matomi pilies bokšto ir mūro sienos fragmentai. Žemiau bokšto užfiksuoti bastėjos atkasinėjimo darbai. Už bokšto, dešinėje pusėje matomas arkinis tiltas per Nerį. Vaizdas iš pietinės pusės. Balys Buračas XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš. © Vytauto Didžiojo karo muziejus

Kaune buvo stipri įgula, vadovau­jama jauno (22 metų) kun. Vaidato — Kęstučio sūnaus. Supimas buvo daro­mas prisilaikant visų tų laikų karybos taisyklių ir vadovaujant didžiajam komandorui Baldersheimui. Ricieriai sustiprinta stovykla buvo sustoję tarp Nemuno ir kairiojo Neries kranto, jie saugojo savo laivus ir naujai padary­tus tiltus per Nemuną. Aplinkinės ir kontrpasipriešinimo linijos buvo jų su­stiprintos pylimais, bokštais ir grio­viais.

Lietuva tuokart, matyti, labai buvo kryžiuočių nusilpninta ir dar neatsiga­vusi po jų žiaurių įsiveržimų, nes iš šalies neįstengė priešintis. Lietuvos kunigaikščiai — Algirdas, Kęstutis ir Patrikas — suskubo atvykti Kauno gelbėti. Jie sustojo dešiniojo Nemuno kranto aukštumose, (Žaliajam kalne) ir aiškiai matė apačioje ricierių pasi­rengimus. 

Bendra Algirdo, Kęstučio ir Kauno įgulos ataka, tikslu suardyti priešo įsi­tvirtinimų liniją, — nepavyko. Įgula buvo nublokšta atgal į pilį, o Algir­das su Kęstučiu turėjo pasitraukti ir būti liudytojais (iš to pat žaliojo kal­no), kaip vyriškai miršta lietuviai ir gina savo pilį.

Per 25 dienas įsiutusiai puolė ricieriai, daug pražudę žmonių ir kito tur­to. Per tą laiką suspėjo paimti prie­miestį ir visiškai sudeginti. Paskum siauru ratu apsupo pačią pilį. Visos griaunamosios mašinos dieną ir naktį trenkė ir ardė pilies sienas.

Koks buvo ricierių nustebimas, kai, po didelio vargo ir pastangų, sugriovę išorines pilies sienas, išvydo naujas vidaus sienas, tokias pat tvirtas ir sunkiai įveikiamas. Vėl griebėsi griau­ti antrąsias sienas. Bet sugriauti nepa­vyko, tik po didelių pastangų pasise­kė jiems pramušti skylę, kurią lietu­viai bematant užvertė rąstais.

Tada vienam iš jų atėjo mintis tuos rąstus padegti. Smarkus vėjas pūtė pilies linkui. Netrukus liepsnos bangos ir tiršti dūmai apsiautė visą pilį. Daug žmonių žuvo.

Kai įkaitusios sienos pradėjo irti ir griūti, likusieji pilies gynėjai vis tik kryžiuočiams nepasidavė, bet ryžosi prasimušti. Ir čia prasidėjo, ties pi­lies griuvėsiais, tikra to žodžio pras­me, muštynės bei skerdynės. Beveik visa įgula buvo iškapota. Išliko tik ke­letas gyvų (jų skaičiuje ir jaunasis kunigaikštis Vaidatas), kurie pateko į nelaisvę.

Jau buvo didysis šeštadienis, kai baigėsi kautynės dėl Kauno. Kryžiuo­čiai skubiai ruošėsi švęsti Velykas ir džiaugtis savo laimėjimu. Toje vietoje, kur buvo šventieji lietuvių ąžuolai ir Perkūno aukuras, atsirado kryžius. Sambijos (Prūsų žemės) vyskupas Ve­lykų rytą atlaikė prie jo mišias ir dė­kojo Dievui už suteiktą laimėjimą.

Kauno pilies bokšto griuvėsiai iš rytų pusės.
Kauno pilies bokšto griuvėsiai iš rytų pusės. Vytautas Maželis ~XX a. 4 deš. © Vytauto Didžiojo karo muziejus

Tiktai viena nelaimė bei liūdesys aptemdė nugalėtojų žydriąją Velykų padangę. Nė vieno kiaušinio negavo atsigavėti. Taip buvo per tą laiką (Kauno puolimą) išgrobtos ir nuteriotos apylinkės ir į krašto gilumą bei miškus išbaidyti gyventojai.

Tasai Kauno pilies išgriovimas, matyti, tikrai padarė didelio įspūdžio, jei net dainoj atsispindėjo. Tos dainos išliko lig šiol keli posmai. Daina dia­logo forma. Labai charakteringa ši iš­trauka:

Kuninge Sudaičiu,
Sudaičiu raičiu!
Išpylė tavo pilelę,
Iškirto tavo karelius.
Ko tau, kuninge,
Daugiau pagailėjo:
Ar pilelės, ar karelių?
Ne taip man gaila pilelės,
Kaip man gaila karelių.
Aš pilelę supilsiu
Dvejais trejais meteliais,
O karelių neužauginsiu
ir dešimtais meteliais.

M. Biržiškos „Istorijos dainų atsiminimai” M. Biržiškos

1384 metų kautynės

Nuo 1362 metų ligi 1384 metų vi­są laiką ėjo žiaurios ir atkaklios kau­tynės dėl Kauno pilies. Lietuviai sten­gėsi naują pastatyti, o kryžiuočiai, vos patyrę apie statymą, tuojau už­puldavo ir išgriaudavo. Toks užpuoli­mas įvyko ir 1383 m., kada Kauno pi­lies įgula, netikėtai užklupta, buvo su­naikinta, o pilis visiškai išardyta. Bet 1384 m. jau patys kryžiuočiai atstato Kauno pilį, o lietuviai puola ir iš­griauna.

Tais metais, kaip žinome, Vytau­tas kovojo su Jogaila dėl Lietuvos ne­priklausomybės ir savo teisių. Toj ko­voj Vytautas ieškojo paramos pas vo­kiečių ordiną. Ordinas, beveik visai pasitikėdamas Vytautu ir norėdamas sudaryti jam atramos punktą tolimesniams Lietuvos atkariavimams, nu­sprendė atstatyti Kauno pilį.

Šis faktas dar kartą patvirtina, koks svarbus buvo tasai punktas ir keliai, norint žygiuoti iš Vakarų Euro­pos į rytus.

Kauno piliai atstatyti kryžiuočiai surinko nepaprastai daug statomosios medžiagos. Tą medžiagą drauge su savo darbininkais sukrovė į laivus ir Nemunu plukdė ligi Kauno. Trans­portą lydėjo stipri apsauga, vadovau­jant pačiam didmeisteriui Konradui Zolneriui.

Gegužės 24 d., atvykę į Kauną, kryžiuočiai energingai ėmėsi statyti pilį. Per šešias savaitės pilis jau buvo pastatyta ant senųjų Kauno griuvėsių, aprūpinta stipria įgula ir pavadinta į Ritterswerder, t. y. ricierių sala. Mat, iškasus aplinkinį perkasą tarp Nemu­no ir Neries, tikrai toje vietoje, kur buvo pilis, radosi salą.

Kauno pilis
Į pilies griuvėsius nutiesti bėgiai. Pilies griuvėsiai iš dalies papuošti Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimui, kuris įvyko 1930 m. rugsėjo mėnesį. Per minėjimą į Kauno pilį buvo atneštas Vytauto Didžiojo atvaizdas, kurį vėliau nešė į karo muziejų. 1930 m. rugsėjo mėn. © Vytauto Didžiojo karo muziejus

Manoma, kad dabartiniai Kauno ar Vytauto pilies griuvėsiai, kurie ran­dasi arčiau Neries, ir bus anos kry­žiuočių statytos pilies likučiai. Statant pilį, per šešias savaites dirbo 60 000 darbininkų ir 80 000 arklių. Ordino kariuomenė statybos metu daugiausia mito, plėšdama ir naikindama Kauno apylinkes ir tolimesnį kraštą. Viena jų rinktinė buvo įsibrovusi net ligi Kernavos, bet, grįždama su dideliu grobiu, buvo lietuvių užklupta ties Vilkiškiais (netoli Žaslių) ir visiškai su­naikinta.

Vytautas tuo tarpu, visai slaptai nuo kryžiuočių, susitaikė su Jogaila ir pradėjo veiksmus prieš ordiną. Didmeisteris, nieko dar apie tai nežinoda­mas, leido Vytautui su 500 ištikimų jam lietuvių neva įsibrauti į Žemaitiją.

Vytautas, išvykęs iš Karaliaučiaus ir liepos 12 d. pasiekęs Jurbarką, kaip ordino sąjungininkas, įsakė Jurbarko pilies komandorui drauge su visa įgu­la vykti į Ragainę, kuriai tarytum gre­siąs pavojus. Vos tik įgula dingo iš akių, Jurbarko pilis buvo sudeginta. Toks pat likimas ištiko Baierburgą (netoli Veliuonos) ir kitas panemunės pilis.

Vytautas gerai žinojo visas Kauno pilies paslaptis ir jos įgulos dydį bei sudėtį. Todėl sumanė netikėtai užpulti ir paimti pilį. Tuo tikslu nedidelę sa­vo rinktinę susodino į laivus, gerai ją paslėpė ir auštant mėgino priplaukti prie pilies. Bet, pasirodo, budrioji kry­žiuočių sargyba savo laiku viską pa­stebėjo, ir šis sumanymas nepavyko.

Viskas teko atidėti ligi rudens, kol abu kunigaikščiai — Vytautas ir Jo­gaila — surinko didžiulę kariuomene. Tuomet buvo pradėtas Kauno pilies supimas.

Lietuvių stovykla gerai buvo aprū­pinta ir įtvirtinta, taip pat gerai buvo apsaugoti tiltai per Nemuną ir Neri. Kauno piliai vadovavo narsus ir išmin­tingas kryžiuotis Henrichas Kley. Po trijų dienų smarkių atakų lietuviams pasisekė pramušti angą pilies sienoje. Kryžiuočiai, matydami nebeišsilaikysią, su didžiausiu nusiminimu ir viltimi laukė savųjų pagalbos.

Iš tikrųjų, laukimas jų neapvylė. Dešiniojo Nemuno kranto aukštumose pasirodo ordino maršalas Konradas Valenrodas. Jis, ilgai nelaukęs, au­dringai puolė lietuvių stovyklą, bet bu­vo atmuštas ir turėjo didelių nuosto­lių. Iš dalies jam pasisekė, nes vis dėlto pilies įgulą spėjo aprūpinti maistu. Tai buvo padaryta naktį. Ne­riu paleisti laivai pasiekė pilies gynėjus.

Lietuviai su dviguba energija ir įsiutimu atnaujino savo atakas, pulda­mi pilį. Daug padėjo vienas taiklus šūvis, paleistas iš pabūklo. Jis nuvožė komandorui H. Kley galvą. Įgula su­mišo ir blaškėsi. Valenrodas, norėda­mas išgelbėti padėtį, dar kartą visu smarkumu puolė lietuvius. Bet ir šįkart buvo nublokštas. Tuomet, visiškai sugniužintas ir bijodamas, kad nepribaigtų jo, pametė pilį ir atsitraukė, iš kur atvykęs.

Lietuviai tuo tarpu atakavo pilį ir paėmė ją. Likusieji dar gyvi kryžiuo­čiai užsidarė viename bokšte ir gynė­si iki galo. Tiktai tuomet jie pasidavė, kai jau lietuviai apkrovė tą bokštą de­gama medžiaga ir rengėsi padegti. Iš bokšto išėjo vicekomandoras ir 15 ka­rių.

Nors ir priešas, bet jei jis narsus, ištvermingas ir vyriškas, visada suke­lia pagarbos ir palankumo jausmą. Tuos kilnius Kauno pilies gynėjus — tikros pareigos vyrus — tinkamai įvertino lietuviai. Jogaila, susitikęs su jais, broliškai apkabino ir pabučiavo, do­vanodamas jiems gyvybę ir laisvę.

Balčiūnas J. Dvejos kautynės dėl Kauno pilies // Kardas. – 1931, Nr. 7, p. 98-106

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *