Keliaukime upėmis ir ežerais

Keliaukime upėmis ir ežerais

Atėjo graži vasara. Jautrioje sieloje atbunda giliai paslėptas įgimtas keliavimo jausmas. Seniau šeimos ir tautelės keliavo naujų ganyklų savo gyvuliams ieškoti, vėliau ieškojo naujų kolonizacijai ar eksportui plotų. Kai visas Amerikas „atrado“, apkeliavo aplink „pasaulį“, žmonėms pasirodė EI mundo es poco per mažas pa­saulis! Liko poliariniai kraštai. Kad ir be tiesioginės naudos, tyrinėto­jai didvyriškai siekė žemės polių. Mūsų karta patyrė paskutinį sma­gumą: abudu poliai „atrasti“; ki­toms kartoms mes paliekame tirti tarpplanetines erdves!

O keliavimo instinktas tebevei­kia. Vokietijos didmiesčių bent pusė gyventojų kas šeštadienį švenčia Wochenend, iškeliauja už miesto ins Grime, kur palapinėje ar būdelėje nakvoja, maudosi, dir­ba darže, bastosi po apylinkes, kar­tais daro didesnių ekskursijų, o pirmadienį vėl dirba savo mono­tonišką darbą. Dėl to nieks tiek nepažįsta savo krašto, kaip vokiečių jaunimas!

Keliaudami, miestų gyventojai stengiasi išsisaugoti nuo degeneruojančios moderniosios kultūros įtakos, pagydyti išklerusius nervus, atgaivinti organizmą nuo dulkių ir bacilų. Bet keliauti mėgsta ir kai­mų jaunimas, kurį traukia miestai su jų prašmatnybėmis.

Labai mėgiamos kelionės po svetimus kraštus. Kiekvienam įdo­mu pažinti pasaulį, žmones, jų kultūrą, praplėsti geografines žinias ir bendrai savo akiratį, įgyti naujų įspūdžių ir temų proto darbui. Bet dar svarbesnės ekskursijos po savo kraštą. Atminkime poeto žodžius: Svetimą giriame — savojo nepažįs­tame, patys nežinome, ką turime!

Užuot keliavę svetur, ypač sun­kiais krizės metais, susirūpinkime išplėsti savo vidaus turizmą.

Graži mūsų Lietuva, kad ir ne­didelė, turi labai daug įdomių, lan­kymo vertų vietų. Neturime Al­pių, fjordų, Vezuvijaus, Niagaros, geizerių, piramidžių. Dėl to galime pasigirti piliakalniais, Nerijos kopomis, ąžuolų alėja Nemuno pa­krante ties Punia, Nemuno vingiais nuo Kernuvių kalno, Žemaičių vaiz­du nuo Šatrijos viršūnės, Platelių ar Dubingių ežerais. Kas žino, gal dar atkasime gipso urvus Biržų apylinkėse, seniau plačiai žinomus ir šventais vadinamus — turėsime savąjį Adalbergo ar Mamonto gro­tą, viso pasaulio turistų lankysimą! Bet tuo tarpu net gero vadovo po savo kraštą neturime, dėl to, kad jo beveik nepažįstame. Neapsirik­sime, jei iš trijų mūsų pažįstamų bent vienas nematė Palangos ir Birštono — „madniausių“ mūsų vasaros kelionių, objektų. Galiu kirsti lažybų, kad pusė Kauno gy­ventojų nematė Mickevičiaus slė­nio, o 90% — stebuklingų Jesios ir Marvos šlaitų. Taip pat atsiras anykštėnų, kurie nematė savo Pun­tuko, arba biržėnų, kurie nelankė Smardonės ir Šventos „dziūros“.

Dabar pagerėjo mūsų keliai, atpigo kelionė autobusais (paly­ginti su arkliais ir „karietkomis“), dabar lengviau pasiekti ir tolimes­nes vietas. Neretai mokyklos ruo­šia ekskursijas geležinkeliais, gar­laiviais, autobusais. Tikrai smagi ir įdomi kelionė, jei jos tikslas — tėvynę pažinti. Tam netinka didelės ir skubios eks­kursijos; be to, iš vagono ar auto­buso nedaug pamatysi, nedaug sužinosi. Reikia keliauti mažais būreliais, po 2—3 žmones, geriau­sia pėstiems, būtinai su fotokame­ra. Kelionių fotografijos, gražiai įlipdytos į albumą, ne tik gyvai pri­mena kelionės įspūdžius po daugelio metų, puošia stalą ir sienas, bet kartu gali patarnauti mūsų iliustruotiems žurnalams paįvai­rinti, mokslo vadovėliams ir net didžiajam kultūros darbui — Lie­tuviškajai Enciklopedijai, kuriai Lietuvos vaizdų dar labai ir labai trūksta. Visada tvirtinu: gėda in­teligentui, kuris nefotografuoja! Ar ne malonu pamatyti, kaip mė­gėjų fotografijos atvaizduoja mūsų kraštą P. Šinkūno „Lietuvos geografijoje“; juk visos tos foto­grafijos surinktos tik progomis, keliaujant tarnybos reikalais ar rimto darbo protarpiais; tai mano bendradarbio B. Poškaičio ir mano paties kelionių albumų nuo­trupos!

Fotokamera gali būti visai pa­prasta ir nebrangi. Daug mačiau la­bai gražių nuotraukų, padarytų pi­giu ir „blogu“ aparatu, bet dar daugiau visai netikusių ir pagadin­tų fotografijų, kur naudotasi bran­giomis veidrodinėmis kameromis su nuostabia optika. Mano nuoširdus patarimas mėgėjams: patys aiškinkit plokšteles ar filmus, patys spausdinkit! Čia ne tik kainos da­lykas, bet mokymo; tik dirbant la­boratorijoje pačiam galima įgyti tiek būtino prityrimo, kad toliau „vyktų“ fotografuoti, kad jausmas atstotų tabeles, fotometrus… Tas, kas tik „fotografuoja“, ar, tiksliau, spaudžia ekspozicijos mygtuką, o toliau nesirūpina savo darbo liki­mu, yra panašus į gegutę, kuri ne­turi laiko perėti savo jauniklius. Fotografas — gegutė rimtu mėgė­ju nebus!

Šiuo tarpu norėčiau duoti keletą informacijų dėl kelionių Lietu­vos vandenimis. Garlaiviu galima tik pasiekti Smalininkus iš Kauno, geriausiu atveju — Klaipėdą. Kitur reikalingos kitokios priemonės. Tinkamiausia priemonė — baidarka, sudedamoji valtis iš gu­mos ar drobės, kurią sudėjus gali­ma nuvežti ar nunešti prie upės ir plaukti, sėdint jos dugne. Atsi­kelti joje negalima, bet šiaip ji gan pastovi, lengvai peršoka per ban­gas; vandens jai reikia 0,2—0,3 metro gilumo, seklumų ji nežino. Baidarką galima pirkti, galima pa­sidaryti pačiam (yra ir lietuvių kal­ba vadovėlis); reikėtų pabandyti ir mūsų „lietuviškąją baidarką” — žvejų luotą, iš medžio iškapotą, ku­ri nepaprastai lengvai čiuožia van­dens paviršium. Ir mūsų Jacht­klubas turėtų įsigyti keliolika tokių „baidarkų“ — vandeninių kelionių mėgėjams nuomoti.

Baidarka tinka tik vienam ar dviem žmonėms; didesniam būriui reikia didesnės valties, bet tokią sunku nugabenti arba grąžinti į vietą.

Kokius gi patarti toms kelio­nėms maršrutus?

Ilgiausias kelias — Nemunas nuo Varviškio iki žiočių yra 476 km. ilgas; pirmieji 45 km. eina administracine linija — čia kelionė rizikinga ir susieta su įvairiais nepatogumais, bet kai kam gali būti ypatingai įdomi. Nuo Utiekos dv., apie 10 km. į pietus nuo Merkinės, galima plaukti laisvai. Verti dėmesio: Liškiava, smėlio kalnai aplink Merkinę, Nemunaičio (Vingilonių) mineralinė versmė, reto grožio šlaitai aukščiau Aly­taus, Nemuno kilpa, Punios šilas, Punios pilis, Balbieriškio šlaitas, Kernuvės kalnas, Birštonas, Verk­nės žiotys su Ožkos pečium, Guogos slenkstis žemiau Darsūniškio, Strėvos žiotys, vertikalūs Nemuno šlaitai ties Kampiškiu, Velnio til­tas ir kiti slenksčiai (garsieji „Bičenetai“ ir „Bičiai“), vieškelis ties Gastilonimis, Pažaislis, Mergaičių sala, Panemunės pušynas; žemiau Kauno — Raudondvaris, Zapyškio bažnyčia, Ramovės pėdsakai ir Pa­lemono piliakalnis Seredžiuje, Ve­liuona su Gedimino ir pilies kal­nais, su Vytauto bažnyčia, Raudo­nė su aukštu bokštu, Gelgudų pi­lies griuvėsiai — gražiausi visame Pabaltijy, Jurbarko parkas su Mituva, Sudargo kalnas, Smalininkai, Rambynas. Kairiajame Nemuno krante. Rytų Prūsuose, įdomus Aukštutinių Eiselių kalnas su švytūrio formos bokštu, Ragainė su bokšto liekanomis, Tilžė su gražiu parku, skverais, tiltais.

Kitas maršrutas — Neris; nuo Ausietiškio vienkiemio iki žiočių yra 121,5 km, bet ir čia 16 km eina adm. linija, labai gražiomis vieto­mis. 1929 metais pirmą kartą pa­bandėm praplaukti baidarkomis ir šį „uždraustą“ ruožą, be ypatingų nemalonumų. Toliau, nuo Kerna­vės, Neris visa laisva. Verta aplan­kyti: Budelių piliakalnį, Čiobiškį, Gegužiną, Čiužių šlaitus (žemiau Ruklos) su vertikaline aukšta sie­na, Šventosios žiotis; Nery yra daug didelių akmenų; jų didžiausias — Gaidelis, aukščiau Karmėlavos. Gamtos grožio atžvilgiu Neris ga­linti konkuruoti su Nemunu tarp Nemunaičio ir Kauno. Labai įdomus kelionės objek­tas — Nemuno žiotys. Čia, ties Rusne, Nemuno šaka Rusnė skirs­tosi į keturias svarbesniąsias: At­matą, Skirvytę ir Pakalnę su Vorusne. Prie Atmatos prieina di­džiulis ežeras — Krokų lanka, švendrais užaugąs. Iš Atmatos pra­kasta Takgrabė — į Miniją, kurios viena šaka painiais vingiais įteka į Atmatą, kita — tiesiog į Kuršių marių įlanką. Pro Takgrabę ir Miniją galima plaukti iki Lank­upių, kur pro šliužą (vienintelį Lie­tuvoje) pasiekiamas Karaliaus Vilhelmo kanalas, 25 km ilgio, pra­kastas iki Klaipėdos uosto. Kana­las labai įdomus; per jį permesta keliolika tiltų su plyšiu viršuje — baidokų stiebui praleisti. Plau­kiant baidarka į Klaipėdą, galima viena linkme pasinaudoti kana­lu, o atgal — tiesiog per Kuršių mares; marės prie rytų kranto vi­sai negilios ir plaukti čia nepavojinga, nors per ramias mares gali­ma išdrįsti keltis skersai; nuo At­matos žiočių iki Nidos yra apie 16 km. Įdomu aplankyti Ventės ragą su jo švyturiu, prie kurio ne­gali prisiartinti laivai (dugne yra akmenų), bet baidarkai ta vieta lengvai pasiekiama. Nerijos kopos — Nida, Pervalkas, Juodkrantė su Gintarų uostu, Alksnynas — dėkin­giausias baidarkai kelias.

Be šių „didžiųjų“ kelių, kiek ga­lima rasti kitų įdomių objektų! Iš Kauno pro Raudondvarį galima pasikelti Nevėžiu, kuris, palyginti, ramiai teka, pro Kėdainius, Pane­vėžį, net iki Traupio (jei vaga ne­bus perdaug užaugusi), pergabenti keliolika kilometrų valtį į Anykš­čius ir plaukti Šventąja pro Kavarską, Vilkmergę, į Nerį ir pro Jonavą į Kauną. Šventąja galima plaukti nuo Luodžio ež. 242 km, pro Dusetų ež., Antalieptę, Duse­tas, Sartų ež., Paščio ež., Užpalius ir t. t.

Kita įdomi kelionė — iš Mažei­kių Venta aukštyn, pro Kurtuvėnų slėny kastą Ventos – Dubysos kanalą į Dubysą, kuria pro Bubius, Lydavėnus, Airiogalą ir Seredžių galima atplaukti į Nemuną. Taip pat iš Saločių ar net Šiaulių galima pro Mūšą ir Lėvenį pasiekti Sonžylos kanalą, kur už 5 km persi­kelti į Nevėžį (žemiau Panevėžio) ir atplaukti į Kauną.

O kiek dar yra ežerų ir kitų upių! Kad būtų geras noras, o tiks­las atsiras.

Keliaukime tad po Lietuvos upes ir ežerus, fotografuokime ir krau­kime turtą į savo mokslo lobyną!

S. Kolupaila „Keliaukime upėmis ir ežerais” // Bangos 1932 m. nr. 23., p. 630-632;

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *